Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre európske záležitosti
55. schôdza výboru
CRD-2264/2018
152.
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
z 29. novembra 2018
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Pašku, Tibora Bernaťáka a Andreja Danka na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k aktuálnemu vývoju vo vzťahoch členských štátov Európskej únie Maďarska a Poľskej republiky s inštitúciami Európskej únie (tlač 1244)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Pašku, Tibora Bernaťáka a Andreja Danka na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k aktuálnemu vývoju vo vzťahoch členských štátov Európskej únie Maďarska a Poľskej republiky s inštitúciami Európskej únie (tlač 1244);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k aktuálnemu vývoju vo vzťahoch členských štátov Európskej únie Maďarska a Poľskej republiky s inštitúciami Európskej únie (tlač 1244) schváliť;
C.poveruje
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Farkašovského, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti.
Peter Osuský Ľuboš Blaha
Irén Sárközy predseda výboru
overovateľ