Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
70. schôdza výboru
Číslo: CRD - 2256/2018- VHZ
322
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
zo 4. decembra 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241) schváliť;
B.u k l a d á
predsedníčke výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka výboru
Michal B a g a č k a
Eduard H e g e r
overovatelia výboru
2