NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2256/2018
1241a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1496 z 29. novembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 499 zo 4. decembra 2018,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 322 zo 4. decembra 2018,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 142 z 5. decembra 2018.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. IV sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie:
„10. V § 32 ods. 10 prvej vete text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 28, § 29 alebo § 30, štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu.“.“.
V súvislosti s vložením nového bodu sa nasledujúce body primerane prečíslujú.
Navrhovaná zmena rozširuje okruh štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa nevzťahuje povinnosť odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie o osoby, ktoré na územie Slovenskej republiky prichádzajú z pobytu v niektorom z členských krajín Európskej únie. Táto zmena prispeje k zníženiu administratívnej záťaže pre túto kategóriu cudzincov.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
2.V čl. IV sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
„15. V § 45 ods. 4 prvej vete text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo ak ide o zmenu druhu pobytu.“.“.
V súvislosti s vložením nového bodu sa nasledujúce body primerane prečíslujú.
Navrhovaná zmena rozširuje okruh štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa nevzťahuje povinnosť odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie o osoby, ktoré na územie Slovenskej republiky prichádzajú z pobytu v niektorom z členských krajín Európskej únie. Táto zmena prispeje k zníženiu administratívnej záťaže pre túto kategóriu cudzincov.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.Čl. V sa vypúšťa.
V súvislosti s vypustením čl. V sa nasledujúci článok primerane prečísluje.
V nadväznosti na § 6 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého návrh zákona nemôže obsahovať novelizáciu iného zákona, ktorá obsahovo nesúvisí s návrhom zákona, sa navrhuje vypustiť čl. V, ktorého obsahom je posunutie nadobudnutia účinnosti ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch týkajúcich sa pomoci na podporu dopytu sociálnym podnikom formou servisných poukážok.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač
4
1241) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
schváliť.
VI.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 3 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne vecič. 143 z 5. decembra 2018.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Jána Podmanického, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 5. decembra 2018
Alena B a š i s t o v á v. r.
predsedníčka výboru