ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
80. schôdza
Číslo: CRD-2313/2018
498
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2018
k vládnemu návrhu zákona o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. (tlač 1247)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. (tlač 1247);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. (tlač 1247) schváliť;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák