VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-2256/201847. schôdza výboru
142
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 5. decembra 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia;
C.poveruje
predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa
§ 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložila ju na schválenie.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 142
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241)
___________________________________________________________________________
1.V čl. IV sa za bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie:
„10. V § 32 ods. 10 prvej vete text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 28, § 29 alebo § 30, štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu.“.“.
V súvislosti s vložením nového bodu sa nasledujúce body primerane prečíslujú.
2.V čl. IV sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
„15. V § 45 ods. 4 prvej vete text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo ak ide o zmenu druhu pobytu.“.“.
V súvislosti s vložením nového bodu sa nasledujúce body primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodom 1 a 2:
Navrhovaná zmena rozširuje okruh štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa nevzťahuje povinnosť odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie o osoby, ktoré na územie Slovenskej republiky prichádzajú z pobytu v niektorom z členských krajín Európskej únie. Táto zmena prispeje k zníženiu administratívnej záťaže pre túto kategóriu cudzincov.
3.Čl. V sa vypúšťa.
V súvislosti s vypustením čl. V sa nasledujúci článok primerane prečísluje.
V nadväznosti na § 6 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého návrh
zákona nemôže obsahovať novelizáciu iného zákona, ktorá obsahovo nesúvisí s návrhom zákona, sa navrhuje vypustiť čl. V, ktorého obsahom je posunutie nadobudnutia účinnosti ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch týkajúcich sa pomoci na podporu dopytu sociálnym podnikom formou servisných poukážok.