1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu : PREDS - 638/2018
1252a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1252)
_______________________________________________________________________________
I.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1252)
II.
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 6. decembra 2018 zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí z 12. decembra 2018 č. 4500-2018-KPSR uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Na základe toho predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1308 z 12. decembra 2018 podľa § 90 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky pridelil zákon zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1252) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali uvedený zákon v lehote určenej predsedom Národnej rady Slovenskej republiky.
2
III.
Prezident SR vo svojom rozhodnutí č. 4500-2018-KPSR z 12. decembra 2018 v časti II V uviedol dôvody na vrátenie zákona a v časti VI. navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
IV.
Určené výbory zaujali k návrhu prezidenta uvedeného v časti VI. rozhodnutia prezidenta SR nasledovné stanoviská:
1.Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 375 zo dňa 13. decembra 2018) odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť v pôvodnom znení;
2. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 502 zo dňa 13. decembra
2018) odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť v pôvodnom znení.
V.
Ako gestorský výbor rokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet dňa 13. decembra 2018.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky pri hlasovaní o vrátenom zákone ako celku, uvedený vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona zo 6. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1252a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet č. 376 z 13. decembra 2018.
Výbor určil poslankyňu Irén Sárközy za spoločnú spravodajkyňu výborov. Súčasne ju poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov.
Bratislava 13. december 2018
Ladislav Kamenický, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet