DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. sa predkladá z dôvodu potreby poskytnúť ustanoveným aktívam držiteľa povolenia na dodávku plynu, ktorý je dodávateľom poslednej inštancie a ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, exekučnú imunitu, a to vo vzťahu k jeho majetkovým účastiam na iných subjektoch.
Subjektom čiastočnej exekučnej imunity byť držiteľ povolenia na dodávku plynu, ktorý je dodávateľom poslednej inštancie na základe rozhodnutia ÚRSO a ktorý je súčasne právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu. Predmetom exekučnej imunity byť iba majetok takéhoto subjektu, ktorý predstavujú jeho majetkové účasti. Nejde teda o exekučnú imunitu absolútnu, ale iba čiastočnú.
Návrh zákona sa zároveň predkladá v reakcii na aktuálnu spoločenskú situáciu a snahu o zamedzenie zneužívania zmeniek k podvodnému obohateniu rôznych osôb, či zahraničných spoločností s neznámou vlastníckou štruktúrou.
Účelom návrhu zákona je zabezpečiť odklad vykonateľnosti rozhodnutia v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky, ak existuje objektívna pochybnosť o zákonnosti takéhoto rozhodnutia, vyjadrená naplnením zákonných dôvodov na podanie dovolania či dovolania generálneho prokurátora a ak povinnému výkonom exekúcie hrozí výrazný zásah do jeho majetku, a tým zvýšiť právnu istotu žalovaných v takýchto konaniach.
Návrh zákona pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.
B. Osobitná časť
Čl. I
K § 1
Navrhuje sa zaviesť čiastočnú exekučnú imunitu na majetok držiteľa povolenia na dodávku plynu, ktorý je dodávateľom poslednej inštancie a ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, ktorý tvoria jeho majetkové účasti.
Rozsah navrhovanej exekučnej imunity sa navrhuje z dôvodu, aby nebola ohrozená dodávka plynu a prípadné plnenie povinností, úloh a zodpovednosti dodávateľa poslednej inštancie v plynárenstve. Nutnosť poskytnúť osobitnú ochranu majetku takéhoto subjektu je daná tým, že je to
-najväčší dodávateľ plynu koncovým odberateľom (55,74 %),
-najväčší dodávateľ plynu koncovým odberateľom v domácnosti (66,93 %),
-dodávateľ (plynu) poslednej inštancie určený rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví s povinnosťou dodávať plyn odberateľom, ktorých dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať im plyn a nemajú jeho dodávky zabezpečené iným spôsobom,
-garant dlhodobej dodávky plynu na Slovensko prostredníctvom dlhodobej zmluvy o dodávkach plynu,
-garant zvýšenej úrovne bezpečnosti dodávok plynu prostredníctvom najväčších zásob zemného plynu, aj nad rámec zákonom požadovaných objemov na riešenie krízovej situácie, uskladnené v zásobníkoch plynu priamo na území Slovenskej republiky,
-líder v rozvoji alternatívnych palív v oblasti CNG.
K § 2
Navrhuje sa upraviť prostredníctvom prechodného ustanovenia časovú pôsobnosť právnej úpravy v § 1 tak, aby sa navrhovaná právna úprava vzťahovala aj na exekučné konania začaté pred dňom účinnosti zákona. Takéto konania postihujúce aktíva držiteľa povolenia na dodávku plynu, ktorý je dodávateľom poslednej inštancie a ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, súd bezodkladne zastaví.
K Čl. II
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa, aby podaním dovolania v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky, nastal automatický odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia, a to samotným podaním tohto dovolania. Účinky odkladu vykonateľnosti zaniknú rozhodnutím o dovolaní.
V prechodnom ustanovení sa pre vylúčenie pochybností súčasne navrhuje, aby sa nová úprava v navrhovanom § 444 ods. 4 aplikovala aj na konania o mimoriadnych opravných prostriedkoch začaté podľa Občianskeho súdneho poriadku.
K Čl. III
Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu sa navrhuje účinnosť zákona dňom jeho vyhlásenia.
V Bratislave 28. novembra 2018
Peter Pellegrini v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Peter Žiga v. r.
minister hospodárstva Slovenskej republiky