NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-566/2018
1193a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1193)
___________________________________________________________________________
I.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1244 z 2. novembra 2018 pridelil zákon zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1193) doručený 31. októbra 2018 na prerokovanie týmto výborom NR SR:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republike správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výbore.
II.
Z rozhodnutia prezidenta SR o vrátení zákona zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1193)
2
v y p l ý v a:
prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní prijala zákon s týmito pripomienkami, ktoré odôvodnené v častiach II a III a uvedené v časti IV rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 31.októbra 2018 č. 4025-2018-KPSR nasledovne:
1.V čl. I trinástom bode § 6 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „názov strany alebo jej skratka nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany.“
2.V čl. I sa vypúšťa pätnásty bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
3.V čl. I doterajšom šestnástom bode sa vypúšťajú odseky 6 až 10.
Odsek 11 sa označuje ako odsek 6.
4.V čl. I doterajšom dvadsiatom ôsmom bode § 8a sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6a).
Zrušuje sa označenie odseku 1.
5.V čl. I sa vypúšťa doterajší sedemdesiaty tretí bod a doterajší osemdesiaty štvrtý bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
6.V čl. III sa vypúšťajú jedenásty bod trinásty bod a dvadsiaty druhý bod až dvadsiaty šiesty bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky takto:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval zákon a uznesením č. 492 z 20. novembra 2018 odporučil zákon schváliť v pôvodnom znení;
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj na 50. schôdzi výboru dňa 22. novembra 2018 neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. (Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 2 poslanci, proti návrhu hlasovalo 5 poslancov a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.)
3
IV.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov hlasovať:
1)spoločne o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky pod bodmi 1, 2, 3, 4, 5 a 6 uvedených v II časti tejto spoločnej správy, s odporúčaním gestorského výboru neschváliť;
2)o zákone zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1193) s odporúčaním gestorského výboru schváliť v pôvodnom znení;
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania vráteného zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj č. 191 dňa 27. novembra 2018.
Výbor určil poslanca Stanislava Kmeca za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ho poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania a predkladal návrhy na ďalší postup.
Boris K o l l á r, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
V Bratislave 27. novembra 2018