Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
61. schôdza
Číslo: PREDS-638/2018
375
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 13. decembra 2018
k zákonu zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1252) a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
A.p r e r o k o v a l
návrh prezidenta republiky uvedený v VI. časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 12. decembra 2018 č. 4500-2018-KPSR neprijať zákon zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1252) ako celok;
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1252) schváliť v pôvodnom znení;
C.ukladá
predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru