Národná rada Slovenskej republiky
VII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-567/2018
1194a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1194)
I.
Národná rada Slovenskej republiky schválila 16. októbra 2018 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí z 31. októbra 2018 číslo 4027-2018-KPSR uviedol dôvody na vrátenie zákona a v časti III navrhol dve pripomienky:
1.V čl. I sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod stoštyridsiaty prvý bod sa označujú ako druhý bod stoštyridsiaty bod.
2.V čl. I doterajšom štvrtom bode § 1 ods. 12 sa vypúšťa písmeno aa).
II.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1245 z 2. novembra 2018 pridelil vrátený zákon na opätovné prerokovanie výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie.
K pripomienkam prezidenta k predmetnému zákonu zaujali uvedené výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vrátený zákon 20. novembra 2018 a uznesením č. 493 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon zo 16. októbra 2018 schváliť v pôvodnom znení.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon 22. novembra 2018. Výbor neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode II tejto spoločnej správy
odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať
1.spoločne o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky č. 1 a 2 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť;
2.o zákone zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1194), s odporúčaním gestorského výboru schváliť v pôvodnom znení.
IV.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1194a), bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 294 z 27. novembra 2018.
Týmto uznesením výbor zároveň určil poslanca Michala Bagačku (Tibora Jančulu) za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a predkladať návrhy na ďalší postup.
Bratislava 27. novembra 2018
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti