VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Na rokovanie Číslo: UV-40338/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
1247
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .................... 2018
o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava november 2018