DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona:Návrh zákona o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.
3.Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter návrhu zákona je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5. doložky zlučiteľnosti.