NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1247
VLÁDNY NÁVRH
z ......... 2018
o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Exekúcii podľa exekučného poriadku nepodliehajú majetkové účasti držiteľa povolenia na dodávku plynu, ktorý je dodávateľom poslednej inštancie a ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu.
§ 2
Konania začaté pred dňom účinnosti tohto zákona podľa exekučného poriadku, ktoré postihujú majetok podľa § 1, súd bezodkladne zastaví.
Čl. II
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 444 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Dovolanie odkladný účinok, ak bolo podané proti rozhodnutiu vydanému v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky.“.
2. Za § 471 sa vkladá § 471a, ktorý znie:
㤠471a
Ustanovenie § 444 ods. 4 sa vzťahuje aj na dovolanie a mimoriadne dovolanie podané v konaní o zmenkovom platobnom rozkaze začatom pred dňom účinnosti tohto zákona podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2016.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.