1
zo 4. decembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 209/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 3 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17) Zriaďovateľ odvolá riaditeľa z dôvodu podľa odseku 7 písm. a) alebo písm. e) najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom došlo k rozhodujúcej skutočnosti. Zriaďovateľ odvolá riaditeľa z dôvodu podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) najneskôr do 15 dní odo dňa, v ktorom sa príslušná rada školy vyjadrila alebo najneskôr do 15 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 9.“.
2.V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Obec pri určení školského obvodu základnej školy zohľadní najmä:
2
a)kapacitu školských budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, v ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie a kapacitu iných budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, ktoré sú svojím funkčným usporiadaním vhodné na vzdelávanie,
b)dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia obce, pre ktoré obec určiť školský obvod,
c)primeranú vzdialenosť dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov,
d)záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v štátnom jazyku a v jazyku národnostných menšín na území obce.“.
3.V § 8 odsek 2 znie:
„(2) Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy. Obec a susedné obce pri určení spoločného školského obvodu základnej školy zohľadnia skutočnosti podľa odseku 1; územím obce sa v tomto prípade rozumie aj územie susedných obcí, pre ktoré sa určiť spoločný školský obvod základnej školy. Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy, ak je ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov na území obce z dôvodu, že sa dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy neuzatvorila alebo dohoda bola uzavretá bez zohľadnenia skutočností podľa odseku 1. Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní o spoločnom školskom obvode základnej školy zohľadňuje skutočnosti podľa odseku 1. Ak bol spoločný školský obvod určený na základe dohody, spoločný školský obvod zaniká po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá trvá najmenej do konca nasledujúceho školského roka.“.
4.§ 11 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Zamestnanci okresného úradu v sídle kraja pri plnení úloh okresného úradu v sídle kraja podľa odsekov 7 9 oprávnení spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu
a)meno a priezvisko,
b)dátum narodenia,
c)škola, ktorú dieťa alebo žiak navštevuje.“.
5.V § 13 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10) Riaditeľ kontrolovaného subjektu alebo zamestnávateľ, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou, môže do piatich pracovných dní od prerokovania správy o výsledkoch školskej inšpekcie podať písomné vyjadrenie k výsledkom a procesu školskej inšpekcie. Ak k výsledkom a procesu školskej inšpekcie podané opodstatnené námietky, školskí inšpektori vypracujú dodatok k správe o výsledkoch školskej inšpekcie, ktorý je jej súčasťou. Školskí inšpektori dodatok k správe o výsledkoch školskej inšpekcie vypracujú aj vtedy, ak sa nedostatky
3
zistili na základe vnútornej kontroly Štátnej školskej inšpekcie. Ak k výsledkom a procesu školskej inšpekcie podané neopodstatnené námietky, o ich vyhodnotení školský inšpektor písomne informuje riaditeľa kontrolovaného subjektu alebo zamestnávateľa, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou.“.
Doterajšie odseky 10 až 17 sa označujú ako odseky 11 až 18.
6.V § 13 ods. 16 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) marenie výkonu školskej inšpekcie,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
7.V § 13 ods. 17 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) marenie výkonu školskej inšpekcie,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
8.V § 13 ods. 18 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) marenie výkonu školskej inšpekcie,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
9.§ 13 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19) Marenia výkonu školskej inšpekcie sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba, ak pri výkone školskej inšpekcie
a)neposkytne školským inšpektorom požadovanú súčinnosť,
b)nepredloží školským inšpektorom v určenej lehote požadované podklady alebo informácie, ktoré nevyhnutné na vykonanie školskej inšpekcie, a neumožní ich preverenie,
c)neumožní školským inšpektorom vstup do budov, objektov, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného subjektu, ktoré súvisia s predmetom školskej inšpekcie,
d)neumožní školským inšpektorom vykonať školskú inšpekciu v rozsahu uvedenom v písomnom poverení na výkon školskej inšpekcie iným spôsobom ako uvedeným v písmenách a) až c).“.
10.Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý znie:
㤠13b
(1)Školskí inšpektori a osoby podľa § 13 ods. 3 pri výkone školskej inšpekcie a vybavovaní sťažností oprávnení spracúvať osobné údaje o
a)deťoch, žiakoch a poslucháčoch v rozsahu
1.meno a priezvisko,
2.dátum narodenia,
4
3.adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa, žiak alebo poslucháč obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
4.štátna príslušnosť,
5.národnosť,
6.fyzické zdravie a duševné zdravie,
7.mentálna úroveň, vrátane pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,
b)pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v rozsahu
1.meno a priezvisko,
2.kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti a dĺžka výkonu funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca,
3.dĺžka pedagogickej praxe a dĺžka odbornej praxe,
4.zdravotná spôsobilosť pre výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti.
(2)Osoby, ktoré pri plnení svojich služobných úloh alebo svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi podľa odseku 1, majú povinnosť mlčanlivosti, a to aj po skončení štátnozamestnaneckého vzťahu alebo pracovnoprávneho vzťahu. Pri porušení povinnosti mlčanlivosti sa postupuje podľa osobitného predpisu.47e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47e znie:
47e) § 104 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
11.V § 14 sa odsek 6 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) vydáva výkonové a obsahové štandardy výchovného poradenstva.“.
12.V § 37a ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).
13.V § 37a sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) od 1 000 eur do 10 000 eur zriaďovateľovi, ktorý neodvolá riaditeľa v lehote podľa § 3 ods. 17.“.
14.V § 39hb ods. 2 sa slovo „2018“ nahrádza slovom „2019“.
15.Za § 39hb sa vkladá § 39hc, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39hc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
5
Obce prispôsobia školské obvody základných škôl určené podľa doterajších predpisov tak, aby od školského roka 2019/2020 zohľadňovali skutočnosti uvedené v § 8 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2019.“.
Čl. II
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z, zákona č. 209/2018 Z. z. a zákona č. 210/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 29 ods. 16 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) vzdelávanie žiakov v štátnom jazyku, ak v okruhu 6 kilometrov od miesta trvalého pobytu žiaka nie je žiadna iná základná škola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v štátnom jazyku,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
2.V § 161gb sa slová „od prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 a v nasledujúcich školských rokoch“ nahrádzajú slovami „v prijímacom konaní pre školský rok 2019/2020“.
3.V § 161gc ods. 1 sa za slová „Stredná umelecká škola“ vkladá čiarka a slová „stredná odborná škola umeleckopriemyselná“.
4.V § 161gc ods. 2 sa za slová „strednej umeleckej školy“ vkladá čiarka a slová „strednej odbornej školy umeleckopriemyselnej“.
5.Za § 161h sa vkladá § 161i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠161i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1) Športové stredné odborné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu8) zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, sa stávajú strednými športovými školami podľa predpisov účinných od 1. januára 2019.
6
(2) Žiak športovej strednej odbornej školy podľa odseku 1, ktorý začal štúdium podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, dokončí štúdium podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 13 a 15 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky