V Ý R O Č N Á S P R Á VA  
Národnej rady Slovenskej republiky  
a
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky  
za rok 2012  
Obsah  
1. Ústavná pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.1 Zloţenie Národnej rady Slovenskej republiky  
1.1.1 Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  
1.1.2 Výbory Národnej rady Slovenskej republiky  
1.2 Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky  
1.3 Legislatívna, kontrolná a kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.3.1 Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.3.2 Medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory  
1.3.3 Kontrolná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.3.3.1 Správy, informácie a iné materiály  
1.3.3.2 Hodina otázok  
1.3.3.3 Interpelácie  
1.3.4 Kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.4 Pôsobnosť Národnej rady SR v oblasti vnútornej a zahraničnej  
politiky  
1.5 Petície prerokované na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky  
2. Zahraničnopolitické aktivity Národnej rady Slovenskej republiky  
2.1 Zahraničnopolitické aktivity predsedu a podpredsedov Národnej rady SR  
2.2 Zahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady SR  
2.3 Zahraničnopolitické aktivity stálych delegácií Národnej rady SR  
2.4 Zahraničnopolitické aktivity skupín priateľstva Národnej rady SR  
2.5 Pôsobenie Národnej rady Slovenskej republiky v záleţitostiach Európskej únie  
3. Aktivity Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k verejnosti  
a médiám  
3.1 Verejnosť v Národnej rade Slovenskej republiky  
3.2 Ţiadosti o informácie  
3.3 Kontakt s médiami  
3.3.1 Akreditácie  
3.3.2 Tlačové stredisko a technické moţnosti pre médiá  
3.4 Prehliadky v Národnej rade Slovenskej republiky  
3.4.1 Výstavy a ďalšie podujatia  
3.4.2 Podujatia organizované v Národnej rade Slovenskej republiky  
3.5 Petície a sťaţnosti adresované Národnej rade Slovenskej republiky  
3.5.1 Petície  
3.5.2 Sťaţnosti a iné podnety  
2
4. Organizačný rozvoj Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky  
4.1 Postavenie, pôsobnosť a organizačné zmeny v Kancelárii NR SR  
4.2 Starostlivosť o zamestnancov Kancelárie NR SR a jej účelové zariadenia  
4.3 Aktivity Kancelárie NR SR podporujúce kvalitu práce poslancov  
4.3.1 Oblasť legislatívy a aproximácie práva  
4.3.2 Oblasť informácií, analýz a parlamentného výskumu  
5. Finančné hospodárenie Národnej rady Slovenskej republiky  
5.1 Rozpočtové príjmy  
5.2 Rozpočtové výdavky  
5.3 Zamestnanosť  
3
Úvod  
Rok 2012 bol rokom predčasných parlamentný volieb. Predloţená výročná správa stručne  
sumarizuje činnosť Národnej rady SR a nadväzujúce sluţby, ktoré jej poskytuje Kancelária NR  
SR, aj s finančným vyjadrením. Predmetný materiál, ktorý spracúva Kancelária NR SR od r. 2003,  
za cieľ umoţniť orientáciu verejnosti o práci zákonodarného zboru a zhodnotiť efektívnosť  
jeho činnosti za rok 2012.  
Je potrebné uviesť, ţe v tomto roku nielenţe skončilo V. volebné obdobie, ale tento rok bol  
prvým rokom VI. volebného obdobia. Z tohto dôvodu sa výročná správa venuje problémom  
činnosti Národnej rady Slovenskej republiky nielen za celý rok, ale v určitých častiach reaguje na  
jednotlivé otázky i z pohľadu končiaceho sa V. volebného obdobia, ako aj začínajúceho sa VI.  
volebného obdobia.  
4
1. Ústavná pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
V súlade s ústavným zákonom č. 330/2011 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej  
rady Slovenskej republiky sa V. volebné obdobie Národnej rady SR skončilo 10. marca 2012  
dňom volieb do Národnej rady SR.  
Prehľad o počte členov poslaneckých klubov za V. volebné obdobie Národnej rady  
Slovenskej republiky  
Stav k 4. 7. 2010  
Stav k 10. 3. 2012  
Predseda Počet  
Pavol Paška  
Klub  
Predseda  
Počet  
62  
Klub poslancov NR SR za SMERSD  
Klub poslancov NR SR za SDKÚ–DS  
Klub poslancov NR SR za SaS  
Pavol Paška  
62  
28  
18  
14  
14  
7
Jozef Mikuš  
28  
Jozef Mikuš  
Richard Sulík  
Pavol Hrušovský  
László Solymos  
Rafael Rafaj  
22  
Jozef Kollár  
Klub poslancov NR SR za KDH  
Klub poslancov NR SR za MOST–HÍD  
Klub poslancov NR SR za SNS  
15  
Pavol Hrušovský  
László Solymos  
Rafael Rafaj  
14  
9
Poslanci, ktorí neboli členmi poslaneckého  
klubu  
-
0
-
7
1.1 Zloţenie Národnej rady Slovenskej republiky v VI. volebnom období  
Na základe výsledkov volieb do Národnej rady SR, konaných 10. marca 2012, je zloţenie  
Národnej rady SR v VI. volebnom období nasledovné:  
Politický subjekt  
SMER SD  
KDH  
Výsledky volieb v %  
Počet poslancov v NR SR  
Podiel NR SR v %  
44,41  
8,82  
8,55  
6,89  
6,09  
5,88  
-
83  
16  
55,33  
10,67  
10,67  
8,67  
7,33  
7,33  
-
OĽaNO  
16  
MOST – HÍD  
SDKÚ – DS  
SaS  
13  
11  
11  
Spolu  
150  
5
Na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady SR 4. apríla 2012 bol za predsedu Národnej rady  
SR zvolený Pavol Paška a za podpredsedov Národnej rady SR boli zvolení Jana Laššáková,  
Renáta Zmajkovičová, Ján Figeľ a Erika Jurinová.  
Zmeny v poslaneckom zbore po voľbách 10. marca 2012:  
Na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady SR Roberta Fica, Roberta Kaliňáka,  
Mareka Maďariča, Jána Počiatka, Dušana Čaploviča, Petra Kaţimíra, Ľubomíra Jahnátka, Jána  
Richtera, Petra Ţigu, Martina Glváča, ktorí boli vymenovaní za predsedu vlády SR a členov  
vlády SR, nastúpili náhradníci: Viliam Holeva, Ľuboš Blaha, Viera Mazúrová, Milan Halúz,  
Ján Babič, Rastislav Čepák, Peter Fitz, Viera Kučerová, Štefan Hreha a Jozef Jeţík. Sľub  
poslanca zloţili na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady SR 4. apríla 2012.  
Na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady SR Igora Federiča, ktorý bol vymenovaný  
za vedúceho Úradu vlády SR a Pavla Pavlisa, Jozefa Bučeka, Jozefa Buriana, Petra  
Pellegriniho, Branislava Ondruša, Mariána Saloňa, ktorí boli vymenovaní za štátnych  
tajomníkov ministerstiev Slovenskej republiky, nastúpili náhradníci: Štefan Gašparovič,  
Antonín Cicoň, Vladislav Petráš, Eva Hufková, Peter Gaţi, Zoltán Daniš a Viera Šedivcová.  
Sľub poslanca zloţili na 2. schôdzi Národnej rady SR 2. mája 2012.  
Poslanec Viktor Stromček sa 13. apríla 2012 vzdal mandátu poslanca, na jeho zaniknutý  
mandát nastúpil 17. apríla 2012 poslanec Ľuboš Blaha a na neuplatňovaný mandát poslanca  
Roberta Kaliňáka nastúpil náhradník Peter Náhlik, ktorý sľub poslanca zloţil na 2. schôdzi  
Národnej rady SR 2. mája 2012.  
Mandát poslanca Národnej rady SR Ľubomíra Váţneho sa stal neuplatňovaný po jeho  
vymenovaní za podpredsedu vlády SR pre investície 26. novembra 2012. Na jeho  
neuplatňovaný mandát nastúpil 27. novembra 2012 náhradník František Petro, ktorý v uvedený  
deň na 11. schôdzi Národnej rady SR zloţil sľub poslanca.  
1.1.1 Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v VI. volebnom období  
Na ustanovujúcej schôdzi 4. apríla 2012 bolo schválené utvorenie 6 poslaneckých klubov NR SR  
Prehľad o počte členov poslaneckých klubov – VI. volebné obdobie Národnej rady SR  
Stav k 4. 4. 2012  
Predseda  
Stav k 31. 12. 2012  
Klub  
Počet  
83  
Predseda  
Počet  
83  
Klub poslancov NR SR za SMERSD  
Klub poslancov NR SR za KDH  
Jana Laššáková  
Pavol Hrušovský  
Jozef Viskupič  
László Solymos  
Ľudovít Kaník  
Juraj Miškov  
Jana Laššáková  
Pavol Hrušovský  
Jozef Viskupič  
László Solymos  
Lucia Ţitňanská  
Juraj Miškov  
16  
14  
Klub poslancov NR SR za OĽaNO  
Klub poslancov NR SR za MOST–HÍD  
Klub poslancov NR SR za SDKÚ–DS  
Klub poslancov NR SR za SaS  
16  
15  
13  
13  
11  
11  
11  
11  
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckého  
klubu  
-
0
-
3
6
28. mája 2012  
prestali byť členmi Klubu poslancov Národnej rady SR za  
Kresťanskodemokratické hnutie poslanci Daniel Lipšic a Jana Ţitňanská,  
26. októbra 2012 – prestal byť členom Klubu poslancov Národnej rady SR za hnutie OBYČAJNÍ  
ĽUDIA a nezávislé osobnosti poslanec Alojz Hlina.  
Uvedení poslanci sa nestali členmi iného poslaneckého klubu.  
Predsedníčkou Klubu poslancov Národnej rady SR za Slovenskú demokratickú a kresťanskú  
úniu – Demokratickú stranu sa 27. novembra 2012 stala poslankyňa Lucia Ţitňanská.  
Ďalšie zmeny v kluboch poslancov boli spojené so zmenami v poslaneckom zbore.  
1.1.2 Výbory Národnej rady Slovenskej republiky v VI. volebnom období  
Na ustanovujúcej schôdzi bolo zriadených 19 výborov Národnej rady SR.  
Poslanec Daniel Lipšic vystúpením z Klubu poslancov Národnej rady SR za  
Kresťanskodemokratické hnutie 28. mája 2012 stratil členstvo v Osobitnom kontrolnom výbore  
NR SR na kontrolu činnosti SIS, ako aj funkciu predsedu tohto výboru. Za predsedu Osobitného  
kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS bol na 3. schôdzi Národnej rady SR 19. júna  
2012 zvolený poslanec Pavol Abrhan (KDH). Ostatné zmeny vo výboroch Národnej rady SR boli  
spojené so zmenami v poslaneckom zbore.  
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky – prehľad k 31. 12. 2012  
Výbor  
Predseda  
Mandátový a imunitný výbor NR SR  
Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií  
Výbor NR SR pre európske záleţitosti  
Ústavnoprávny výbor NR SR  
Výbor NR SR pre financie a rozpočet  
Miroslav Číţ (SMERSD)  
Miroslav Beblavý (SDKÚ–DS)  
Ľuboš Blaha (SMER–SD)  
Róbert Madej (SMER–SD)  
Daniel Duchoň (SMER–SD)  
Ján Hudacký (KDH)  
Výbor NR SR pre hospodárske záleţitosti  
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a ţivotné prostredie  
Mikuláš Huba (OĽaNO)  
Igor Choma (SMERSD)  
Ján Podmanický (SMERSD)  
Richard Raši (SMER–SD)  
Jaroslav Baška (SMER–SD)  
František Šebej (MOST–HÍD)  
Mojmír Mamojka (SMER–SD)  
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj  
Výbor NR SR pre sociálne veci  
Výbor NR SR pre zdravotníctvo  
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť  
Zahraničný výbor NR SR  
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládeţ a šport  
7
Výbor NR SR pre kultúru a médiá  
Dušan Jarjabek (SMER–SD)  
Rudolf Chmel (MOST–HÍD)  
Martin Fecko (OĽaNO)  
Pavol Abrhan (KDH)  
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny  
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti NBÚ  
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti SIS  
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského  
spravodajstva  
Martin Fedor (SDKÚ–DS)  
Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ  
Gábor Gál (MOST–HÍD)  
1.2 Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (V. a VI. volebné obdobie)  
a) V V. volebnom období v roku 2012 sa konali 2 schôdze Národnej rady SR  
(28. a 29. schôdza), ktoré trvali spolu 8 kalendárnych dní.  
b) Od začiatku VI. volebného obdobia do konca roka 2012 bolo zvolaných 12 schôdzí Národnej  
rady SR, ktoré trvali spolu 74 kalendárnych dní. Ustanovujúca schôdza sa konala 4. apríla  
2012, na ktorej 150 novozvolených poslancov zloţilo ústavou predpísaný sľub. Na 2. schôdzi  
Národnej rady SR predseda vlády SR Robert Fico predloţil Národnej rade SR Programové  
vyhlásenie vlády SR so ţiadosťou o vyslovenie dôvery vláde SR, za ktoré zahlasovalo 82  
poslancov zo 145 prítomných poslancov. Proti hlasovalo 53 poslancov, hlasovania sa zdrţalo 8  
poslancov a nehlasovali 2 poslanci. Na oboch týchto schôdzach bol prítomný aj prezident SR  
Ivan Gašparovič.  
V uvedenom období boli 3 schôdze zvolané na základe ţiadosti skupiny poslancov, ktorých  
programom bolo:  
9. schôdza NR SR  
- prijatie uznesenia Národnej rady SR k prehlbujúcemu sa stavu  
zniţovania dôveryhodnosti justície na Slovensku a k opatreniam  
vedúcim k vytváraniu predpokladov a podmienok na skutočné  
zvyšovanie jej dôveryhodnosti (návrh programu nebol schválený),  
10. schôdza NR SR  
- vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Tomášovi Borecovi,  
poverenému riadením Ministerstva spravodlivosti SR (Národná  
rada SR nebola schopná sa uznášať),  
12. schôdza NR SR  
- prijatie uznesenia Národnej rady SR k nepriaznivému stavu  
školstva na Slovensku v kontexte prebiehajúcich udalostí  
a o konkrétnych krokoch vlády na riešenie tohto nepriaznivého  
stavu(Uznesenie č. 374 z 13. decembra 2012).  
8
1.3. Legislatívna, kontrolná a kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej  
republiky  
1.3.1 Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (V. a VI. volebné obdobie)  
Všeobecný štatistický prehľad  
a) Národnej rade SR bolo v V. volebnom období v roku 2012 (28. – 29. Schôdza) predloţených  
celkovo 5 návrhov zákonov, ktoré predloţila vláda SR. Národná rada SR v roku 2012 schválila  
17 návrhov zákonov, vrátane tých návrhov, ktoré boli predloţené v roku 2011, z ktorých 10  
bolo vládnych a 7 poslaneckých. V skrátenom legislatívnom konaní schválila Národná rada SR  
2 návrhy zákonov.  
b) V VI. volebnom období v roku 2012 bolo Národnej rade SR predloţených celkom 196 návrhov  
zákonov, z toho 80 predloţila vláda, 114 poslanci NR SR a 2 návrhy zákonov predloţili  
výbory, a to Mandátový a imunitný výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet. NR  
SR, za uvedené obdobie schválila 83 návrhov zákonov, z nich 66 predloţila vláda SR, 16  
poslanci NR SR a 1 výbor pre financie a rozpočet. V skrátenom legislatívnom konaní bolo  
schválených 9 návrhov zákonov.  
V roku 2012 sa skončilo V. volebné obdobie a začalo sa VI. volebné obdobie Národnej rady  
Slovenskej republiky, čo sa odrazilo i na mnoţstve prijímanej legislatívy.  
V VI. volebnom období v roku 2012 (1.- 12. schôdza) bolo Národnej rade Slovenskej  
republiky predloţených celkovo 196 návrhov zákonov, z toho 80 návrhov predloţila vláda SR,  
114 návrhov poslanci a 2 návrhy boli predloţené výbormi Národnej rady Slovenskej republiky.  
Národná rada SR schválila 83 návrhov zákonov, z ktorých 66 bolo vládnych, 16 poslaneckých a 1  
návrh zákona bol predloţený výborom Národnej rady SR. V skrátenom legislatívnom konaní  
schválila Národná rada SR 9 návrhov zákonov.  
Prehľad najdôleţitejších ústavných zákonov a zákonov v r. 2012  
V roku 2012 schválila Národná rada SR ústavný zákon č. 232/2012 Z. z., ktorým sa mení  
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý zmenil  
súčasnú ústavnú úpravu trestnoprávnej imunity poslancov Národnej rady SR; zmena spočíva  
v zrušení súhlasu Národnej rady SR s trestným stíhaním poslancov; Národná rada SR dáva súhlas  
na vzatie poslanca do väzby. Národná rada SR schválila ďalej zákon č. 79/2012 Z. z., ktorým sa  
mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení  
neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, ktorý rozšíril pôsobnosť zákona  
o priestupkoch o postihovanie konania, ktoré javí znaky priestupku, aj v prípadoch, ak je  
podozrenie, ţe sa takého konania mal alebo mohol dopustiť ústavný činiteľ. Zákon č. 236/2012 Z.  
z., ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov novelizoval svojím čl. III zákon Národnej rady  
Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky  
v súvislosti so zrušením trestnoprávnej imunity poslancov. Zákonom č. 330/2012 Z. z., ktorým  
sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom  
poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa v záujme  
vyváţenia postavenia jednotlivých poslaneckých klubov v Národnej rade SR rozšírila pôsobnosť  
predsedu Národnej rady SR o oprávnenie „nahradiť“ pri podávaní návrhov tri, resp. dva  
poslanecké kluby v prípadoch, keď podľa rokovacieho poriadku má oprávnenie podať návrh tento  
počet poslaneckých klubov.  
V oblasti verejných financií schválila Národná rada SR niekoľko zákonov, a to zákon č.  
9
296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov,  
ktorý upravuje niektoré práva a povinnosti Slovenskej republiky v medzinárodnej finančnej  
organizácii, ktorou je Európsky mechanizmus pre stabilitu, ako i jeden z najdôleţitejších, a to  
zákon č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013.  
vzdelávania a zákon č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o  
odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa  
menia a dopĺňajú niektoré zákony.  
Medzi najdôleţitejšie zákony schválené v roku 2012 Národnou radou SR v hospodárskej  
oblasti patria hlavne zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov, ktorý vznikol z dôvodu transpozície tzv. 3. energetického balíčka, ktorého legislatívne  
podmienky sú obsiahnuté v dvoch smerniciach a troch nariadeniach a taktieţ zákon č. 250/2012  
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, ktorý reprezentuje rozsiahlu legislatívnu úpravu  
vzhľadom k aplikačnej praxi a jeho prijatie nadväzuje na významné koncepčné zmeny súvisiace  
s tzv. 3. energetickým balíčkom a návrhom nového zákona o energetike.  
Prijatím zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii  
organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manaţérstvo a audit a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov sa zabezpečilo vykonávanie Nariadenia Európskeho parlamentu  
a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme  
Spoločenstva pre environmentálne manaţérstvo a audit (EMAS) v podmienkach SR. Zákon č.  
447/2012 Z .z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne  
ţijúcich ţivočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré  
zákony implementuje niektoré ustanovenia predpisov Európskej únie v oblasti regulácie obchodu  
s exemplármi voľne ţijúcich ţivočíchov a rastlín; ďalším dôvodom novelizácie zákona bola  
nevyhnutnosť odstránenia vecných a legislatívnych nedostatkov, ktoré boli preukázané  
v aplikačnej praxi orgánov štátnej správy alebo ktoré vznikli nedostatkami v legislatívnom  
postupe pri predchádzajúcich novelizáciách zákona. Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní  
s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prijatý z dôvodu  
transpozičnej povinnosti Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003  
o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve a  
zároveň bol koncipovaný tak, aby reflektoval na vykonávacie právne akty Európskej Komisie,  
ktoré nadobúdali účinnosť postupne v priebehu rokov 2010 aţ do júla 2012.  
V oblasti sociálnych vecí boli najmä novelizované viaceré zákony, a to zákon č. 361/2012  
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších  
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon č. 252/2012 Z. z., ktorým sa  
mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a  
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon č. 413/2012 Z. z., ktorým sa mení a  
dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa  
menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon č. 50/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  
448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o  
ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení  
neskorších predpisov a zákon č. 413/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z  
.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré  
zákony.  
Podobne viaceré novelizácie sa dotkli i zákonov v oblasti zdravotníctva medzi ktoré patrí  
zákon č. 185/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom  
poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
zákon č. 421/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom  
10  
poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  
581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 313/2012 Z.  
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, sluţbách  
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.  
Národná rada SR v V. volebnom období v roku 2012 (28. – 29. schôdza) neschválila ani  
jeden ústavný zákon a v VI. volebnom období schválila 1 ústavný zákon, a to ústavný zákon č.  
232/2012 Z. z., ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších  
predpisov.  
Prezident SR vrátil v roku 2012 v V. volebnom období Národnej rade SR na opätovné  
prerokovanie 2 zákony, ktoré Národná rada SR opätovne schválila a v roku 2012 v VI. volebnom  
období vrátil prezident na opätovné prerokovanie Národnej rade SR 2 zákony, ktoré Národná rada  
SR opätovne schválila.  
Stručný prehľad legislatívnej činnosti Národnej rady SR v V. volebnom období v r. 2012  
predloţených vládou SR  
predloţených poslancami NR SR  
predloţených výbormi NR SR  
spolu  
10  
7
Počet schválených  
návrhov zákonov  
0
17  
0
Počet schválených ústavných zákonov  
Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní  
Počet zákonov vrátených prezidentom SR  
2
2
Stručný prehľad legislatívnej činnosti Národnej rady SR v VI. volebnom období v r. 2012  
predloţených vládou SR  
predloţených poslancami NR SR  
predloţených výbormi NR SR  
spolu  
66  
16  
1
Počet schválených  
návrhov zákonov  
83  
1
Počet schválených ústavných zákonov  
Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní  
Počet zákonov vrátených prezidentom SR  
9
2
Národná rada SR opätovne schválila  
v
V. volebnom období v roku 2012  
2 zákony, ktoré prezident SR vrátil Národnej rade SR na opätovné prerokovanie, a to zákon č.  
50/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene  
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení  
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákon č. 96/2012 Z. z., ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon  
Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších  
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  
11  
V VI. volebnom období v roku 2012 prezident SR taktieţ vyuţil právo veta a Národnej rade  
SR vrátil 2 zákony na opätovné prerokovanie, ktoré Národná rada SR opätovne schválila, a to  
zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri  
výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon,  
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste  
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.  
Národná rada SR v roku 2012, a to v VI. volebnom období, schválila jednu novelu Ústavy  
SR, ktorú spoločne predloţili poslanci Národnej rady SR Pavol Paška, Jana Laššáková, Pavol  
Hrušovský, Jozef Viskupič, László Solymos, Ľudovít Kaník a Juraj Miškov. Schválená novela  
Ústavy SR sa týka zrušenia trestnoprávnej imunity poslancov Národnej rady SR.  
1.3.2 Medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory  
a) Národná rada SR v roku 2012 v V. volebnom období vyslovila súhlas s 3 medzinárodnými  
zmluvami a dohodami, ktoré majú prednosť pred zákonmi. V roku 2012 vyslovila Národná  
rada SR v rámci V. volebného obdobia súhlas so zmluvou o pristúpení Chorvátskej republiky k  
Európskej únii.  
b) V VI. volebnom období v roku 2012 Národná rada SR vyslovila súhlas so 17 medzinárodnými  
zmluvami, dohodami, dohovormi a protokolmi. Z nich 11 má prednosť pred zákonmi.  
Z hľadiska počtu subjektov spomedzi medzinárodných zmlúv, s ktorými Národná rada SR  
vyslovila súhlas v roku 2012 v rámci VI. volebného obdobia, prevaţovali multilaterálne  
medzinárodné zmluvy, z ktorých väčšiu časť tvorili multilaterálne medzinárodné zmluvy  
iniciované medzinárodnými organizáciami. Z hľadiska dĺţky platnosti prevaţovali  
medzinárodné zmluvy s neobmedzenou dĺţkou platnosti. Po vecno-obsahovej stránke  
dominovali finančno-hospodárske témy.  
Za účelom zabezpečenia stability eurozóny Národná rada SR vyslovila súhlas so Zmluvou  
o zaloţení Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) a so Zmluvou o stabilite, koordinácii  
a správe v hospodárskej a menovej únii. EMS tvorí súčasť druhej vlny balíka opatrení určených na  
poskytovanie pomoci členským štátom eurozóny vo váţnych finančných problémoch. Zmluva  
o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii obsahuje rad fiškálnych pravidiel,  
pravidiel k správe, koordinácii a konvergencii hospodárskej a menovej únie, pričom zahŕňa  
záväzok ratifikujúceho štátu hospodáriť s vyrovnaným alebo prebytkovým rozpočtom verejnej  
správy.  
Vo vzťahu k ďalším medzinárodným organizáciám Národná rada SR vyslovila súhlas napr. s  
uzavretím Dodatku k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde k reforme Výkonnej rady  
Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorého cieľom je reorganizácia Výkonnej rady MMF  
za účelom zvýšenia zastúpenia rozvíjajúcich sa a rozvojových krajín v inštitúcii. Národná rada SR  
ďalej vyslovila súhlas aj so zmenami Dohody o zaloţení Európskej banky pre obnovu a rozvoj  
s cieľom umoţniť banke vykonávať operácie v krajinách juţného a východného Stredozemia.  
12  
1.3.3 Kontrolná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.3.3.1 Správy, informácie a iné materiály  
a) Národná rada SR v rámci V. volebného obdobia v roku 2012 prerokovala okrem iného návrh  
rozpočtu Exportno-importnej banky SR, informáciu o vydaných aproximačných nariadeniach  
vlády SR. Ďalej schválila smernicu o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov  
Národnej rady SR a zamestnancov Kancelárie NR SR.  
b) V VI. volebnom období v roku 2012 prerokovala 41 správ a iných materiálov, medzi inými  
správu o základných otázkach justície, či návrh súhrnnej výročnej správy SR za rok 2011.  
Z toho v 3 prípadoch Národná rada SR prerokovala správy, o predloţenie ktorých poţiadala  
svojím uznesením vládu SR. Išlo o správu o aktuálnom stave šetrenia kauzy Gorila, správu o  
opatreniach na udrţanie plánovaného deficitu verejných financií Slovenskej republiky na rok  
2012 a správu o potravinovej pomoci v Slovenskej republike.  
1.3.3.2 Hodina otázok  
a) V V. volebnom období v roku 2012 bola Hodina otázok zaradená na program 28. schôdze 8.  
februára 2012. Poloţených bolo 7 otázok so zameraním na účelovosť a efektívnosť finančných  
zdrojov v oblasti informačných systémov.  
b) V VI. volebnom období do 31. 12. 2012 bola Hodina otázok zaradená do programu schôdze 13-  
krát. Poslanci celkom poloţili 443 otázok, z toho predsedovi vlády SR 218 otázok  
a zodpovedaných otázok bolo 121. Z obsahového hľadiska boli otázky zamerané na aktuálne  
spoločenské dianie, predovšetkým na ekonomické opatrenia, konsolidáciu verejných financií,  
na boj s daňovými únikmi, zmeny v sociálnom a dôchodkovom systéme, výsluhové dôchodky,  
novelizáciu Zákonníka práce, ochranu detí občanov SR, zefektívnenie štátnej správy, investičné  
stimuly, rokovania s U. S. Steel Košice, potravinovú pomoc, bezpečnosť potravín, platby  
poľnohospodárom, výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, dodrţiavanie zákonnosti,  
problematiku pedagogických zamestnancov, akademických garantov vysokých škôl,  
digitalizáciu v kultúre, prehlbovanie integrácie Európskej únie, rokovania Európskej rady a iné  
otázky.  
Počet poloţených otázok podľa klubov poslancov NR SR – VI. volebné obdobie v r. 2012 (k  
31. 12. 2012)  
Počet poslancov  
v poslaneckom  
klube  
Počet poloţených  
otázok  
Klub poslancov  
Klub poslancov NR SR za SMER SD  
Klub poslancov NR SR za KDH  
83  
14  
15  
13  
11  
11  
238  
56  
31  
28  
35  
50  
Klub poslancov NR SR za OĽaNO  
Klub poslancov NR SR za MOST – HÍD  
Klub poslancov NR SR za SDKÚ – DS  
Klub poslancov NR SR za SaS  
13  
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov  
3
5
S p o l u  
150  
443  
Počet otázok adresovaných predsedovi vlády SR, členom vlády SR a zastupujúcemu  
generálnemu prokurátorovi – VI. volebné obdobie v roku 2012 (k 31. 12. 2012)  
Počet  
Adresovanie otázok  
poloţených otázok  
zodpovedaných otázok  
Predseda vlády SR  
218  
225  
443  
21  
Členovia vlády SR, Generálny prokurátor SR  
S p o l u  
100  
121  
H o d i n a o t á z o k  
Počet otázok  
Predseda vlády SR a členovia vlády SR, zastupujúci Generálneho  
prokurátora SR, predseda NKÚ SR  
poloţených  
zodpovedaných  
R. Fico, predseda vlády SR  
218  
47  
26  
26  
25  
22  
21  
12  
7
21  
24  
8
J. Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
J. Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Z. Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR  
12  
17  
11  
9
Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
P. Kaţimír, podpredseda vlády SR a minister financií SR  
D. Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  
M. Maďarič, minister kultúry SR  
4
R. Kaliňák, podpredseda vlády SR a minister vnútra SR  
M. Lajčák, podpredseda vlády SR a minister zahr. vecí a eur. záleţitostí SR  
M. Glváč, minister obrany SR  
2
7
3
6
1
T. Borec, minister spravodlivosti SR  
6
2
T. Malatinský, minister hospodárstva SR  
5
3
P. Ţiga, minister ţivotného prostredia SR  
4
3
Ľ. Váţny, podpredseda vlády SR pre investície (od 26. 11. 2012)  
-
-
14  
L. Tichý, Generálny prokurátor SR v zastúpení ,1. námestník Gen.  
prokurátora  
11  
11)  
J. Jasovský, predseda NKÚ SR  
-
-
S p o l u  
443  
121  
1) Zastupujúci generálny prokurátor SR L. Tichý sa z Hodiny otázok 13. 12. 2012 ospravedlnil a odpoveď na otázku zaslal písomne.  
1.3.3.3 Interpelácie  
a) V V. volebnom období v januári a februári 2012 bolo podaných poslancami koalície 8  
interpelácií so zameraním na aktuálne problémy, ako absolventská prax pre študentov,  
poskytovanie dotácií, efektívnosť vyuţívania zdrojov a finančných prostriedkov.  
b) V VI. volebnom období v roku 2012 bolo podaných 94 interpelácií poslancami opozície.  
Z vecného hľadiska boli interpelácie zamerané na rôzne oblasti spoločenského a verejného  
ţivota, na problematiku hospodárstva, financií, pôdohospodárstva, efektívne vyuţívanie  
zdrojov, oceňovanie pozemkov, prenájom pozemkov, na oblasť ţivotného prostredia,  
hospodárenie s prostriedkami Environmentálneho fondu, vyuţitie hydroenergetického  
potenciálu, ochranu chránených oblastí, na dopravu, výstavbu diaľnic, mosta cez Dunaj,  
osobnú ţelezničnú dopravu, v oblasti školstva na jeho rozvoj, zmeny, testovanie a hodnotenie  
ţiakov, operačné programy, na problematiku pedagógov i športu, v sociálnej oblasti na podporu  
nezamestnanosti mladých ľudí, v kultúre rezonovala problematika autorského práva,  
televízneho vysielania nevhodných programov pre maloletých, v oblasti zdravotníctva zlúčenie  
zdravotných poisťovní, odvody zdravotného poistenia, zverejňovanie informácií o hospodárení  
nemocníc, ďalej na problematiku verejného obstarávania, činnosť polície, zriadenie liniek na  
oznamovanie protikorupčného správania na súdoch a prokuratúre, ale i na problematiku  
zahraničných vzťahov, medzinárodných zmlúv a ďalšie.  
Počet podaných interpelácií podľa klubov poslancov NR SR – VI. volebné obdobie v r. 2012  
(k 31. 12. 2012)  
Počet poslancov  
v poslaneckom klube  
Počet podaných  
interpelácií  
Klub poslancov  
Klub poslancov NR SR za SMERSD  
Klub poslancov NR SR za KDH  
Klub poslancov NR SR za OĽaNO  
Klub poslancov NR SR za MOST–HÍD  
Klub poslancov NR SR za SDKÚ–DS  
Klub poslancov NR SR za SaS  
83  
14  
15  
13  
11  
11  
3
-
16  
36  
4
23  
10  
5
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov  
S p o l u  
150  
94  
15  
Počet  
Podanie interpelácií  
interpelácií  
-
Poslanci koalície  
89  
5
Poslanci opozície  
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov  
S p o l u  
94  
I n t e r p e l á c i e  
Predseda vlády SR a členovia vlády SR,  
Počet podaných  
predsedovia iných ústredných orgánov SR  
R. Fico, predseda vlády SR  
interpelácií  
8
12  
11  
10  
8
Ľ. Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
D. Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  
J. Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
P. Ţiga, minister ţivotného prostredia SR  
R. Kaliňák, podpredseda vlády SR a minister vnútra SR  
Z. Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR  
P. Kaţimír, podpredseda vlády SR a minister financií SR  
M. Glváč, minister obrany SR  
7
7
5
5
J. Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
M. Lajčák, podpredseda vlády SRa minister zahr. vecí a eur. záleţitostí SR  
T. Borec, minister spravodlivosti SR  
5
4
4
M. Maďarič, minister kultúry SR  
4
T. Malatinský, minister hospodárstva SR  
2
Ľ. Váţny, podpredseda vlády SR pre investície od 26. 11. 2012  
Predsedovia iných ústredných orgánov SR  
S p o l u  
-
2
94  
16  
1.3.4 Kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
a) Národná rada SR v rámci svojich právomocí vyplývajúcich z Ústavy SR, zo zákona o  
rokovacom poriadku Národnej rady SR a z ďalších zákonov v roku 2012 v V. volebnom  
období zvolila:  
. Mariána Lacka, Magdalénu Mellenovú, Máriu Svoreňovú, Pavla Brnku, Ľudovíta Pausa  
a Jána Lipianského za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne,  
. Dušana Čima za člena Súdnej rady Slovenskej republiky,  
. Ondreja Laciaka za kandidáta na vymenovanie za člena výberových komisií  
uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov.  
b) V VI. volebnom období v roku 2012 Národná rada SR  
zvolila:  
. Petra Pellegriniho a Mareka Lendackého za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne,  
. Eleonóru Kročianovú za predsedníčku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej  
republiky,  
. Jozefa Magalu za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu,  
. Daniela Végha do funkcie predsedu Dozornej rady Fondu národného majetku SR  
a Martina Kráľa a Vladimíra Liššáka do funkcie členov Dozornej rady Fondu národného  
majetku SR,  
. Ivana Šramka za predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Ľudovíta Ódora  
a Michala Horvátha za členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,  
. Václava Miku do fukcie generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska,  
. Igora Baku a Karola Janasa za členov Správnej rady Ústavu pamäti národa,  
. Martu Danielovú, Vladimíra Holana a Ľubomíra Kmeca za členov Rady pre vysielanie  
a retransmisiu.  
odvolala:  
. Vladimíra Tvarošku a Patríciu Bojkovú z funkcie člena Dozornej rady Sociálnej  
poisťovne,  
. generálnu riaditeľku Rozhlasu a televízie Slovenska Miloslavu Zemkovú z funkcie.  
schválila:  
. návrh vlády na vymenovanie Jána Tótha za viceguvernéra Národnej banky Slovenska.  
1.4 Pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky v oblasti vnútornej a  
zahraničnej politiky  
Národná rada SR v rámci svojej pôsobnosti v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky  
schválila v roku 2012, a to v VI. volebnom období, návrh na ukončenie pôsobenia a vyslanie  
príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej operácie ISAF a na zmenu  
mandátu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v tejto vojenskej operácii  
1.5 Petície prerokované na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky  
Národná rada SR v roku 2012 neprerokovala ţiadnu petíciu.  
17  
2. Zahraničnopolitické aktivity Národnej rady Slovenskej  
republiky  
V
roku 2012 malo byť realizovaných vcelku 94 zahraničných pracovných  
ciest, pričom 3 z nich boli zrušené. To znamená, ţe v roku 2012 bolo uskutočnených 91  
zahraničných pracovných ciest, ktorých sa zúčastnilo 122 poslancov Národnej rady SR a 118  
zamestnancov Kancelárie NR SR (t.j. v súčte 240 osôb). Zamestnanci Kancelárie NR SR sa  
predmetných ciest zúčastnili zväčša ako protokolárny, odborný a technický sprievod  
parlamentných delegácií. Výdavky na zahraničné pracovné cesty poslancov Národnej rady SR  
predstavovali čiastku 74 000 €, pričom výdavky na zahraničné pracovné cesty zamestnancov  
Kancelárie NR SR boli vo výške 38 000 € (v súčte tak bolo v roku 2012 na zahraničné pracovné  
cesty pouţitých 112 000 €).  
2.1 Zahraničnopolitické aktivity predsedu a podpredsedov Národnej rady  
Slovenskej republiky  
Zahraničné pracovné cesty predsedu a podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky  
za rok 2012  
Dátum  
Miesto cesty  
Meno  
Účel zahraničnej cesty  
17. - 18. 1.  
2012  
Rím, Vatikán  
predseda NR SR  
Pavol Hrušovský a republike a Vatikáne  
poslanci NR SR  
pracovná návšteva v Talianskej  
Ivan Štefanec,  
Monika Gibalová,  
Peter Pellegrini  
25. - 26. 1.  
2012  
Praha  
Praha  
predseda NR SR  
Pavol Hrušovský, republike  
poslanci NR SR  
František Šebej,  
Juraj Droba a  
oficiálna návšteva v Českej  
Jozef Burian  
6. 3. 2012  
predseda NR SR  
pracovná návšteva v Českej  
Pavol Hrušovský, republike a 20. výročie podpisu  
predseda  
zmluvy medzi ČSFR a SRN o  
dobrom susedstve a priateľskej  
spolupráci  
Zahraničného  
výboru NR SR  
František Šebej  
26. 5. 2012  
Valašské  
Klobouky,  
Nedašov  
podpredsedníčka  
NR SR Renáta  
Zmajkovičová  
10. ročník senátorského chodníčka,  
na pozvanie od podpredsedníčky  
Senátu Parlamentu ČR  
18  
4. 6. 2012  
Praha  
predseda NR SR  
Pavol Paška a  
podpredseda NR  
SR Ján Figeľ,  
podpredsedníčka  
NR SR Erika  
Jurinová, poslanci  
NR SR Viliam  
Jasaň, Ľudovít  
Kaník, Árpád  
Érsek, Peter  
oficiálna návšteva v Českej  
republike  
Osuský  
10. 7. 2012  
Brusel  
podpredseda NR  
pracovná návšteva  
SR Ján Figeľ  
5. - 6. 9. 2012  
Krynica  
podpredsedníčka  
XXII. Ekonomické fórum -  
NR SR Erika  
Konferencia „Karpatský  
Jurinová, poslanec euroregión“  
NR SR Ľuboš  
Martinák  
14. - 15. 9.  
2012  
Brno  
podpredsedníčka  
NR SR Renáta  
Zmajkovičová  
VIII. ročník konferencie „Dni  
česko-slovenských podnikateliek  
a manaţérok“  
10. 10. 2012  
Viedeň  
Brusel  
Praha  
podpredseda NR  
SR Ján Figeľ  
Medzinárodné fórum „Juţný  
Sudán“  
15.- 16.10.  
2012  
podpredseda NR  
SR Ján Figeľ  
konferencia EÚ „Viacjazyčnosť a  
preklad - od politiky k praxi“  
18.- 19.10.  
2012  
podpredsedníčka  
NR SR Renáta  
Zmajkovičová  
stretnutie významných ţien Českej  
republiky na tému „Zmena ako  
cesta k prosperite“  
22.- 23.10.  
2012  
Praha  
podpredseda NR  
SR Ján Figeľ  
10. Slávnostný koncert  
organizovaný občianskym  
zdruţením JARY pri príleţitosti  
vzniku Československého štátu  
(pod záštitou podpredsedu NR SR  
Jána Figeľa)  
9. 11. 2012  
Ostrava  
podpredseda NR  
oslavy „Dňa vojnových veteránov“  
SR Ján Figeľ  
19  
Prijatia významných zahraničných partnerov u predsedu a podpredsedov Národnej rady  
Slovenskej republiky za rok 2012  
Dátum  
Meno partnera  
Meno hostiteľa  
11.1.2012  
minister nerastných surovín podpredseda NR SR Robert  
a energetiky Mongolska  
Dashdorj Zorigta  
Fico  
4.1.2012  
predsedovia výborov pre  
európske záleţitosti  
predseda NR SR Pavol  
Hrušovský  
parlamentov krajín V4  
22.2.2012  
predseda podvýboru pre  
Európu a Euráziu  
Snemovne reprezentantov  
predseda Národnej rady SR  
Pavol Hrušovský, predseda  
Zahraničného výboru NR SR  
Kongresu Spojených štátov František Šebej, predseda  
amerických Dan Lee  
Burton s delegáciou  
Výboru NR SR pre európske  
záleţitosti Ivan Štefanec a  
poslanci Zahraničného výboru  
NR SR  
12.4.2012  
4.5.2012  
prezident Slovinskej  
republiky Daniel Türk  
predseda NR SR Pavol Paška  
minister turistiky a poslanec podpredseda NR SR Ján Figeľ  
parlamentu Kenskej  
republiky pán Danson  
Mwazo Mwakulegwa  
4.6.2012  
štátny tajomník  
podpredsedníčka NR SR  
Ministerstva zahraničných  
vecí Azerbajdţanskej  
republiky Chalaf Chalafov  
Renáta Zmajkovičová  
5.6.2012  
prezident Rakúskej  
predseda NR SR Pavol Paška  
republiky Heinz Fischer  
11.6.2012  
stáţový pobyt tajomníkov  
výborov z parlamentov  
Albánska, Bosny a  
podpredsedníčka NR SR Jana  
Laššáková  
Hercegoviny, Čiernej Hory,  
Macedónska a Srbska  
zameraný na parlamentnú  
prax  
12.6.2012  
predseda Európskej rady  
predseda NR SR Pavol Paška  
Herman Van Rompuy  
20  
22.6.-23.6.2012  
30.6.2012  
predseda Parlamentu  
Fínskej republiky Eero  
Heinäluoma  
predseda NR SR Pavol Paška  
delegácia Snemovne  
reprezentantov Kongresu  
Spojených štátov  
podpredsedníčka NR SR Renáta  
Zmajkovičová  
amerických vedená  
Williamom Shusterom  
30.7.2012  
vedúca politicko-  
podpredsedníčka NR SR Erika  
Jurinová  
ekonomickej sekcie  
veľvyslanectva Spojených  
štátov amerických v SR  
Erika Olson  
3.8.2012  
5.9.2012  
senátor štátu Michigan Phil podpredsedníčka NR SR Renáta  
Pavlov  
Zmajkovičová  
minister obchodu a  
poslanec Národného  
zhromaţdenia Kenskej  
republiky Moses  
Wetang´ulu  
podpredseda NR SR Ján Figeľ  
11.9.2012  
skupina expertov Čiernej  
Hory na rozširovanie EÚ  
podpredseda NR SR Ján Figeľ  
18.9.2012  
21.9.2012  
predseda EP Martin Schulz predseda NR SR Pavol Paška  
verejná ochrankyňa práv  
Poľskej republiky Irena  
Lipowicz  
podpredsedníčka NR SR Erika  
Jurinová  
9.10.2012  
predseda Zhromaţdenia  
Macedónskej republiky  
Trajko Veljanoski  
predseda NR SR Pavol Paška  
24.10.2012  
predsedníčka Národnej rady predseda NR SR Pavol Paška  
Rakúskej republiky Barbara  
Prammer  
31.10.2012  
7.11.2012  
honorárni konzuli  
Slovenskej republiky  
predseda NR SR Pavol Paška  
predseda NR SR Pavol Paška  
predseda Veľkého  
národného zhromaţdenia  
Tureckej republiky Cemil  
Çiçeka  
12.11.2012  
predseda vlády Bulharskej  
predseda NR SR Pavol Paška  
republiky Boyko Borissov  
21  
27.11.2012  
hlavná audítorka NKÚ  
podpredsedníčka NR SR Jana  
Litovskej republiky Giedre Laššáková  
Švediene, za účasti Edvilasa  
Raudonikisa, chargé  
d`affaires Zastupiteľského  
úradu Litovskej republiky v  
SR a Jána Jasovského,  
predsedu NKÚ SR  
Prijatia veľvyslancov akreditovaných v Slovenskej republike predsedom Národnej rady  
Slovenskej republiky za rok 2012  
V hodnotenom období prijali predseda a podpredsedovia Národnej rady SR 29 veľvyslancov  
akreditovaných v Slovenskej republike (Kubánska republika, Talianska republika, Indická  
republika, Turecká republika, Chorvátska republika, Japonsko, Dánske kráľovstvo, Nórske  
kráľovstvo, Ruská federácia, Cyperská republika, Spojené štáty americké, Ukrajina, Vietnamská  
socialistická republika, Francúzska republika, Helénska republika, Štát Izrael, Srbská republika,  
Iracká republika, Maďarsko, Kazašská republika, Rumunsko, Rakúska republika, Bulharská  
republika, Kórejská republika, Čínska ľudová republika, Švajčiarska konfederácia, Indonézska  
republika, Brazílska federatívna republika, Poľská republika).  
2.2 Zahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady Slovenskej republiky  
Zahraničné pracovné cesty výborov, predsedov a podpredsedov výborov Národnej rady  
Slovenskej republiky  
Nasledujúce podujatia sa uskutočnili v rámci parlamentnej dimenzie dánskeho predsedníctva  
v Rade v I. polroku 2012 a cyperského predsedníctva v Rade v II. polroku 2012:  
29. – 30. januára 2012  
Stretnutie predsedov výborov pre európske záleţitosti parlamentov členských štátov EÚ  
(COSAC Chairpersons Meeting) v Kodani, účasť: predseda Výboru NR SR pre európske  
záleţitosti Ivan Štefanec  
22. – 24. apríla 2012  
Konferencia výborov pre európske záleţitosti parlamentov členských štátov EÚ (COSAC)  
v Kodani, účasť: predseda Výboru NR SR pre európske záleţitosti Ľuboš Blaha, podpredseda  
Výboru NR SR pre európske záleţitosti Andrej Kolesík a člen Výboru NR SR pre európske  
záleţitosti Jozef Viskupič  
13. 15. mája 2012  
Stretnutie predsedov výborov pre ţivotné prostredie parlamentov členských štátov štátov  
v Kodani, účasť: predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a ţivotné prostredie Mikuláš  
Huba  
22  
7. – 8. júna 2012  
Stretnutie predsedov výborov pre poľnohospodárstvo a ţivotné prostredie parlamentov  
členských štátov EÚ v Kodani, účasť: podpredsedníčka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a  
ţivotné prostredie Magda Košútová  
8. – 9. júla 2012  
Stretnutie predsedov výborov pre európske záleţitosti parlamentov členských štátov EÚ  
(COSAC Chairpersons Meeting) v Limassole, účasť: predseda Výboru NR SR pre európske  
záleţitosti Ľuboš Blaha  
8. 11. septembra 2012  
Medziparlamentná konferencia pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a spoločnú  
bezpečnostnú a obrannú politiku v Pafose, účasť: predseda Zahraničného výboru NR SR  
František Šebej, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslav Baška a členka  
Výboru NR SR pre európske záleţitosti Oľga Nachtmannová  
25. 27. septembra 2012  
Stretnutie výborov pre európske záleţitosti parlamentov členských krajín V4 + Chorvátsko  
v Sárospataku, účasť: podpredseda Výboru NR SR pre európske záleţitosti Ivan Štefanec  
9. - 11. októbra 2012  
pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládeţ a šport v Poľskej  
republike  
9. – 11. október 2012  
pracovná návšteva predsedu Zahraničného výboru NR SR Františka Šebeja a predsedu  
Výboru NR SR pre európske záleţitosti Ľuboša Blahu v Talianskej republike  
14. – 16. októbra 2012  
Konferencia výborov pre európske záleţitosti parlamentov členských štátov EÚ (COSAC)  
v Nikózii, účasť: predseda Výboru NR SR pre európske záleţitosti Ľuboš Blaha, podpredseda  
Výboru NR SR pre európske záleţitosti Ivan Štefanec a členovia Výboru NR SR pre európske  
záleţitosti Maroš Kondrót a Jozef Viskupič  
11. 13. novembra 2012  
Stretnutie predsedov výborov pre poľnohospodárstvo parlamentov členských štátov EÚ  
v Nikózii, účasť: predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a ţivotné prostredie Mikuláš  
Huba  
15. november 2012  
pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj  
v Talianskej republike  
15. 16. november 2012  
účasť poslanca Jána Hudackého, predsedu Výboru NR SR pre hospodárske záleţitosti, na  
parlamentnej konferencii Svetovej obchodnej organizácie v Ţeneve  
25. - 26. november 2012  
Stretnutie predsedov výborov pre financie parlamentov členských štátov EÚ na Cypre,  
účasť: podpredseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Ladislav Kamenický  
23  
2. 3. decembra 2012  
Stretnutie predsedov výborov pre ľudské práva parlamentov členských štátov EÚ v Nikózii,  
účasť: podpredsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia  
Nicholsonová  
16. 17. decembra 2012  
Stretnutie predsedov výborov pre sociálne veci parlamentov členských štátov EÚ v Nikózii,  
účasť: podpredseda Výbor NR SR pre sociálne veci Ľudovít Kaník  
Prehľad vybraných zahraničných pracovných ciest členov výborov Národnej rady  
Slovenskej republiky  
22. – 24. apríl 2012  
účasť poslanca Juraja Drobu, podpredsedu Zahraničného výboru NR SR, na zasadnutí  
Zahraničného výboru Európskeho parlamentu  
14. 16. september 2012  
účasť poslanca Pavla Zajaca, člena Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, na  
Alpsko-karpatskom fóre spolupráce v Poľskej republike (Rzeszow)  
3. – 6. október 2012  
účasť poslankyne Emílie Müllerovej, členky Výboru NR SR pre zdravotníctvo, na 15. Európskom  
zdravotníckom fóre v Bad Hofgastein.  
29. – 30. október 2012  
účasť poslanca Otta Brixiho, člena Ústavnoprávneho výboru NR SR a náhradného člena Výboru  
NR SR pre európske záleţitosti, na konferencii „Úloha parlamentov v procese európskych  
integrácií – Ústavné a zákonodarné zmeny“ v Sarajeve  
6. 7. decembra 2012  
účasť poslanca Miroslava Kadúca, člena Ústavnoprávneho výboru NR SR, na konferencii  
pod názvom „Spravodlivosť v odriekaní“ organizovanou Agentúrou Európskej únie pre základné  
práva v Bruseli  
2.3 Zahraničnopolitické aktivity stálych delegácií Národnej rady Slovenskej  
republiky  
Parlamentné zhromaţdenie Severoatlantickej aliancie  
V súvislosti s členstvom Národnej rady SR v medzinárodných organizáciách sa poslanci,  
ako členovia stálych delegácií zúčastnili v roku 2012 nasledovných najvýznamnejších aktivít:  
- Jarného zasadnutia Parlamentného zhromaţdenia NATO v Taline, Estónskej republike  
(máj 2012). Rokovania boli venované najmä podpore Afganistanu po ukončení bojových operácií  
NATO po r. 2014, násilnostiam v Sýrii, ľudským právam na Ukrajine, rozporom s Ruskou  
federáciou ohľadne protiraketovej obrany a podpore severnej Afrike po Arabskej jari.  
- 58. Výročného zasadnutia Parlamentného zhromaţdenia NATO v Prahe, Českej republike  
(november 2012). Poslanci mali moţnosť diskutovať a prijať odporúčacie závery k témam:  
bezpečnosť nukleárnej energie po Fukushime, iránsky jadrový program, rozpočtové reštrikcie  
24  
Aliancie s ohľadom na jej budúcnosť, Arabská jar a implikácie pre euroatlantickú bezpečnosť,  
ambície a moţnosti NATO do budúcna.  
Nemenej dôleţitými sú cesty poslancov NR SR v sprievode predstaviteľov vlády. Poslanci,  
najmä členovia Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, participujú na cestách ministra obrany  
SR, na zahraničných pracovných cestách do medzinárodných misií s účasťou slovenských vojakov  
(zahraničná pracovná cesta na Cyprus v decembri 2012) s cieľom podpory ich činnosti a  
oboznámenia sa s podmienkami ich pôsobenia.  
Parlamentné zhromaţdenie Rady Európy  
Názov  
Termín a miesto  
Účastníci  
Prvá časť riadneho  
zasadnutia PZ RE  
Členovia Stálej delegácie NR  
SR v PZ RE  
23.-27.1.2012 Štrasburg  
Druhá časť riadneho  
zasadnutia PZ RE  
Členovia Stálej delegácie NR  
SR v PZ RE  
23.-27.4.2012 Štrasburg  
25.-29. 6. 2012 Štrasburg  
30.9.-5.10.2012 Štrasburg  
3.9.2013 Nice  
Tretia časť riadneho  
zasadnutia PZ RE  
Členovia Stálej delegácie NR  
SR v PZ RE  
Štvrtá časť riadneho  
zasadnutia PZ RE  
Členovia Stálej delegácie NR  
SR v PZ RE  
Zasadnutie Byra a Stáleho  
výboru PZ RE  
Oľga Nachtmannová  
Oľga Nachtmannová  
Zasadnutie Byra a Stáleho  
výboru PZ RE  
29.-30.11.2012 Andorra la  
Vella  
Zasadnutie Výboru pre  
plnenie povinností a  
záväzkov členských krajín  
RE (monitorovacieho  
výboru) PZ RE  
12.12.2012 Paríţ  
Mikuláš Dzurinda  
Parlamentné zhromaţdenie Únie pre Stredomorie  
Zasadnutie Výboru pre politické otázky v Bruseli dňa 3. októbra 2012, na ktorom sa zúčastnil  
vedúci Stálej delegácie NR SR v Parlamentom zhromaţdení Únie pre Stredomorie Elemér Jakab.  
Zahraničnopolitické aktivity ďalších stálych delegácií Národnej rady Slovenskej republiky  
4. – 9. júla 2012  
21. výročné zasadnutie Parlamentného zhromaţdenia Organizácie pre bezpečnosť  
a spoluprácu v Európe v Monaku, účasť: vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ OBSE Andrej  
Kolesík a člen Stálej delegácie NR SR v PZ OBSE Milan Mojš  
25  
3. - 4. októbra 2012  
Parlamentný seminár Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na vysokej úrovni  
"Lepšie politiky týkajúce sa rastu a integrity" v Paríţi, účasť: vedúci Stálej delegácie NR SR v  
OECD Jozef Kollár  
26. – 29. októbra 2012  
Pozorovanie parlamentných volieb na Ukrajine, účasť: vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ  
OBSE Andrej Kolesík a členovia Stálej delegácie NR SR v PZ OBSE Milan Mojš a Milan Halúz  
2.4 Zahraničnopolitické aktivity skupín priateľstva Národnej rady Slovenskej  
republiky  
Dôleţitú súčasť parlamentnej diplomacie tvorí aj bilaterálna diplomacia. V rámci Slovenskej  
skupiny Medziparlamentnej únie (MPÚ) sa zriaďujú dvojstranné skupiny priateľstva, ktorých  
cieľom je nadväzovanie osobných kontaktov s členmi parlamentov iných štátov alebo skupín  
štátov a prehlbovanie poznatkov o týchto krajinách v politickej, hospodárskej a kultúrnej oblasti.  
Predsedov skupín priateľstva volí Valné zhromaţdenie Slovenskej skupiny MPÚ t.j. plénum  
Národnej rady SR. Predseda skupiny priateľstva riadi jej činnosť, zvoláva podľa potreby jej  
schôdze a podáva Valnému zhromaţdeniu Slovenskej skupiny MPÚ výročnú správu o činnosti  
príslušnej skupiny priateľstva. Členovia kaţdej skupiny priateľstva si volia zo svojho stredu  
podpredsedu.  
Dvojstranné skupiny priateľstva sa vytvárajú so všetkými členskými štátmi MPÚ, pričom  
interne sa zlučujú do regionálnych skupín, ktoré však voči zahraničiu vystupujú jednotlivo. Kaţdý  
poslanec Národnej rady SR sa môţe prihlásiť do ľubovoľného počtu regionálnych skupín  
priateľstva.  
V rámci VI. volebného obdobia národnej rady bolo v roku 2012 zriadených 28 regionálnych  
skupín priateľstva. V skupinách priateľstva bolo v roku 2012 integrovaných 106 poslancov  
Národnej rady SR.  
Spomedzi významných zahraničnopolitických aktivít skupín priateľstva Národnej rady SR  
realizovaných v roku 2012 v rámci VI. volebného obdobia moţno spomenúť napríklad pracovnú  
návštevu Skupiny priateľstva NR SR s Ukrajinou v Uţhorode v októbri 2012 s účasťou aj na  
pozorovaní volieb a pracovnú návštevu partnerskej skupiny priateľstva kuvajtského parlamentu  
v Národnej rade SR v júni 2012.  
2.5 Pôsobenie Národnej rady Slovenskej republiky v záleţitostiach Európskej  
únie  
V roku 2012 Národná rada SR na základe platného právneho rámca naďalej plnila úlohy  
súvisiace s členstvom Slovenskej republiky v EÚ, vrátane úloh týkajúcich sa kontrolnej  
právomoci Národnej rady SR vo vzťahu k vláde SR. V zmysle čl. 2 ods. 2 ústavného zákona č.  
397/2004 Z. z., Národná rada SR poverila výkonom pôsobnosti v záleţitostiach EÚ Výbor NR SR  
pre európske záleţitosti. O prerokúvaní záleţitostí EÚ v Národnej rade SR hovorí § 58a a § 58b  
zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, v ktorom sa  
podrobnejšie uvádzajú pravidlá a postup rokovania Výboru NR SR pre európske záleţitosti.  
26  
Pôsobnosť výboru svojou podstatou nadväzuje na ústavný zákon č. 397/2004 Z. z., ktorý  
umoţňuje výboru schvaľovať záväzné stanoviská SR (tzv. mandáty) pre členov vlády SR  
zastupujúcich Slovenskú republiku na zasadnutiach Európskej rady a jednotlivých formácií Rady  
EÚ. Expertným zázemím Výboru NR SR pre európske záleţitosti je Odbor pre európske  
záleţitosti Kancelárie NR SR, ktorý o. i. vypracúva podklady a odborné stanoviská k právnym  
aktom EÚ, ako aj k súladu návrhov so zásadou subsidiarity a proporcionality.  
V prvom polroku 2012 bolo predsedníckou krajinou v Rade EÚ Dánsko, ktoré malo svoj  
pracovný program pod názvom „Európa v práci“ zameraný na štyri základné priority: Zodpovedná  
Európa (ekonomicky zodpovedná Európa); Dynamická Európa (zabezpečiť ekonomický rast EÚ);  
Zelená Európa (podpora zelených technológií v EÚ); Bezpečná Európa (zabezpečiť vnútornú  
a vonkajšiu bezpečnosť Európy).  
Výbor NR SR pre európske záleţitosti v danom období prerokoval informácie o nových  
návrhoch právnych aktov EÚ a o predbeţných stanoviskách predloţených v súlade s §58a ods. 8  
rokovacieho poriadku Národnej rady SR. K návrhom vybraným členmi výboru, výbor poţiadal  
o stanoviská jednotlivé vecné výbory (predovšetkým k takým návrhom, ktorých prijatie má pre  
záujmy SR osobitný význam). Výbor taktieţ schvaľoval návrhy stanovísk SR k návrhom právnych  
aktov EÚ, o ktorých rokovali príslušné orgány EÚ (Európska rada a jednotlivé formácie Rady  
EÚ).  
V súlade s článkom 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality  
pripojenom k Lisabonskej zmluve Výbor NR SR pre európske záleţitosti prijal dňa 2.2.2012  
odôvodnené stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných  
poţiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu, KOM (2011) 779.  
V máji 2012 Výbor NR SR pre európske záleţitosti schválil Návrh na vyslovenie súhlasu  
Národnej rady Slovenskej republiky s Rozhodnutím Európskej rady, ktorým sa mení a dopĺňa  
článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre  
členské štáty, ktorých menou je euro. Rokoval o Národnom programe reforiem Slovenskej  
republiky 2012 a o Programe stability Slovenskej republiky na roky 2012 2015, ako aj o  
návrhoch záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 2011  
z hľadiska primeranosti výdavkov spolufinancovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu  
a rozpočtu Európskej únie.  
V júni 2012 Výbor NR SR pre európske záleţitosti prerokoval a schválil návrh na  
vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou o zaloţení Európskeho  
mechanizmu pre stabilitu, ako aj návrh zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu  
a o doplnení niektorých zákonov.  
Výbor NR SR pre európske záleţitosti taktieţ zobral na vedomie Zameranie zahraničnej  
politiky Slovenskej republiky na rok 2012, ako aj Správu o prioritách vyplývajúcich  
z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie na rok 2012 pre Slovenskú republiku.  
27  
Počas Cyperského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa začalo v júli 2012, Výbor NR SR pre  
európske záleţitosti zobral na vedomie jeho priority zamerané predovšetkým na oţivenie  
hospodárskeho rastu a sprístupnenie výhod jednotného trhu pre všetkých.  
V danom období Výbor NR SR pre európske záleţitosti:  
-
-
-
-
prerokoval dokument Ministerstva zahraničných vecí a európskych záleţitostí SR s  
názvom Príprava predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016 – základné  
východiská a aktuálne priority;  
prerokoval vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 a návrh rozpočtu  
verejnej správy na roky 2013 aţ 2015 z hľadiska primeranosti výdavkov  
spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie;  
prerokoval a podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky odporučil  
Národnej rade SR vysloviť súhlas so Zmluvou o stabilite, koordinácii a správe  
v hospodárskej a menovej únii;  
prerokoval a zobral na vedomie prezentáciu výročnej správy Európskeho dvora  
audítorov.  
V novembri 2012 Výbor NR SR pre európske záleţitosti poţiadal vládu SR, aby predloţila  
členom výboru informácie týkajúce sa jednotného mechanizmu bankového dohľadu, posilnenej  
spolupráce v oblasti tzv. dane z finančných transakcií (FTT) a vytvorenia vlastnej fiškálnej  
kapacity. Zároveň uloţil podpredsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky  
vypracovať a predloţiť členom výboru Správu o aktuálnom rozhodnutí ministrov financií  
členských štátov eurozóny o časovom posune plnenia programu zo strany Grécka a navýšení  
finančnej pomoci pre Grécko.  
Členovia výboru sa tieţ zapájali do aktivít Konferencie výborov pre európske záleţitosti  
(COSAC).  
28  
3. Vzťah Národnej rady Slovenskej republiky a Kancelárie Národnej  
rady Slovenskej republiky k verejnosti a médiám  
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR v záujme vytvárania  
pozitívnych vzťahov poskytuje verejnosti pravdivé informácie o činnosti Národnej rady SR  
a Kancelárie NR SR. Pre rýchle sprostredkovanie udalostí vyuţíva dobrú spoluprácu s médiami  
a vlastné webové sídlo.  
3.1 Verejnosť v Národnej rade Slovenskej republiky  
Národná rada SR pravidelne organizuje pre záujemcov Deň otvorených dverí. Po dvoch  
rokoch otvorila brány opäť 1. septembra na Deň Ústavy SR. Prah budovy Národnej rady SR, ale aj  
hradného paláca, kde boli sprístupnené okrem iných aj reprezentačné priestory predsedu NR SR,  
prekročilo niekoľko tisíc návštevníkov. Prvých návštevníkov previedol všetkými priestormi  
predseda Národnej rady SR Pavol Paška. Záujemcovia si mohli prezrieť rokovaciu sálu, trakt  
predsedu a podpredsedov Národnej rady SR, ale aj klubové miestnosti politických strán, ktoré  
vyuţili tento deň na vlastnú prezentáciu. Pri príleţitosti 20. výročia prijatia Ústavy SR sa konal aj  
prvý ročník bratislavskej Hradnej časovky, kde sa predstavil slovenský cyklista Peter Sagan.  
3.2 Ţiadosti o informácie  
Informovanie verejnosti je dlhodobou prioritou Národnej rady SR. Poslanci ako volení  
zástupcovia občanov sú priamym spojením medzi parlamentom a verejnosťou.  
Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou v tomto smere plní funkciu komunikátora o činnosti  
Národnej rady SR smerom k verejnosti. V rámci toho zodpovie verejnosti ročne niekoľko tisíc  
otázok podaných telefonicky, elektronickou formou, či priamou návštevou občana. V roku 2012  
bolo podľa zákona č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) evidovaných 233 ţiadostí a všetky boli  
vybavené v zákonnej lehote. V dvoch prípadoch vydala Kancelária NR SR rozhodnutie  
o nesprístupnení informácií, nakoľko nimi nedisponovala.  
3.3 Kontakt s médiami  
Médiá zohrávajú významnú úlohu pri realizácii ústavného práva občanov na informácie.  
Kancelária NR SR preto vytvára pre prácu ich zástupcov vhodné pracovné podmienky. Odbor  
komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR denne reaguje na ţiadosti novinárov  
a poskytuje im rýchle a pravdivé informácie pre ich články a reportáţe, prostredníctvom ktorých  
sa verejnosť dozvedá o práci poslancov.  
3.3.1 Akreditácie  
V VI. volebnom období do 31. 12. 2012 Kancelária NR SR vydala v súhrne 269 trvalých  
akreditácií pre 3 spravodajské agentúry, 8 redakcií masmédií, 15 redakcií printových médií  
s dennou, týţdennou i mesačnou periodicitou a jednému profesijnému zdruţeniu. Novinári, ktorí  
nenavštevujú Národnú radu SR pravidelne, mohli dostať tzv. dočasnú akreditáciu na jeden vstup  
s nápisom Press. Tú im po preukázaní sa dokladom totoţnosti a redakčným preukazom poskytli  
pracovníci recepcie.  
29