NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-1839/2018
1150a
I n f o r m á c i a
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA, Borisa KOLLÁRA, Adriany PČOLlNSKEJ a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1150) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1449 z 23. októbra 2018 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA, Borisa KOLLÁRA, Adriany PČOLlNSKEJ a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1150) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
2
I.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
II.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky 20. novembra 2018 rokoval o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana KRAJNIAKA, Borisa KOLLÁRA, Adriany PČOLlNSKEJ a Petra PČOLINSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1150).
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
III.
Návrh správy Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, vrátane stanoviska gestorského výboru, prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na 79. schôdzi 27. novembra 2018.
Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady, ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru (odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť) ani návrh správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny. Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
3
zároveň určil za spravodajcu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude navrhovať ďalší postup.
Róbert Madej v. r.
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 27. novembra 2018