1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 1833/2018
1149a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Martina GLVÁČA, Dušana JARJABKA, Pavla GOGU a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1149) vo výboroch v druhom čítaní
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 23. októbra 2018 č. 1425 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Martina GLVÁČA, Dušana JARJABKA, Pavla GOGU a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1149) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
2
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Martina GLVÁČA, Dušana JARJABKA, Pavla GOGU a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1149) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 475 z 20. novembra 2018,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 331 z 20. novembra 2018 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a športv uznesení č. 181 z 20. novembra 2018
zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto zmeny a doplnky:
1.V čl. I sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. § 3 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17) Zriaďovateľ odvolá riaditeľa z dôvodu podľa odseku 7 písm. a) alebo písm. e) najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom došlo k rozhodujúcej skutočnosti. Zriaďovateľ odvolá riaditeľa z dôvodu podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) najneskôr do 15 dní odo dňa, v ktorom sa príslušná rada školy vyjadrila alebo najneskôr do 15 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 9.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3
Pri odvolávaní riaditeľa zákon č. 596/2003 Z. z. upravuje dva prípady, a to povinnosť zriaďovateľa (§ 3 ods. 7) a možnosť zriaďovateľa 3 ods. 8). Vzhľadom na prípady z praxe sa navrhuje túto povinnosť spojiť s lehotou, dokedy je zriaďovateľ povinný riaditeľa odvolať, aby sa zvýšila miera jej vynútiteľnosti.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I bode 1 sa slovo „zriadený“ nahrádza slovom „určený“ a slová „sa zrušuje po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá je najmenej šesť mesiacov“ sa nahrádzajú slovami „zaniká po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá trvá najmenej do konca nasledujúceho školského roka“.
Použitie slov „sa zrušuje“ v navrhovanom znení implikuje pri výklade potrebu vykonania ďalšieho administratívneho úkonu alebo vydania správneho aktu. Takýto úkon však nie je na riešenie situácie objektívne nutný, preto je vhodnejšie použiť slovo „zaniká“.
Výpovedná lehota v trvaní šesť mesiacov je príliš krátka vzhľadom na povinnosť zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky všetkých žiakov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci, ktorá je zriaďovateľom ich doterajšej školy, čo by mohlo negatívne zasiahnuť do organizácie školského roka v dotknutých školách a negatívne ovplyvniť možnosti plnenia povinnej školskej dochádzky.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 8 ods. 3 sa za slovo „Žiak“ vkladajú slová „bez rozdielu výchovno-vzdelávacieho jazyka“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na problémy v praxi sa navrhuje, aby sa rešpektovalo právo na vzdelávanie v materinskom jazyku najmä v záujme uspokojovania požiadaviek zákonných zástupcov na výchovu a vzdelávanie ich detí v materinskom jazyku.
4
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I bode 3 v § 13 ods. 10 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „Štátnej školskej inšpekcie“.
Ide o spresnenie textu v záujme jednoznačného výkladu, že podnetom na vypracovanie dodatku k správe o inšpekčnej činnosti môžu byť len výsledky vnútornej kontroly v rámci systému Štátnej školskej inšpekcie uskutočnené príslušným organizačným útvarom.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I bode 7 v § 13 ods. 19 písm. c) sa za slovom „objektov“ vypúšťa čiarka a slovo „priestorov“.
Vypúšťa sa duplicitne uvedené slovo „priestorov“, keďže v ďalšom texte ustanovenia je použité v spojení „do iných priestorov“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. I bode 7 v § 13 ods. 19 písm. d) sa slovo „kontrolu“ nahrádza slovami „školskú inšpekciu“ a slovo „kontroly“ sa nahrádza slovami „školskej inšpekcie“.
Terminológia návrhu zákona sa zosúlaďuje s terminológiou zákona č. 596/2003 Z. z., v ktorom sa v § 13 používa spojenie „výkon školskej inšpekcie“ a v § 13 ods. 4 sa upravuje obsah poverenia na výkon školskej inšpekcie.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5
7.V čl. I bode 8 v § 13b ods. 2 prvej vete sa za slovo „svojich“ vkladajú slová „služobných úloh alebo svojich“ a za slovo „skončení“ sa vkladajú slová „štátnozamestnaneckého vzťahu alebo“.
Doplnenie sa navrhuje z dôvodu, že školskí inšpektori štátni zamestnanci a štátnozamestnanecké vzťahy podľa zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov osobitnou kategóriou právnych vzťahov odlišnou od pracovného pomeru a právneho vzťahu založeného na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Z tohto dôvodu je tiež potrebné doplniť pojem „služobná úloha“, ktorý je predmetom pokynu pre štátneho zamestnanca na vykonávanie štátnej služby.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. I sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:
„9. V § 14 sa odsek 6 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) vydáva výkonové a obsahové štandardy výchovného poradenstva.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Výkonové a obsahové štandardy slúžia na zjednotenie a zabezpečenie kvality výchovného poradenstva a kontrolu vykonaných potrebných činností zo strany Štátnej školskej inšpekcie. Z uvedeného dôvodu sa dopĺňa pôsobnosť ministerstva o ich vydávanie.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.Čl. I sa dopĺňa bodmi 10 a 11, ktoré znejú:
„10. V § 37a sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) od 1 000 eur do 10 000 eur zriaďovateľovi, ktorý neodvolá riaditeľa v lehote podľa § 3 ods. 17.“.
11. V § 39hb ods. 2 sa slovo „2018“ nahrádza slovom „2019“.“.
Bod 11 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
6
Odôvodnenie k bodu 10
V nadväznosti na navrhované doplnenie lehoty na realizáciu povinnosti zriaďovateľa pri odvolávaní riaditeľa sa navrhuje túto povinnosť spojiť so sankciou, aby sa zvýšila miera jej vynútiteľnosti.
Odôvodnenie k bodu 11
V nadväznosti na prebiehajúci proces prípravy reformy poradenského systému sa predlžuje lehota na nezaraďovanie CPPP a CŠPP do siete škôl a školských zariadení.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.Článok II sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú a upraví sa názov zákona.
Vzhľadom na to, že marenie výkonu školskej inšpekcie je považované podľa návrhu zákona za závažný nedostatok, za ktorý môže Hlavný školský inšpektor podať návrh na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete, navrhuje sa vypustiť článok II, ktorý za marenie výkonu školskej inšpekcie ukladal krátenie normatívnych finančných prostriedkov, vzhľadom na duplicitný charakter možnej sankcie.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.V čl. III sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V § 20 ods. 5 prvej vete sa za slovo „Žiak“ vkladajú slová „bez rozdielu výchovno-vzdelávacieho jazyka“.
2. V § 29 ods. 16 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) vzdelávanie žiakov v štátnom jazyku, ak v okruhu 6 kilometrov od miesta trvalého pobytu žiaka nie je žiadna iná základná škola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v štátnom jazyku,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).“.
Doterajší bod sa primerane označí a primerane sa upraví úvodná veta čl. III.
7
Vzhľadom na problémy v praxi sa navrhuje, aby sa rešpektovalo právo na vzdelávanie v materinskom jazyku najmä v záujme uspokojovania požiadaviek zákonných zástupcov na výchovu a vzdelávanie ich detí v materinskom jazyku. S tým súvisí tiež výnimka z ustanoveného najnižšieho počtu žiakov v triede.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.V čl. III sa doterajší novelizačný bod označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2. Za § 161h sa vkladá § 161i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠161i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1) Športové stredné odborné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu8) zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, sa stávajú strednými športovými školami podľa predpisov účinných od 1. januára 2019.
(2) Žiak športovej strednej odbornej školy podľa odseku 1, ktorý začal štúdium podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, dokončí štúdium podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.“.“.
Zákon o športe v rámci novely školského zákona upravil model nového druhu škôl strednú športovú školu. V rámci prechodných ustanovení bola zabezpečená transformácia súčasných športových gymnázií na stredné športové školy. V praxi však aj stredné odborné školy, ktoré by z hľadiska poskytovaného vzdelávania, bolo vhodné tiež transformovať na stredné športové školy. V nadväznosti na uvedené sa navrhuje aj transformácia týchto škôl, a to v rovnakom dátume, ako v prípade športových gymnázií.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
8
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 12 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Martina GLVÁČA, Dušana JARJABKA, Pavla GOGU a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1149) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Martina GLVÁČA, Dušana JARJABKA, Pavla GOGU a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1149a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 27. novembra 2018 č. 187.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Pavla Gogu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava november 2018
Ľubomír Petrák v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport