zo 4. decembra 2018
o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Exekúcii podľa exekučného poriadku nepodliehajú majetkové účasti držiteľa povolenia na dodávku plynu, ktorý je dodávateľom poslednej inštancie a ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu.
§ 2
Konania začaté pred dňom účinnosti tohto zákona podľa exekučného poriadku, ktoré postihujú majetok podľa § 1, súd bezodkladne zastaví.
Čl. II
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 444 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Dovolanie odkladný účinok, ak bolo podané proti rozhodnutiu vydanému v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky.“.
2. Za § 471 sa vkladá § 471a, ktorý znie:
㤠471a
Ustanovenie § 444 ods. 4 sa vzťahuje aj na dovolanie a mimoriadne dovolanie podané v konaní o zmenkovom platobnom rozkaze začatom pred dňom účinnosti tohto zákona podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2016.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky