NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-567/2018
1486
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. novembra 2018
k zákonu zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1194)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
v pôvodnom znení zákon zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Mária J a n í k o v á v. r.
Natália G r a u s o v á v. r.