PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo:CRD-2141/2018, 2177/2018, 2187/2018,
CRD-2189/2018, 2196/2018
1306
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. decembra 2018
o pozmenení lehoty na pridelenie návrhov zákonov výborom Národnej rady Slovenskej republiky
P o z m e ň u j e m
svoje rozhodnutia z 12. novembra 2018 č. 1262 (tlač 1207), č. 1271 (tlač 1221), č. 1279 (tlač 1229), č. 1281 (tlač 1231) a č. 1288 (tlač 1238) tak, že
u r č u j e m lehotu na prerokovanie návrhov zákonov
v druhom čítaní vo výboroch do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore
do 25. marca 2019.
Andrej D a n k o v. r.