V Ý R O Č N Á S P R Á VA  
Národnej rady Slovenskej republiky  
a
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky  
za rok 2011  
Obsah  
1. Ústavná pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.1. Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky  
1.1.1. Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  
1.1.2. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky  
1.2. Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky  
1.3. Legislatívna, kontrolná a kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.3.1. Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.3.2. Medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory  
1.3.3. Kontrolná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.3.3.1. Správy a informácie  
1.3.3.2. Hodina otázok  
1.3.3.3. Interpelácie  
1.3.4. Kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.4. Pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky  
1.5. Petície prerokované na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky  
2. Zahraničnopolitické aktivity Národnej rady Slovenskej republiky  
2.1. Zahraničnopolitické aktivity predsedu a podpredsedov Národnej rady  
Slovenskej republiky  
2.2. Zahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady Slovenskej republiky  
2.3. Stále parlamentné delegácie  
2.4. Pôsobenie v rámci Európskej únie  
3. Aktivity Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k verejnosti a  
médiám  
3.1. Verejnosť v Národnej rade Slovenskej republiky  
3.2. Žiadosti o informácie  
3.3. Kontakt s médiami  
3.3.1. Akreditácie  
3.3.2. Tlačové stredisko a technické možnosti pre médiá  
3.4. Prehliadky v Národnej rade Slovenskej republiky  
3.4.1. Výstavy a ďalšie podujatia  
3.4.2. Podujatia organizované v Národnej rade Slovenskej republiky  
3.5. Petície a sťažnosti adresované Národnej rade Slovenskej republiky  
3.5.1. Petície  
3.5.2. Sťažnosti a iné podnety  
4. Organizačný rozvoj Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky  
4.1. Postavenie, pôsobnosť a organizačné zmeny v Kancelárii Národnej rady  
Slovenskej republiky  
4.2. Starostlivosť o zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a jej  
účelové zariadenia  
4.3. Aktivity Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky podporujúce kvalitu práce  
poslancov  
4.3.1. Oblasť legislatívy a aproximácie práva  
4.3.2. Oblasť informácií, analýz a parlamentného výskumu  
5. Finančné hospodárenie Národnej rady Slovenskej republiky  
5.1. Rozpočtové príjmy  
5.2. Rozpočtové výdavky  
5.3. Zamestnanosť  
Úvod  
Rok 2011 bol ťažiskovým rokom V. volebného obdobia, ktoré trvalo od volieb 12.  
júna 2010 do predčasných parlamentný volieb do 10. marca 2012. Do roku 2011 sa  
sústredila hlavná časť vládnej aj poslaneckej legislatívnej aktivity. Do parlamentu bolo  
v priebehu roka 2011 predložených celkom 253 návrhov zákonov. Z toho vláda  
iniciovala 145, poslanci 105 a výbory 3 návrhy. Schválených bolo 138 návrhov  
zákonov, z toho 16 návrhov v skrátenom legislatívnom konaní.  
Posledný štvrťrok bol poznamenaný vyslovením nedôvery vláde Ivety Radičovej,  
rozkolísaním a nesúladom strán vládnej koalície súvisiacej aj s výmenou predsedu NR  
SR Richrda Sulíka zo strany Sloboda a Solidarita za Pavla Hrušovského zo strany  
Kresťansko- demokratického hnutia.  
Koniec roka bol poznamenaný čiastočným  
utlmením zahraničnopolitických aktivít. Napriek uvedenému v priebehu roka bolo  
prijatých 121 zákonov iniciovaných vládou SR, z toho boli 3 ústavné zákony, 13  
zákonov predložených poslancami a 4 návrhy predložené výbormi NR SR. Národná  
rada SR vyslovila súhlas s 25 medzinárodnými zmluvami, z ktorých 22 má prednosť pred  
vnútroštátnou legislatívou.  
V zahraničnopolitickej oblasti prebiehali aktivity a stretnutia poslancov tak  
v rámci partnerstva V4, ako aj bilaterálnych vzťahov a účasti v parlamentných  
zhromaždeniach. Poslanci sa zúčastnili 115 zahraničných pracovných ciest, ktoré boli  
zamerané na rozvíjanie partnerstiev so susednými štátmi, krajinami V4, krajinami  
regionálneho partnerstva, krajinami Európskej únie a spolupráce v rámci  
medzinárodných organizácií a to najmä Európskej únie, Rady Európy, Organizácie pre  
bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Severoatlantickej aliancie a Organizácie pre  
hospodársku spoluprácu a rozvoj.  
Uskutočnilo sa tiež viacero významných prijatí. Predseda Národnej rady SR prijal  
v roku 2011 generálneho tajomníka NATO p. Andersa Fogh Rasmussena, predsedu  
Európskej rady J. E. p. Hermana Van Rompuyho , ale aj štyroch prezidentov a to  
prezidenta Poľskej republiky J. E. p. Bronisława Komorowskieho, prezidenta Českej  
republiky J. E. p. Václava Klausa, prezidenta Spolkovej republiky Nemecko J. E. p.  
Christiana Wulffa a prezidenta Maďarskej republiky J. E. p. Pála Schmitta. Predseda NR  
SR prijal aj a predsedu vlády Maďarskej republiky J. E. p. Viktora Orbána.  
Predložená výročná správa stručne sumarizuje obsahovú činnosť Národnej rady SR  
a nadväzujúce služby, ktoré jej poskytuje Kancelária NR SR aj s finančným vyjadrením.  
Môže slúžiť pre orientáciu verejnosti v prácii zákonodarného zboru a zhodnotenie  
efektívnosti jej činnosti v roku 2011.  
1. Ústavná pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.1. Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky  
V roku 2011 Národná rada Slovenskej republiky pracovala pod vedením predsedu Národnej  
rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka do 13. októbra 2011. Od uvedeného dꢀa pokračovala  
v práci pod vedením Pavla Hrušovského a podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky Milana  
Horta, Pavla Hrušovského (do 13. októbra 2011), Bélu Bugára a Roberta Fica. Na 24. schôdzi Národnej  
rady Slovenskej republiky bol Richard Sulík 13. októbra 2011 odvolaný z funkcie predsedu a zvolený  
do funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bol Pavol Hrušovský.  
Rozdelenie poslaneckých mandátov vychádzalo z volieb do Národnej rady Slovenskej  
republiky konaných 12. júna 2010, na základe ktorých mali politické strany a hnutia nasledovné  
zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky:  
Politický subjekt  
Počet poslancov  
v NR SR  
SMER SD  
SDKÚ – DS  
SaS  
KDH  
MOST - HÍD  
SNS  
62  
28  
22  
15  
14  
9
Zmeny v poslaneckom zbore Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2011:  
Alexander Slafkovský (SDKÚ – DS), ktorý bol náhradníkom na neuplatꢀovanom mandáte Milana  
Ježovicu (SDKÚ – DS), sa vzdal mandátu poslanca 31. januára 2011, na neuplatꢀovaný mandát  
Milana Ježovicu (SDKÚ – DS) nastúpil Ivan Harman (SDKÚ – DS), sľub poslanca zložil 1. februára  
2011,  
Martin Chren (SaS) si uplatnil mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky 22. marca  
2011 po odvolaní z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,  
tým zanikol mandát jeho náhradníkovi Ľubošovi Majerovi (SaS),  
Ľubomír Galko (SaS) si uplatnil mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky 24.  
novembra 2011 po zrušení poverenia na vykonávanie pôsobnosti člena vlády Slovenskej republiky,  
povereného riadením Ministerstva obrany Slovenskej republiky, tým zanikol mandát jeho  
náhradníkovi Jaroslavovi Sujovi (SaS).  
Uvedené zmeny v poslaneckom zbore sa premietli i do zloženia klubov poslancov Národnej  
rady Slovenskej republiky a vyvolali zmeny i v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky.  
1.1.1. Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  
V Národnej rade Slovenskej republiky v roku 2011 pôsobilo 6 klubov poslancov Národnej  
rady Slovenskej republiky, ktoré boli utvorené na ustanovujúcej schôdzi 8. júla 2010. V priebehu roka  
2011 došlo k viacerým zmenám v počte členov klubov.  
24. januára 2011 – prestal byť členom Klubu poslancov NR SR za KDH poslanec Andrej  
Ďurkovský,  
10. februára 2011 – prestal byť členom Klubu poslancov NR SR za SaS poslanec Igor Matovič,  
24. mája 2011 – prestali byť členmi Klubu poslancov NR SR za SNS poslanci Anna Belousovová  
a Rudolf Pučík,  
11. novembra 2011 - prestali byť členmi Klubu poslancov NR SR za SaS poslanci Martin Fecko,  
Erika Jurinová a Jozef Viskupič.  
Uvedení poslanci sa nestali členmi žiadneho iného klubu poslancov Národnej rady Slovenskej  
republiky.  
Prehľad o počte členov klubov poslancov NR SR k 31. 12. 2011  
Klub  
Predseda  
Počet členov  
Klub poslancov NR SR za SMER – sociálnu demokraciu  
Pavol Paška  
62  
Klub poslancov NR SR za Slovenskú demokratickú  
a kresťanskú úniu – Demokratickú stranu  
Jozef Mikuš  
28  
Klub poslancov NR SR za Slobodu a Solidaritu  
Klub poslancov NR SR za Kresťanskodemokratické hnutie  
Klub poslancov NR SR za MOST - HÍD  
Jozef Kollár  
18  
14  
14  
7
Pavol Hrušovský  
László Solymos  
Rafael Rafaj  
Klub poslancov NR SR za Slovenskú národnú stranu  
1.1.2. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky  
V piatom volebnom období bolo zriadených 19 výborov Národnej rady Slovenskej republiky:  
Výbor  
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky  
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií Zmajkovičová Renáta (SMER – SD)  
Predseda  
Gábor Gál (MOST – HÍD)  
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti  
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky  
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet  
Ivan Štefanec (SDKÚ – DS)  
Radoslav Procházka (KDH)  
Jozef Kollár (SaS)  
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo,  
výstavbu a dopravu  
Stanislav Janiš (SDKÚ – DS)  
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a  
životné prostredie  
Mária Sabolová (KDH)  
Igor Choma (SMER SD)  
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu  
a regionálny rozvoj  
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci  
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo  
Július Brocka (KDH)  
Viliam Novotný (SDKÚ – DS)  
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť Martin Fedor (SDKÚ – DS)  
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky  
František Šebej (MOST – HÍD)  
Dušan Čaplovič (SMER – SD)  
Dušan Jarjabek (SMER SD)  
Anna Belousovová (-)  
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu,  
mládež a šport  
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá  
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva  
a národnostné menšiny  
Osobitý kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na  
kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu  
Marián Saloꢀ (SMER – SD)  
Robert Kaliꢀák (SMER – SD)  
Peter Žiga (SMER SD)  
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na  
kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby  
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na  
kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva  
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie  
rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu  
Jana Laššáková (SMER SD)  
1.2. Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky  
V
roku 2011 bolo zvolaných spolu 16 schôdzí Národnej rady SR  
(12. – 27. schôdza), ktoré trvali spolu 65 kalendárnych dní. Z toho 7 schôdzí bolo zvolaných na  
základe žiadosti skupiny poslancov, programom ktorých bolo:  
13. schôdza NR SR  
-
návrh skupiny poslancov NR SR na prijatie uznesenia NR SR  
k voľbe kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora SR  
(neschválený program)  
14. schôdza NR SR  
- návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona,  
ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
- vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a  
prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov,  
- návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona,  
ktorým sa mení a dopĺꢀa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach,  
psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov,  
- vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺꢀa zákon č. 139/1998 Z. z. o  
omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení  
neskorších predpisov,  
- návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona,  
ktorým sa mení a dopĺꢀa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v  
znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺꢀa zákon Národnej  
rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a  
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších  
zákonov v znení neskorších predpisov,  
- vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺꢀa zákon č. 231/1999 Z. z. o  
štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺꢀa  
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych  
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a  
doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,  
- návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a  
dopĺꢀa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
15. schôdza NR SR  
- návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺꢀa  
zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné  
osoby v znení neskorších predpisov,  
- návrh poslancov NR SR Roberta Fica, Jána Počiatka a Petra Kažimíra na  
vydanie zákona, ktorým sa dopĺꢀa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z  
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,  
- návrh poslancov NR SR Roberta Fica, Jána Počiatka a Petra Kažimíra na  
vydanie zákona o odvodoch vybraných finančných inštitúcií a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov  
(neschválený program)  
17. schôdza NR SR  
21. schôdza NR SR  
- návrh skupiny poslancov NR SR na prijatie Vyhlásenia Národnej rady  
Slovenskej republiky k aktuálnym slovensko-maďarským vzťahom  
(neschválený program)  
- návrh skupiny poslancov NR SR na prijatie uznesenia Národnej rady  
Slovenskej republiky k posilneniu cenovej stability životne dôležitých  
tovarov, služieb a energií  
(neschválený program)  
23. schôdza NR SR  
25. schôdza NR SR  
- návrh skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery predsedníčke  
vlády Slovenskej republiky Ivete Radičovej  
- návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie  
uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky  
transformácie nemocníc na akciové spoločnosti  
k
zastaveniu  
(schôdza zrušená – Rozh. predsedu NR SR č. 557)  
Národná rada na 14. schôdzi schválila uvedené zákony v skrátenom legislatívnom konaní a na  
23. schôdzi nevyslovila nedôveru predsedníčke vlády Slovenskej republiky Ivete Radičovej.  
1.3.  
Legislatívna, kontrolná a kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.3.1. Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
Národnej rade SR bolo v priebehu roku 2011 predložených celkovo 253 návrhov zákonov. Vláda  
ich iniciovala 145, poslanci 105 a výbory 3. Národná rada SR v tomto období schválila 138 návrhov  
zákonov, z ktorých 121 bolo vládnych, 13 poslaneckých a 4 predložené výbormi1 Národnej rady SR.  
V skrátenom legislatívnom konaní schválila Národná rada SR 16 návrhov zákonov.  
Z pôsobnosti Ministerstva vnútra SR si pozornosť zasluhuje prijatý ústavný zákon č. 330/2011  
Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR, ktorým sa navrhlo skrátiť V. volebné obdobie  
Národnej rady SR a súčasne sa ustanovil termín konania predčasných parlamentných volieb na 10.  
marca 2012. Vzhľadom na to, že 11. októbra 2011 nebola vláde Slovenskej republiky vyslovená  
dôvera, vláda stratila potrebnú politickú podporu v zákonodarnom zbore. Z ďalších významných  
právnych noriem je potrebné spomenúť novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺꢀa zákon  
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ktorá zaviedla  
obmedzenú platnosť vodičských preukazov na 15 rokov, resp. 5 rokov, a to v závislosti od skupiny  
motorového vozidla. Po uplynutí platnosti vodičského preukazu bude jeho výmena podmienená  
predložením dokladu o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, ktorého obsah sa premietne do  
vodičského preukazu.  
Novela zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov sprísnila podmienky získania zbrojného preukazu povinnosťou podrobiť sa  
vyšetreniu klinickým psychológom pre posúdenie spôsobilosti držať alebo nosiť zbraꢀ, čo doteraz  
záviselo len od posúdenia posudzujúceho lekára resp. veku žiadateľa (mladiství, ktorí žiadali vydanie  
zbrojného preukazu na športové účely).  
V kontexte roku 2011, ktorý vyhlásila Európska únia za európsky rok dobrovoľníctva, bol  
Národnou radou SR prijatý zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov, ktorý definuje dobrovoľníctvo ako všeobecne uznávanú činnosť vykonávanú vo  
verejnoprospešnom záujme fyzickou osobou, ktorá so svojho slobodného rozhodnutia bezodplatne  
poskytuje svoje služby inej osobe. Poskytovanie a prijímanie humanitárnej pomoci, ako rozšírenú  
pôsobnosť Ministerstva vnútra SR, upravila novela zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane  
obyvateľstva, ktorá rozšírila doplnkovú formu pomoci štátu poskytnutím jednorazovej finančnej  
výpomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu fyzickým osobám, ktorých obydlie bolo postihnuté  
mimoriadnou udalosťou.  
V oblasti spravodlivosti bola Národnou radou SR schválená novela zákona č. 385/2000 Z. z. o  
sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  
ktorým sa menia a dopĺꢀajú niektoré zákony. Novelizáciou sa vytvorili legislatívne podmienky pre  
zlepšenie fungovania nezávislého súdnictva, transparentnosť výberu sudcov a zverejꢀovanie  
súdnych rozhodnutí. Ďalšou novelizáciou tohto zákona (zákonom č. 467/2011 Z. z.) sa vytvorili  
legislatívne podmienky na zlepšenie fungovania inštitútu hodnotenia sudcov obnovením  
pravidelného hodnotenia sudcov (každých päť rokov), zavedením mechanizmu opätovného  
hodnotenia sudcu po dvoch rokoch z dôvodu predchádzajúceho zistenia nedostatkov v jeho práci a  
zavedením možnosti straty funkcie sudcu, ak sa preukáže, že sudca stratil odbornú spôsobilosť.  
1 Jeden návrh (Výboru NR SR pre európske záležitosti) bol predložený v decembri 2010 a schválený v júni 2011.  
Prijatím novelizácie zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a  
ktorým sa menia a dopĺꢀajú niektoré zákony sa analogicky právnej úprave postavenia sudcov  
vytvárajú legislatívne podmienky pre zlepšenie fungovania prokuratúry v Slovenskej republike, a to  
zavedením transparentného výberu prokurátorov, zverejꢀovania ich majetkových priznaní,  
zverejꢀovaním rozhodnutí prokuratúry a zavedením transparentných disciplinárnych konaní.  
Zákonom č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijatým  
Národnou radou SR sa nastavili pravidlá pre elektronické vydávanie Obchodného vestníka tak, aby  
bol bezplatne prístupný širokej verejnosti.  
Novelou zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok sa vytvorili podmienky na zrýchlenie  
trestného konania a elimináciu možnosti obštrukčného správania zo strany obvinených. Zároveꢀ sa  
rozšírilo oprávnenie ministra spravodlivosti podávať dovolanie v trestných veciach. Podobne  
novelizáciou zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov sa  
zjednodušilo začatie konania a prijaté boli nástroje na jeho urýchlenie a zamedzenie obštrukcií  
účastníkmi konania. V otázke výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých detí bola odstránená  
doterajšiu absencia explicitnej právnej úpravy ochrany záujmu dieťaťa.  
Novelizáciou zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej  
núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č.  
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení  
zákona č. 8/2005 Z. z. vykonanou zákonom č. 332/2011 Z. z. sa vytvorili legislatívne podmienky na  
zvýšenie dostupnosti, odbornosti a rozsahu služieb poskytovaných nemajetným prostredníctvom  
Centra právnej pomoci.  
Z oblasti obrany je potrebné poukázať na novú právnu úpravu pobytu cudzincov obsiahnutú  
v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý  
nahradil v súčasnosti platný zákon č. 477/2003 Z. z o ochrane štátnej hranice a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nebol terminologicky v súlade s Kódexom  
schengenských hraníc a nereflektoval skutočnosť, že Slovenská republika sa dꢀa 21. decembra 2007  
začlenila do schengenského priestoru. Významným novým inštitútom zákona č. 404/2011 Z. z. je  
modrá karta Európskej únie, na základe ktorej sa jej držiteľ môže zdržiavať a pracovať na území  
Slovenskej republiky. Modrá karta má podporiť mobilitu a prijímanie cudzincov - štátnych  
príslušníkov z tretích krajín - na účely výkonu vysokokvalifikovaného zamestnania na čas dlhší ako tri  
mesiace a tak riešiť nedostatok pracovnej sily. Zároveꢀ sa rozširuje kategória rodinných príslušníkov  
občana Európskej únie o inštitút partnera, s ktorým má občan Európskej únie trvalý, riadne  
osvedčený vzťah.  
Z dôležitej sociálnej legislatívy prijatej v roku 2011 je potrebné zvýrazniť schválenie malej a  
následnej aj veľkej novelizácie Zákonníka práce (zákona č. 311/2001 Z. z.), v ktorej sa okrem iného  
riešila aj otázka ochrany pred diskrimináciou (tzv. malá novela). Následne veľká novelizácia priniesla  
precizovanú definíciu vedúcich zamestnancov, diferencovanú skúšobnú dobu, flexibilnejšie  
ukončenie pracovných pomerov a rad ďalších zásadných zmien upravujúcich podmienky pracovného  
pomeru. Prijatá bola aj rozsiahla novelizácia zákona č.447/2008 Z. z. o peꢀažných príspevkoch na  
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a novelizácie ďalších zákonov v znení neskorších  
predpisov, ktoré umožnili, okrem iného, poukazovanie niektorých štátnych príspevkov a dávok na e-  
pay karty.  
V priebehu roku 2011 bola prijatá aj zásadná novelizácia zákona č. 43/2004 Z. z. o  
starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) v ktorom sa zaviedol opäť povinný vstup nových  
poistencov a možnosť výstupu do 2 rokov, rozšíril sa počet fondov na 4 s garanciou iba v jednom  
(základnom dlhopisovom fonde), upravilo sa riadenie rizík a uvoľnili sa možnosti pre investovanie  
DSS. Veľká novelizácia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí spresnila zisťovanie  
informácií o spôsobilosti oboch rodičov osobne vychovávať dieťa, záujem o osobnú starostlivosť,  
názory na zaistenie potrieb dieťaťa oboma rodičmi ako i samotný názor dieťaťa.  
Na posledných schôdzach  
bola opakovane schválená (aj po vrátení prezidentom)  
novelizácia zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorou sa riešila krízová situácia vo  
financovaní sociálnych služieb a eliminovalo sa riziko kolapsu existujúcich zariadení, sprísꢀovali sa  
podmienky pre posúdenie zvýšeného stupꢀa odkázanosti klientov, stanovila sa minimálna výška  
úhrady klientom, rozšíril sa okruh osôb, ktoré môžu vykonávať opatrovanie, čím sa mala zvýšiť  
dostupnosť terénnych sociálnych služieb.  
V oblasti zdravotníctva bolo prijatých viacero zásadných novelizácií zákonov, ako napr.  
zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach vrátený prezidentom, ktorý namietal, okrem  
iného, systém poskytovania zliav. Novelizovaný zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a  
službách súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, nanovo definoval aj diagnosticko- terapeutický  
systém. Novelizáciu zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na  
základe verejného zdravotného poistenia sa stanovili limity spoluúčasti pacienta na financovaní  
liekov v kalendárnom štvrťroku diferencovane pre osoby v ťažkým zdravotným postihnutím a  
invalidných dôchodcov (30 euro) a pre starobných dôchodcov, ktorých dôchodok je nižší ako  
priemerná mzda (45 euro).  
Prijaté boli aj dva nové zákony a to zákon č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych  
pomôckach a zákon č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a  
dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.  
Krízová situácia v odmeꢀovaní lekárov a zdravotných sestier vyústila do prijatia novelizácie  
zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,  
stavovských organizáciách v zdravotníctve, v ktorom boli upravené minimálne mzdové nároky lekárov  
a zubných lekárov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti. Následne bol prijatý  
nový zákon č.62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek.  
Reakciou na štrajky lekárov bolo prijatie novelizácie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,  
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov a ktorým sa dopĺꢀajú niektoré zákony , v ktorom sa novo definoval termín “mimoriadna  
udalosť” a pojem “ohrozenie verejného zdravia II. stupꢀa“. Rozšírila sa tiež definícia pojmu  
neodkladná zdravotná starostlivosť.  
V oblasti verejných financií si osobitnú pozornosť zaslúži ústavný zákon č. 493/2011 Z. z.  
o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol schválený 146. poslancami v decembri 2011. Cieľom bolo  
nastavenie regulácií, ktoré majú umožniť postupné dosiahnutie dlhodobo udržateľnej úrovne  
hospodárenia SR, posilnenie transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov.  
Zákon prvý krát zakotvil maximálny limit pre výšku dlhu verejnej správy SR vrátane opatrení, ktoré je  
nutné realizovať, ak dlh presiahne určitú hranicu. V októbri sa poslanci, po opätovnom hlasovaní,  
pridali k skupine šestnástich krajín eurozóny a podporili dodatok k rámcovej zmluve o Európskom  
finančnom stabilizačnom mechanizme (EFSF v SR známy ako euroval), ktorým sa navýšila kapacita  
EFSF a rozšírili sa jeho kompetencie. Po odsúhlasení dodatku k rámcovej zmluve bola schválená  
novela zákona o špecifických štátnych zárukách, ktorá umožnila navýšenie podielu SR na zárukách  
v eurovale tak, ako sa na tom dohodli európski lídri.  
Medzi najdôležitejšie zákony prijaté v 2011 v hospodárskej oblasti patria hlavne, vládny  
návrh zákona č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva  
Slovenskej republiky, ktoré môže poskytovať dotácie na podporu baníctva, rozvoja malého  
a stredného podnikania, na podporu využívania biomasy a slnečnej energie, na ochranu spotrebiteľa,  
na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb. Novelizácia zákona č. 387/2002 Z. z.  
o
hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových  
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov reagovala na požiadavky  
subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré sa týkali nutnosti určenia vyšších územných celkov,  
Sociálnej poisťovne a Štátnej pokladnice ako aj nových subjektov hospodárskej mobilizácie a  
vymedzenia ich úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie priamo v zákone.  
V oblastí životného prostredia bol v roku 2011 prerokovaný a schválený zákon č. 158/2011  
Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov, ktorým sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica  
Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky  
úsporných vozidiel cestnej dopravy. Cieľom je podporovať uvádzanie energeticky a environmentálne  
úsporných motorových vozidiel na trh, čím sa prispeje k zníženiu spotreby palív a k ochrane klímy  
znížením emisií oxidu uhličitého (CO2) a k zlepšeniu kvality ovzdušia. Dôležitým bolo prijatie nového  
zákona č. 285/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov. Dôvodom novelizácie bola najmä transpozícia smernice Európskeho  
parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene  
a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES,  
2001/80/ES2004/35/ES, 2006/12/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 do právneho poriadku Slovenskej  
republiky. Smernica je súčasťou širšieho globálneho úsilia o minimalizáciu negatívnych dôsledkov  
zmeny klímy. Potrebné je tiež spomenúť prijatie zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach  
na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe  
predbežných štúdií a odhadov sa na Slovensku nachádza okolo 30 000 potenciálnych zdrojov  
znečistenia, pričom bolo zistené, že 1 845 lokalít predstavuje závažné nebezpečenstvo pre zdravie  
človeka a životné prostredie. Na riešenie tohto nežiaduceho stavu je možné v súčasnosti využiť  
prostriedky z Európskej únie. Základným krokom pre systémové riešenie problematiky je doplnenie  
legislatívneho rámca, čo sa uskutočnilo prijatím uvedeného zákona.  
V oblasti pôdohospodárstva veľkú diskusiu v radoch odbornej aj laickej verejnosti vzbudila  
novelizácia zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Zákon okrem iného  
upravuje novým spôsobom aj oblasť pokút a iných správnych deliktov a vypúšťa ustanovenia, ktoré  
sú už upravené inými priamo aplikovateľnými právnymi aktmi Európskej únie. Treba spomenúť tiež  
schválenie zákona č. 335/2001 Z. z. o tabakových výrobkoch, ktorým sa vyčleꢀujú tabakové výrobky  
zo zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, vzhľadom na to, že nariadenie Európskeho parlamentu a  
Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky  
potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, nezahŕꢀa tabakové výrobky  
medzi potraviny. Zákon upravuje požiadavky na výrobu tabakových výrobkov, ich umiestꢀovanie na  
trh, označovanie, ako aj organizáciu úradnej kontroly tabakových výrobkov.  
Pozornosť si zaslúži aj prijatie zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o  
zmene zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Cieľom bola  
implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009  
o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a transpozícia smernice Európskeho parlamentu  
a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na  
dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov. Nová európska právna úprava v oblasti  
uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh a ich aplikácie zásadným spôsobom mení existujúcu  
právnu úpravu.  
V oblasti európskych záležitostí najmarkantnejšie legislatívne zmeny v roku 2011 súviseli  
predovšetkým s premietnutím aktuálnych možností poskytnutých nadobudnutím platnosti  
Lisabonskej zmluvy do novely zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady  
Slovenskej republiky. V rámci nej išlo predovšetkým o úpravu neaktuálnej terminológie, rozšírenie  
kompetencii Výboru NR SR pre európske záležitosti o posudzovanie súladu návrhov právnych aktov  
EÚ so zásadou subsidiarity, zakotvenie ustanovení o prerokúvaní žaloby vo veci porušenia zásady  
subsidiarity legislatívnym aktom EÚ a predĺženie lehoty na predkladanie predbežného stanoviska  
vlády k návrhu právneho aktu z 3 na 4 týždne. Okrem uvedeného sa legislatívna činnosť v oblasti  
európskych záležitostí orientovala aj na justičnú a policajnú spoluprácu na európskej úrovni,  
konkrétne napr. prostredníctvom zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná  
sankcia spojená s odꢀatím slobody v Európskej únii (zákon č. 549/2011 Z. z.) alebo zákona  
o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste (zákon č. 383/2011 Z. z.). Ďalšou nosnou témou bolo  
zvýšenie transparentnosti implementácie fondov Európskej únie novelizáciou zákon č. 528/2008 Z. z.  
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.  
Účelom predmetného poslaneckého návrhu novely zákona bolo vyslovenie súhlasu Slovenskej  
republiky so sprístupꢀovaním informácií v správach o zistených nezrovnalostiach a stanovenie  
podmienok, za ktorých budú tieto správy sprístupꢀované.  
V legislatíve zahraničných vecí v roku 2011 najviac zaujalo prijatie zákona č. 503/2011 Z. z. o  
vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia  
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, reflektujúce aktuálne zmeny  
bezpečnostného prostredia v medzinárodnom kontexte. Predmetný zákon kreuje základy jednotného  
koordinovaného systému vysielania širšej škály civilných expertov na výkon práce v aktivitách  
krízového manažmentu, ktoré bolo doposiaľ možné riešiť iba na ad hoc báze. Upravuje mechanizmus  
prípravy, vysielania a financovania civilných expertov v aktivitách krízového manažmentu, stanovuje  
maximálny čas vyslania civilného experta a jeho podriadenosť pri pôsobení v aktivite krízového  
manažmentu. Okrem legislatívnej činnosti bolo v oblasti zahraničných vecí v roku 2011  
prerokovávaných viacero správ, informácií a stanovísk nelegislatívnej povahy.  
Prezident SR v roku 2011 vrátil Národnej rade SR na opätovné prerokovanie 23 zákonov, z  
ktorých 21 Národná rada SR opätovne schválila. Zvyšné 2 zákony, ktoré prezident SR vrátil Národnej  
rade na opätovné prerokovanie Národná rada SR neschválila.  
Národná rada SR v roku 2011 schválila 3 ústavné zákony, a to novelu Ústavy SR, ktorú  
predložil ústavnoprávny výbor, ďalej ústavný zákon o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR  
a ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.  
Stručný prehľad legislatívnej činnosti NR SR za rok 2011  
predložených vládou SR  
predložených poslancami NR SR  
predložených výbormi NR SR  
Spolu  
121  
13  
4
Počet schválených  
návrhov zákonov  
138  
3
Počet schválených ústavných zákonov  
Počet zákonov schválených v skrátenom legislatívnom konaní  
Počet zákonov vrátených prezidentom SR (schválených)  
16  
21  
Z celkového počtu schválených zákonov tvorili ústavné zákony 2,2%, zákony prerokované  
v skrátenom legislatívnom konaní 11,6% z celkového počtu schválených zákonov a zákony vrátené  
prezidentom (a opakovane schválené) tvorili 15,4% z celkového počtu schválených zákonov.  
Posudzovať pomer schválených zákonov (138) k celkovému počtu predložených zákonov (253) nie je  
celkom presné, pretože rad zákonov mohlo byť predložených koncom roka 2010 alebo 2011  
a chválených až v nasledujúcom roku. Takýto ukazovateľ preto nemá dostatočnú a presnú  
výpovednú hodnotu a neodporúčame ho pri hodnotení legislatívnej činnosti Národnej rady SR  
používať.  
1.3.2. Medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory  
Národná rada SR v roku 2011 vyslovila súhlas s 25 medzinárodnými zmluvami, dohodami  
a dohovormi. Z nich 22 má prednosť pred zákonmi. V jednom prípade Národná rada SR vyslovila  
nesúhlas, a to s Dodatkom k Rámcovej zmluve medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou  
Nemecko, Estónskou republikou, Írskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom,  
Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským  
veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou,  
Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a  
Európskym finančným stabilizačným nástrojom.  
Z hľadiska počtu subjektov spomedzi medzinárodných zmlúv, s ktorými Národná rada  
Slovenskej republiky vyslovila súhlas v roku 2011, prevažovali bilaterálne medzinárodné zmluvy,  
pričom väčšiu časť z nich tvorili medzinárodné hospodárske zmluvy všeobecnej povahy, konkrétne  
bilaterálne investičné dohody zamerané na vytváranie priaznivých ekonomických podmienok pre  
rozvoj vzájomnej spolupráce medzi zainteresovanými stranami.  
Vzhľadom na záväzky vyplývajúce z členstva SR v Európskej únii bolo potrebné v roku 2011  
zabezpečiť aj súlad bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách s právom Európskej únie.  
Popri uvedených medzinárodných zmluvách Národná rada Slovenskej republika v roku 2011 vyslovila  
súhlas s viacerými multilaterálnymi medzinárodnými zmluvami iniciovanými inštitúciami EÚ  
orientovanými na začatie a prehĺbenie hospodárskej spolupráce s rýchlo rozvíjajúcimi sa  
ekonomikami sveta.  
Významným momentom bolo aj vyslovenie súhlasu s najnovšou ľudskoprávnou zmluvou  
koncipovanou na pôde OSN tzv. Opčným protokolom k Medzinárodnému paktu o hospodárskych,  
sociálnych a kultúrnych právach. Rovnako dôležitým sa stalo aj vyslovenie súhlasu s Dohodou o  
zriadení Medzinárodnej protikorupčnej akadémie ako medzinárodnej organizácie, ktorej cieľom je  
odstrániť existujúce nedostatky v poznatkoch a v praxi v protikorupčnej oblasti. Ide o prvú  
verejnoprávnu inštitúciu tohto druhu na medzinárodnej úrovni.  
Z hľadiska dĺžky platnosti prevažovali medzinárodné zmluvy s neobmedzenou dĺžkou  
platnosti. Po vecno-obsahovej stránke dominovali finančno-hospodárske témy. Skrátenie V.  
volebného obdobia bolo späté s prvotným nevyslovením súhlasu s dodatkom ku rámcovej zmluve  
medzi členskými štátmi eurozóny a Európskym finančným stabilizačným nástrojom (Dodatok k  
Rámcovej zmluve o EFSF). Dodatok k Rámcovej zmluve EFSF bol nakoniec schválený 13.10.2011.  
1.3.3. Kontrolná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.3.3.1. Správy a informácie  
V rámci svojej kontrolnej činnosti Národná rada SR v roku 2011 prerokovala 46 správ,  
informácií a iných materiálov. Z toho v 1 prípade Národná rada SR prerokovala správu, o predloženie  
ktorej požiadala svojím uznesením guvernéra NBS. Išlo o analýzu efektívnosti a produktivity práce  
NBS na príklade prípadovej štúdie komparácie s ostatnými centrálnymi bankami eurozóny.  
1.3.3.2. Hodina otázok  
Otázky kladené poslancami jednotlivým členom vlády je jedna z foriem kontrolnej činnosti  
parlamentu2. V piatom volebnom období do 31. 12. 2011 bola hodina otázok zaradená do programu  
schôdze 10-krát, poslanci celkom položili 634 otázok, z toho predsedníčke vlády SR 288 otázok  
a zodpovedaných otázok bolo 94. Z obsahového hľadiska boli otázky zamerané na aktuálne  
spoločenské dianie, predovšetkým na problematiku výstavby diaľnic, rýchlostných komunikácií,  
rekonštrukcie a opravy ciest, vytváranie a zmeny v podnikateľskom prostredí, vo finančnej oblasti  
najmä na otázky rozpočtu, konsolidácie verejných financií, zmeny v daꢀovej správe, finančnú krízu  
eurozóny a s tým súvisiace ochranné mechanizmy EÚ, v sociálnej oblasti na otázky nezamestnanosti,  
zapojenie nezamestnaných do aktivačných prác, na obnovu hradov, protipovodꢀových hrádzi,  
2
Upravuje ju § 131 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov. Na  
hodine otázok odpovedajú členovia vlády, generálny prokurátor a predseda najvyššieho kontrolného úradu na aktuálne  
otázky, ktoré položili poslanci písomne do 12 hod. predchádzajúceho dꢀa. Poradie otázok sa určuje žrebom zo všetkých  
položených otázok a prvých 15 min. je vyhradených na otázky položené predsedovi vlády.  
rekvalifikačné kurzy, na zmeny v II. dôchodkovom pilieri, otázky v súvislosti so zavedením super  
hrubej mzdy, v zdravotníctve na poplatky pacientov, redukciu nadbytočných kapacít lôžkových  
zariadení, liekovú politiku, v školstve na odmeꢀovanie pedagógov, novelizáciu vysokoškolského  
zákona a iné, v obrane na rušenie vojenských výcvikových priestorov, a ďalšie otázky súvisiace so  
životným prostredím, pôdohospodárstvom, kultúrou, ochranou občanov a zahraničnými vzťahmi.  
Počet položených otázok podľa klubov poslancov NR SR – V. volebné obdobie v roku 2011  
(k 31. 12. 2011)  
Počet poslancov  
Počet položených  
Klub poslancov  
v poslaneckom  
klube  
otázok  
Klub poslancov NR SR za SMER SD  
Klub poslancov NR SR za SDKÚ – DS  
Klub poslancov NR SR za SaS  
Klub poslancov NR SR za KDH  
Klub poslancov NR SR za MOST – HÍD  
Klub poslancov NR SR za SNS  
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. klubov  
S p o l u  
62  
28  
18  
14  
14  
7
257  
256  
79  
15  
8
19  
-
7
150  
634  
Počet otázok adresovaných predsedníčke vlády a členom vlády SR – V. volebné obdobie v roku 2011  
(k 31. 12. 2011)  
Počet  
Adresovanie otázok  
zodpovedaných  
položených otázok  
otázok  
Predsedníčka vlády SR  
Členovia vlády SR  
S p o l u  
288  
346  
634  
21  
73  
94  
Počet otázok  
Adresovanie otázok  
Položené Zodpovedané  
I. Radičová, predsedníčka vlády SR  
288  
78  
21  
8
J. Figeľ, 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a region.  
rozvoja SR  
R. Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny  
I. Mikloš, podpredseda vlády a minister financií SR  
J. Mihál, podpreds. vlády a minister práce, soc. vecí a rodiny SR  
M. Dzurinda, minister zahraničných vecí SR  
I.Radičová, poverená vedením Min. obrany SR od 28.11.2011  
D. Lipšic, minister vnútra SR  
2
30  
70  
20  
-
-
8
17  
6
-
15  
8
3
L. Žitꢀanská, ministerka spravodlivosti SR  
J. Miškov, minister hospodárstva SR  
4
9
2
E. Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  
I. Uhliarik, minister zdravotníctva SR  
31  
25  
23  
16  
10  
9
6
7
D. Krajcer, minister kultúry SR  
4
Z. Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
J. Nagy, minister životného prostredia SR od 2.11. 2010  
Ľ. Galko, minister obrany SR do 23.11.2011  
S p o l u  
4
3
1
634  
94  
1.3.3.3. Interpelácie  
Interpelácie sú samostatnou a veľmi adresnou a formou kontrolnej činnosti parlamentu voči  
vláde a jej jednotlivým členom3. V V. volebnom období v roku 2011 bolo podaných celkovo 118  
interpelácií, z toho 66 poslancami opozície a 52 poslancami koalície. Z vecného hľadiska boli  
interpelácie zamerané na rôzne oblasti spoločenského a verejného života. V oblasti hospodárstva  
najmä na hospodársky rast, dopravu, výstavbu diaľnic, rekonštrukciu, údržbu a opravy ciest I. triedy,  
na železničné spoločnosti. V oblasti školstva na jeho rozvoj, zmeny, financovanie i národnostného  
3 Upravuje § 129 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov, ide o  
ústne alebo písomne položenú kvalifikovanú otázku členovi vlády alebo vedúcemu iného ústredného orgánu štátnej právy,  
ktorá sa vzťahuje na uplatꢁovanie a vykonávanie zákonov, plnenie programového vyhlásenia a uznesení národnej rady.  
školstva a lektoráty slovenského jazyka v zahraničí, testovanie deviatakov a zmeny v maturitách. V  
V oblasti kultúry rezonovala problematika kultúrnych poukazov, dotácií, otázky delimitácie divadiel,  
v oblasti zdravotníctva na ceny liekov, rast zadlženosti nemocníc, pripravované zmeny, v nemalej  
miere na sociálnu oblasť, Fond sociálneho rozvoja, rekvalifikačné kurzy, ako i na transparentnosť  
verejného obstarávania, informatizáciu spoločnosti, ochranu životného prostredia pitnej vody, kvality  
pôdy, ale i na problematiku zahraničných vzťahov.  
Počet podaných interpelácií podľa klubov poslancov NR SR – V. volebné obdobie  
v roku 2011 (k 31. 12. 2011)  
Počet poslancov  
Počet podaných  
Klub poslancov  
v poslaneckom  
klube  
interpelácií  
Klub poslancov NR SR za SMER SD  
Klub poslancov NR SR za SDKÚ – DS  
Klub poslancov NR SR za SaS  
Klub poslancov NR SR za KDH  
Klub poslancov NR SR za MOST – HÍD  
Klub poslancov NR SR za SNS  
Poslanci, kt. nie sú členmi posl. Klubov  
S p o l u  
62  
28  
18  
14  
14  
7
62  
4
-
34  
14  
4
7
-
150  
118  
Interpelácie  
Počet  
Predsedníčka vlády a členovia vlády SR  
podaných  
interpelácií  
I. Radičová, predsedníčka vlády SR  
11  
19  
3
J. Figeľ, 1. podpreds. vlády a minist. dopravy, výstavby a region. rozvoja SR  
R. Chmel, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny  
I. Mikloš, podpredseda vlády a minister financií SR  
4
J. Mihál, podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
M. Dzurinda, minister zahraničných vecí SR  
5
4
I.Radičová, poverená riadením Min. obrany SR od 28.11.2011  
-
D. Lipšic, minister vnútra SR  
5
2
L. Žitꢀanská, ministerka spravodlivosti SR  
J. Miškov, minister hospodárstva SR  
E. Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  
I. Uhliarik, minister zdravotníctva SR  
D. Krajcer, minister kultúry SR  
5
18  
7
9
Z. Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
J. Nagy, minister životného prostredia SR od 2.11. 2010  
Ľ. Galko, minister obrany SR do 23.11.2011  
Vedúci iných ústredných orgánov štátnej správy  
Iní ústavní činitelia  
7
4
2
9
4
S p o l u  
118  
1.3.4. Kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
Národná rada SR v rámci svojich právomocí vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky, zo  
zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR a z ďalších zákonov v roku 2011  
zvolila:  
.
.
Janu Dubovcovú za verejnú ochrankyꢀu práv,  
Petra Abraháma za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu;  
navrhla prezidentovi SR:  
.
kandidátov na člena Rady pre reguláciu, a to Viliama Mikuláša a Vladimíra Štefánika.  
1.4 Pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky  
Národná rada SR v rámci svojej pôsobnosti v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky v roku  
2011 vyslovila súhlas s prítomnosťou príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej  
republiky v súvislosti s pôsobením v Centre výnimočnosti pre oblasť odstraꢀovania výbušných  
prostriedkov (EOD COE)  
1.5 Petície prerokované na schôdzach Národnej rady SR  
Národná rada v roku 2011 prerokovala a svojím uznesením zobrala na vedomie 2 petície,  
a to:  
-
-
petíciu vyhlásenú Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek,  
petíciu Jednoty dôchodcov na Slovensku za spravodlivú valorizáciu dôchodkov4.  
2. Zahraničnopolitické aktivity Národnej rady Slovenskej republiky  
Rok 2011 bol pre slovenský parlament rovnako špecifický ako ten predchádzajúci a to najmä  
pre zložitú politickú situáciu SR, ktorá vyústila do stanovenia predčasných parlamentných volieb.  
Nastala nie len výmena na poste predsedu Národnej rady SR, ale aj výrazné zníženie počtu  
parlamentných aktivít.  
2.1. Zahraničnopolitické aktivity predsedu a podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky  
Sumár zahranično-politických aktivít predsedu Národnej rady SR Richarda Sulíka v roku 2011 - V.  
volebné obdobie: zahraničné pracovné cesty  
15. 16. 9. 2011 - pracovná návšteva predsedu NR v Českej republike – účasť na stretnutí  
predsedov parlamentov členských krajín V4.  
Návštevy zahraničných parlamentných delegácií v Slovenskej republike  
10. 11. 3. 2011 - oficiálna návšteva predsedu Senátu Parlamentu Českej republiky J. E. p.  
Milana Štěcha v SR.  
13. 15. 3. 2011 - oficiálna návšteva predsedu Parlamentu Cyperskej republiky J. E. p.  
Mariosa Garoyiana v SR  
29. 4. 2011 - pracovná návšteva predsedu Národného zhromaždenia Slovinskej republiky J. E.  
p. Pavela Gantara v SR  
3. 4. 5. 2011 - pracovná návšteva predsedu Rady federácie Federálneho zhromaždenia  
Ruskej federácie J. E. Sergeja Mironova v SR  
(27. 28. 4. 2011 - návšteva prípravného tímu Ruskej federácie v SR)  
17. 18. 5. 2011 - oficiálna návšteva predsedníčky Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej  
republiky J. E. p. Miroslavy Němcovej v SR  
10. 6. 2011 - pracovná návšteva delegácie taliansko-slovenskej skupiny priateľstva  
Parlamentu Talianskej republiky v SR  
Významné prijatia  
20. 1. 2011 prezident Maďarskej republiky J. E. p. Pál Schmitt  
28. 1. 2011 predseda vlády Maďarskej republiky J. E. p. Viktor Orbán  
4
Podľa § 133 národná rada prerokuje v pléne petíciu, ktorú podpísalo aspoꢀ 100 000 občanov. Petíciu sestier a  
pôrodných asistentiek podpísalo 243 421 občanov. Petíciu Jednoty dôchodcov podpísalo iba 96 952 občanov, ale  
grémium NR SR rozhodlo, že napriek chýbajúcim podpisom bude prerokovaná na schôdzi národnej rady SR.  
19. 5. 2011 generálny tajomník NATO p. Anders Fogh Rasmussen  
21. 6. 2011 prezident Poľskej republiky J. E. p. Bronisław Komorowski  
27. 6. 2011 prezident Českej republiky J. E. p. Václav Klaus  
7. 7. 2011 predseda Európskej rady J. E. p. Herman Van Rompuy  
27. 9. 2011 prezident Spolkovej republiky Nemecko J. E. p. Christian Wulff  
Iné významné podujatia  
19. 20. 5. 2011 - stretnutie predsedov parlamentov krajín Regionálneho partnerstva  
rozšírené o účasť Bulharska, Rumunska, Chorvátska a Čiernej Hory  
Hlavnými témami stretnutia boli:  
1. Rozvoj infraštruktúry v regióne  
2. Cestovný ruch v nadväznosti na zlepšenie infraštruktúry  
Sumár zahranično-politických aktivít predsedu Národnej rady SR Pavla Hrušovského v roku 2011 -  
V. volebné obdobie:  
Zahraničné pracovné cesty  
10. 11. 2011 oficiálna návšteva predsedu Národnej rady SR v Monackom kniežactve (pôvodne  
plánované ako pracovná návšteva predsedu vo Francúzskej republike 9. 10. 11. a oficiálna  
návšteva v Monaku 10. - 11.11. podujatie bolo zmenené z dôvodu vysloveniu nedôvery  
vláde SR a voľbe nového predsedu Národnej rady SR)  
Iné významné podujatia  
12. 2011 pracovný obed predsedu Národnej rady Slovenskej republiky s veľvyslancami  
členských krajín Európskej únie akreditovanými pre SR  
Sumár zahranično-politických aktivít podpredsedov Národnej rady SR v roku 2011 - V. volebné  
obdobie:  
Významné prijatia  
16. 6. 2011 predseda vlády Moldavskej republiky J. E. p. Vladimir Filat (podpredseda NR SR p.  
Pavol Hrušovský)  
Návštevy zahraničných parlamentných delegácií v SR  
10. 6. 2011 pracovná návšteva delegácie taliansko-slovenskej skupiny priateľstva Parlamentu  
Talianskej republiky v SR (na pozvanie podpredsedu Národnej rady SR p. Pavla Hrušovského)  
12. – 16. 9. 2011 pracovná návšteva podpredsedu Národného zhromaždenia Vietnamskej  
socialistickej republiky J. E. p. Uong Chu Luu v SR (na pozvanie podpredsedu Národnej rady  
SR p. Roberta Fica)  
2.2. Zahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady Slovenskej republiky  
Zahraničné pracovné cesty výborov Národnej rady SR  
16. 17. 2. 2011 – Mandátový a imunitný výbor NR SR a Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť  
funkcií (predsedovia) – Česká republika  
14. 16. 3. 2011 – Zahraničný výbor NR SR – Nemecká spolková republika  
1. 4. 2011 - Stretnutie predsedov poľnohospodárskych výborov – Maďarská republika  
17. 20. 4. 2011 – Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj – Ruská federácia  
19. 20. 4. 2011 – Zahraničný výbor NR SR a Výbor NR SR pre európske záležitosti  
(predsedovia) – Holandské kráľovstvo  
6. 8. 6. 2011 – Ústavnoprávny výbor NR SR – Poľská republika  
21. 23. 6. 2011 – Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj – Bulharská republika  
7. 9. 11. 2011 - Ústavnoprávny výbor NR SR - Česká republika  
7. 9. 11. 2011 – Výbor NR SR pre vedu, vzdelanie, mládež a šport – Fínsko  
8. 10. 11. 2011 - Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie – Česká republika  
22. 24. 11.2011 - Výbor NR SR pre kultúru a médiá – Česká republika  
22. 23. 11. 2011 - Mandátový a imunitný výbor NR SR Talianska republika  
15. 19. 11. 2011 - Zahraničný výbor NR SR - USA  
Výbory Národnej rady SR od druhej polovice februára až do novembra 2011 uskutočnili 13  
zahraničných pracovných ciest, ktoré sa týkali väčšinou návštev partnerských zahraničných  
parlamentov.  
Pracovné návštevy výborov zahraničných parlamentov v Slovenskej republike  
27. - 28. 1. 2011 - pracovná návšteva Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj  
Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky  
22. - 25. 2. 2011 - pracovná návšteva Výboru pre rovnosť príležitostí mužov a žien  
Poslaneckej snemovne Parlamentu Rumunska  
30. - 31. 5. 2011 - pracovná návšteva Stálej komisie pre oznamovacie prostriedky Senátu  
Parlamentu Českej republiky  
31. 5. - 3. 6. 2011 - pracovná návšteva Rozpočtového výboru Poslaneckej snemovne  
Parlamentu Českej republiky  
7. 8. 9. 2011 – pracovná návšteva delegácie Mandátového a imunitného výboru  
Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR  
15. - 16. 11. 2011 – pracovná návšteva delegácie Volebného výboru Poslaneckej snemovne  
Parlamentu ČR  
27. - 29. 11. 2011 – pracovná návšteva delegácie Kontrolného výboru Spolkového  
zhromaždenia Švajčiarskej konfederácie  
29. 30. 11. 2011 – pracovná návšteva delegácie Výboru pre európsku integráciu Národného  
zhromaždenia Srbskej republiky  
V priebehu roka navštívilo jednotlivé výbory, okrem stretnutia výborov krajín V4, osem  
zahraničných parlamentov , z toho päť výborov bolo z Parlamentu Českej republiky.  
Iné významné aktivity výborov  
Zahraničnopolitické aktivity Vyšehradskej štvorky pokračovali v roku 2011 polročným  
predsedníctvom SR, ktoré trvalo do júna 2011. Počas neho sa uskutočnili nasledujúce podujatia:  
17. 18. marec 2011 Bratislava - Stretnutie výborov pre ľudské práva parlamentov  
členských krajín V4 rozšírené o účasť Bulharska, Rumunska a Čiernej Hory pod vedením  
predsedníčky výboru Národnej rady SR Anny Belousovovej (SNS). Hlavnou témou rokovania  
bola problematika ochrany ľudských práv.  
4. 6. máj 2011 Opole – Stretnutie Výborov pre európske záležitosti parlamentov  
členských krajín V4.  
Témy stretnutia:  
1. 20-te výročie V4 – zhrnutie aktivít a finančné vyhliadky do budúcnosti  
2. Energetika  
3. Rozvoj dopravnej infraštruktúry  
4. Skúsenosti maďarského a českého predsedníctva pri jeho príprave a organizovaní  
5. Diskusia k problematike COSAC  
Účasť za Národnú radu SR: Ivan Štefanec (SDKÚ-DS), Jozef Viskupič (SaS), Jana Vaľová (SMER-  
SD), Peter Osuský (MOST-HÍD).  
Národná rada SR sa podieľala aj na rozvoji medziparlamentnej spolupráce. Komisia pre  
monitorovanie privatizácie Parlamentu Čiernej Hory navštívila SR 13. – 15. júna 2011. Zahraničnú  
delegáciu prijal Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu pod vedením Stanislava Janiša.  
2.3. Stále parlamentné delegácie  
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE)  
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) malo v roku 2011 štyri pravidelné riadne  
zasadnutia a to v januári, v apríli, v júni a v októbri.  
Delegáciu Stálej delegácie NR SR v PZ RE tvorilo spoločne 10 členov, z toho bolo 5 riadnych  
členov a 5 náhradníkov.  
Členovia: Pavol Kubovič - (SDKÚ – DS), vedúci delegácie, Stanislav Fořt – (SaS), Martin Fronc (KDH),  
Peter Pellegrini - (SMER-SD) a Anna Belousovová – (SNS).  
Náhradníci: Tatiana Rosová – (SDKÚ - DS), Kamil Krnáč – (SaS), Tibor Bastrnák – (MOST-HÍD),  
Ladislav Lazár – (SMER-SD) a Štefan Zelník – (SNS).  
Zaradenie členov delegácie Národnej rady SR do výborov PZ RE:  
Výbory  
Členovia  
Náhradníci  
Stály výbor  
Pavol Kubovič  
Pavol Kubovič  
Tatiana Rosová  
Martin Fronc  
Stanislav Fořt  
Štefan Zelník  
Peter Pellegrini  
Kamil Krnáč  
Martin Fronc  
Martin Fronc  
Peter Pellegrini  
Tatiana Rosová  
Štefan Zelník  
Výbor pre politické otázky  
Výbor pre právne otázky a ľudské práva  
Výbor pre kultúru, vedu a vzdelanie  
Výbor pre sociálne otázky, zdravie a rodinu  
Výbor pre migráciu, utečencov a populáciu  
Výbor pre ekonomické otázky a rozvoj  
Ladislav Lazár  
Tibor Bastrnák  
Výbor pre životné prostredie,  
poľnohospodárstvo a miestne a regionálne  
samosprávy  
Výbor pre rovnosť príležitostí žien a mužov  
Anna Belousovová  
Pavol Kubovič  
Tatiana Rosová  
Výbor pre rokovací poriadok a imunitu  
Výbor pre plnenie povinností a záväzkov  
členských krajín RE (monitorovací výbor)  
Pozn. : do uvedeného výboru  
bol nominovaný politickou  
skupinou EPP-CD PZ RE.  
Stála delegácia Národnej rady SR v PZ RE sa zúčastnila všetkých štyroch plenárnych zasadnutí  
PZ RE v roku 2011.  
Významným podujatím bolo v roku 2011 aj prijatie komisára Rady Európy pre ľudské práva  
Thomasa Hammarberga, ktorého Stála delegácia Národnej rady SR v PZ RE prijala 27.septembra  
2011.  
Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie (PA - UfM).  
Členmi Stálej delegácie Národnej rady SR do Parlamentného zhromaždenia Únie pre  
Stredomorie boli: Gaľa Milan (SDKÚ – DS), vedúci Stálej delegácie, Jakab Elemér (MOST – HÍD) a  
Šuca Peter (SMER - SD). Delegácia sa nezúčastnila ani na jednom zasadnutí danej organizácie.  
Parlamentné zhromaždenie Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO)  
Zloženie Stálej delegácie Národnej rady SR do PZ NATO v V. volebnom období  
Juraj Droba  
Robert Kaliꢀák  
Martin Fedor  
Rudolf Pučík  
Gábor Gál  
vedúci stálej delegácie  
člen stálej delegácie  
člen stálej delegácie  
člen stálej delegácie  
člen stálej delegácie  
SaS  
SMER-SD  
SDKÚ-DS  
SNS  
MOST-HÍD  
Realizované podujatia PZ NATO v V. volebnom období  
Termín Názov podujatia  
31. 1. 4. 2. 2011 Politický výbor PZ NATO  
Miesto konania  
Washington,  
San Diego  
Zúčastnení členovia  
Robert Kaliꢀák  
19. 22. 2. 2011 Spoločné zasadnutie výborov Brusel  
Juraj Droba,, Rudolf Pučík,  
Jaroslav Baška  
PZ NATO  
7. 10. 10. 2011 Výročné zasadnutie PZ NATO Bukurešť  
Juraj Droba, Jaroslav Baška,  
Martin Fedor, Gábor Gál  
Zhromaždenie Západoeurópskej únie v roku 2011 (Z ZEÚ)  
Zhromaždenie ZEÚ skončilo svoju činnosť v júni 2011 na základe modifikovanej Bruselskej  
zmluvy, zakladajúcej Zhromaždenie ZEÚ. Na poslednom, slávnostnom ukončujúcom zasadnutí v júni  
2011 sa nikto zo slovenskej parlamentnej delegácie nezúčastnil pre kolidujúce zasadnutie NR SR.  
Zloženie Stálej delegácie Národnej rady SR v Z ZEÚ v V. volebnom období  
Jozef Buček  
Jozef Viskupič  
Július Brocka  
vedúci stálej delegácie  
člen stálej delegácie  
člen stálej delegácie  
SMER-SD  
SaS  
KDH  
Rudolf Pučík  
Ľuboš Majer  
člen stálej delegácie  
člen stálej delegácie  
SNS  
SaS  
Parlamentné zhromaždenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (PZ OBSE)  
V rámci Parlamentného zhromaždenia OBSE, súčasťou agendy ktorého sú i pozorovateľské  
misie, sa v roku 2011 konali 3 dôležité stretnutia: vo februári, na prelome júna/júla a v októbri.  
Vo Viedni sa 24. - 25. februára uskutočnilo 10. zimné zasadnutie Parlamentného  
zhromaždenia OBSE, ktorého sa za Národnú radu SR zúčastnili Peter Osuský, Jarmila Tkáčová a Andrej  
Kolesík. Pozorovateľskej misie počas prezidentských volieb v Kazachstane sa 3. apríla 2011 v Astane  
zúčastnil Peter Osuský. Pozorovania parlamentných volieb v Macedónsku sa 5. júna 2011 v Skopje  
zúčastnil tiež Peter Osuský.  
Stála delegácia Národnej rady SR v PZ OBSE sa z dôvodu konania schôdze Národnej rady SR  
nezúčastnila výročného zasadnutia PZ OBSE.  
V Dubrovníku sa 7. – 10. októbra 2011 uskutočnilo posledné jesenné zasadnutie PZ OBSE,  
ktorého sa Stála delegácia Národnej rady SR v PZ OBSE zúčastnila.  
Zloženie Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ OBSE v V. volebnom období  
Peter Osuský  
Jarmila Tkáčová  
Andrej Kolesík  
Vedúci stálej delegácie  
Členka stálej delegácie  
Člen stálej delegácie  
MOST - HÍD  
SDKÚ-DS  
SMER-SD  
Stredoeurópska iniciatíva (SEI)  
Stredoeurópska iniciatíva je regionálnou medzinárodnou organizáciou stredoeurópskych  
štátov. SEI nemá formálne znaky medzinárodnej organizácie, ale využíva sa ako overená platforma na  
vzájomnú výmenu názorov. V Parlamentnom zhromaždení SEI (PZ SEI) sa konajú 2 hlavné zasadnutia:  
parlamentného výboru SEI a  
parlamentného zhromaždenia SEI  
Organizujú sa aj stretnutia troch všeobecných výborov, ktoré sa vždy konajú pred dvomi kľúčovými  
zasadnutiami.  
Stála delegácia Národnej rady SR v PZ SEI sa zúčastnila 9. – 11. novembra 2011 zasadnutia  
Parlamentného zhromaždenia PZ SEI v Belehrade v zložení: Anton Marcinčin (KDH), Branislav Ondruš  
(SMER-SD) a Szilárd Somogyi (SaS).  
Zloženie Stálej delegácie Národnej rady SR v PZ SEI v roku 2011 - V. volebné obdobie  
Anton Marcinčin  
Zoltán Horváth  
Szilárd Somogyi  
Róbert Madej  
vedúci stálej delegácie  
člen stálej delegácie  
členka stálej delegácie  
člen stálej delegácie  
člen stálej delegácie  
KDH  
SDKÚ-DS  
SaS  
SMER-SD  
SMER-SD  
Branislav Ondruš  
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)  
V roku 2011 oslávila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj svoje 50-te výročie. Pri  
tejto príležitosti sa v Paríži 23. 24. februára 2011 uskutočnil parlamentný seminár OECD na vysokej  
úrovni, venovaný otázke merania pokroku kvality života spoločnosti, rozvojovej spolupráci, zelenému  
rastu a problematike korupcie, ktorého sa zúčastnil Maroš Kondrót (SMER-SD).  
NR SR si v apríli 2011 vytvorila Stálu delegáciu NR SR v OECD.  
Maroš Kondrót  
Ivan Štefanec  
Jozef Kollár  
Anton Marcinčin  
László Solymos  
Ján Mikolaj  
vedúci stálej delegácie  
člen stálej delegácie  
členka stálej delegácie  
člen stálej delegácie  
člen stálej delegácie  
člen stálej delegácie  
SMER-SD  
SDKÚ-DS  
SaS  
KDH  
Most-Híd  
SNS  
V Paríži sa 10. októbra 2011 uskutočnil parlamentný seminár OECD na vysokej úrovni  
venovaný sociálnym dopadom krízy, na ktorom sa zúčastnil Maroš Kondrót (SMER-SD).  
Medziparlamentná únia (MPÚ)  
V roku 2011 sa Stála delegácia Národnej rady SR nezúčastnila žiadneho z podujatí v rámci  
MPÚ, ani plenárnych Zhromaždení MPÚ, ktoré sa konajú dva razy do roka.  
Parlamentné zhromaždenie Čiernomorskej hospodárskej spolupráce - PABSEC  
Slovenská republika má v tejto organizácii štatút pozorovateľa.  
1 – 2. júla 2011 sa v Kyjeve uskutočnilo 37. plenárne zasadnutie PABSEC, na ktorom  
sa zúčastnila Anna Belousovová (nezávislá).  
2.4. Pôsobenie v rámci Európskej únie  
V roku 2011 Národná rada SR na základe platného právneho rámca naďalej plnila úlohy  
súvisiace s členstvom Slovenskej republiky v , vrátane úloh týkajúcich sa kontrolnej právomoci  
Národnej rady SR vo vzťahu k spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike, prostredníctvom  
Výboru NR SR pre európske záležitosti.  
Výbor NR SR pre európske záležitosti sa na zahraničnopolitických aktivitách Národnej rady SR  
podieľal okrem iného5 najmä prostredníctvom schvaľovania tzv. návrhov stanovísk Slovenskej  
republiky pre členov vlády zastupujúcich Slovenskú republiku na zasadnutiach Európskej rady, Rady  
EÚ pre zahraničné veci a Rady EÚ pre všeobecné záležitosti. Expertným zázemím Výboru NR SR pre  
európske záležitosti bol do 1. februára 2011 Odbor pre európske záležitosti Kancelárie Národnej rady  
SR. V dôsledku organizačnej zmeny v Kancelárii Národnej rady SR sa po tomto dátume Odbor pre  
európske záležitosti premenoval a pôsobil ďalej ako Referát agendy EÚ Odboru zahraničných  
vzťahov a agendy EÚ.  
Ťažisko kontrolnej činnosti Výboru NR SR pre európske záležitosti bolo v roku 2011 už  
tradične upriamené na Západný Balkán, resp. na tie krajiny regiónu, ktoré vo svojich  
eurointegračných procesoch vykazovali mimoriadnu dynamiku. Išlo najmä o Chorvátsko a to pre jeho  
úspešné uzavretie prístupových rokovaní a následný podpis prístupovej zmluvy, Čiernu Horu  
vzhľadom na vystupꢀovanie domácich reformných procesov vedúcich k politickému rozhodnutiu  
Európskej rady otvoriť s Čiernou Horou prístupové rokovania. V neposlednom rade sa sem začlenilo  
aj Srbsko, ktoré vďaka obrovskému nasadeniu pri plnení kritérií EÚ a tiež kľúčovému prielomu v rámci  
vedenia dialógu s Kosovom malo koncom roku 2011 takmer na dosah štatút kandidáta na vstup do  
EÚ.  
V kontexte tzv. arabskej jari diskusiám výboru dominovalo mapovanie aktuálneho diania  
v južnom susedstve EÚ, v tomto ohľade bola pozornosť venovaná viacerým krajinám južného  
a východného Stredozemia – napr. Líbyi, Sýrii a Jemenu. Pozornosť bola venovaná najmä tým  
krajinám, ktorým SR aktívne pomáhala prostredníctvom odovzdávania našich vlastných  
transformačných skúseností a ktoré zároveꢀ stáli v tomto roku pred vážnymi vnútropolitickými  
výzvami (napr. parlamentné voľby) – t.j. Egyptu a Tunisku. Konkrétne závery z diskusie boli  
prenášané do debát o Európskej susedskej politike, resp. o nových cieľoch a nástrojoch revidovanej  
Európskej susedskej politiky, kreovanej vo svetle mimoriadneho diania v južnom susedstve EÚ.  
V tejto súvislosti bolo akcentované aj Partnerstvo pre demokratizáciu a zdieľanú prosperitu ako  
ucelená komplexná stratégia EÚ v oblasti južného susedstva EÚ. Popri veľkom význame prikladanom  
južnému krídlu Európskej susedskej politiky rezonovala v diskusiách výboru, najmä z pohľadu  
zahraničnopolitických priorít SR, tiež nevyhnutnosť zaoberať sa aj jej východným krídlom – t.j.  
Východným partnerstvom s cieľom usilovať o správnu vyváženosť v rámci tejto politiky EÚ. Agenda  
ľudských práv - či už v krajinách južného susedstva (najmä vo vzťahu k prenasledovaniu niektorých  
kresťanských komunít) alebo v niektorých krajinách Východného partnerstva (Ukrajina a Bielorusko)  
- bola tiež pomerne pravidelným bodom debát výboru.  
Kontext tzv. arabskej jari poukázal aj na významnú obsahovú prepojenosť s agendou  
mierového procesu na Blízkom východe, čo viedlo k zvýšenej pozornosti výboru vo vzťahu k  
medzinárodnopolitickým aktivitám bezprostredne vplývajúcim na revitalizáciu priamych mierových  
rokovaní medzi Palestínčanmi a Izraelom. V neposlednom rade z pohľadu oficiálnej rozvojovej  
pomoci SR a vo svetle aktuálneho diania na africkom kontinente sa výbor podrobnejšie zaoberal tiež  
Sudánom a Južným Sudánom, kde novovzniknutý štát v polovici roku 2011 predstavoval, resp. stále  
5
Prijatia zahraničných delegácií výborom, účasť výboru na rôznych medziparlamentných fórach (formát Vyšehradskej štvorky (tzv. V-4),  
Konferencia výborov pre európske a komunitárne záležitosti členských štátov EÚ, kandidátskych krajín EÚ a Európskeho parlamentu (tzv.  
COSAC) a pod.  
predstavuje jednu z významných medzinárodných zahraničnopolitických výziev, ktorá je pomerne  
často centrom pozornosti Rady EÚ pre zahraničné veci.  
Realizované podujatia týkajúce sa európskych záležitostí v roku 2011 - V. volebné obdobie  
Termín  
Názov podujatia  
Miesto konania  
Zúčastnení členovia  
3. 5. 4. 2011  
Konferencia  
Brusel  
Milan Hort, Juraj Droba  
predsedov  
parlamentov  
členských krajín EÚ  
29. 31. 5. 2011 COSAC  
Budapešť  
Ivan Štefanec, Peter Osuský  
Jozef Viskupič, Mikuláš Krajkovič  
Ivan Štefanec  
10. 11. 7. 2011 COSAC  
Varšava  
Varšava  
2. 4. 1  
COSAC  
Ivan Štefanec, Peter Osuský,  
Andrej Kolesík, Dušan Čaplovič  
0. 2011  
Celkovo boli v roku 2011 zahraničnopolitické aktivity ovplyvnené skrátením volebného obdobia  
a rozhodnutím o vyhlásení predčasných volieb na jar roku 2012. V priebehu roka sa uskutočnilo  
spolu 115 zahraničných pracovných ciest, ktorých sa zúčastnilo 182 poslancov. Ich hlavným prínosom  
bolo napĺꢀanie slovenských národno-štátnych záujmov a zodpovedajúcich zahraničnopolitických  
priorít, zameraných najmä na rozvíjanie partnerstiev so susednými štátmi, krajinami V4  
a Regionálneho partnerstva, členskými a kandidujúcimi krajinami EÚ, významnými globálnymi  
hráčmi, ako aj spolupráce v rámci medzinárodných organizácií: EÚ, RE, NATO, OBSE, OECD, najmä ich  
parlamentnej úrovne. V oblasti európskej politiky mali aktivity národnej rady za cieľ zhostiť sa  
posilnenej úlohy národných parlamentov v rámci EÚ.  
3. Aktivity Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k verejnosti  
a médiám  
Komunikačný odbor Kancelárie Národnej rady SR v záujme vytvárania pozitívnych vzťahov  
poskytuje verejnosti pravdivé informácie o činnosti Národnej rady SR a jej kancelárie. Pre rýchle  
sprostredkovanie udalostí využíva dobrú spoluprácu s médiami a vlastnú webovú stránku.  
3.1. Verejnosť v Národnej rade Slovenskej republiky  
Národná rada SR  
už po druhýkrát privítala návštevníkov Dꢀa otvorených dverí  
17. novembra, ktorý si verejnosť u nás pripomína ako štátny sviatok boja za slobodu a demokraciu.  
Parlament navštívilo ju tisíce občanov. Predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský previedol prvých  
návštevníkov rokovacou sálou, svojou kanceláriou či miestnosťami, kde prijíma vzácnych hostí. V  
kinosále budovy sa premietali filmy o histórii národnej rady a novembrových udalostiach, vo foyer si  
bolo možno pozrieť výstavu fotografií November ´89. Najväčším lákadlom Dꢀa otvorených dverí bola  
prehliadka zrekonštruovaných priestorov Paláca Bratislavského hradu, ktorý si počas dꢀa prezrelo cca  
20 tisíc ľudí. Hudobno-tanečné vystúpenia spestrili nádvorie paláca, stánky remeselníkov lákali  
svojimi výrobkami a deti si mohli zastrieľať na historickej strelnici. Diváci sa späť do stredoveku  
preniesli počas šermiarskych súbojov. Podrobnosti o rekonštrukcii Bratislavského hradu našli  
záujemcovia v Rytierskej sále v ktorej je inštalovaná výstava „Obnova Bratislavského hradu“  
pripravená Slovenským národným múzeom. Deꢀ otvorených dverí v Národnej rade SR ukončil  
organový koncert Jána Vladimíra Michalku v Hudobnej sieni paláca.  
3.2. Žiadosti o informácie  
Informovanie verejnosti je dlhodobou prioritou Národnej rady SR. Poslanci ako volení  
zástupcovia občanov sú priamym spojením medzi parlamentom a verejnosťou. Komunikačný  
odbor v tomto smere plní funkciu komunikátora o činnosti Národnej rady Slovenskej republiky  
smerom k verejnosti. V rámci toho zodpovie verejnosti ročne niekoľko tisíc otázok podaných  
telefonicky, elektronickou formou, či priamou návštevou občana. V roku 2011 bolo podľa zákona  
o slobodnom prístupe k informáciám evidovaných 311 žiadostí a všetky žiadosti boli vybavené  
v zákonnej lehote. Prevažná časť sa týkala legislatívnej činnosti, ďalšiu početnú skupinu tvorili  
žiadosti súvisiace s efektívnym nakladaním s verejnými prostriedkami. Časté boli aj otázky týkajúce  
sa poslancov, ich hlasovania alebo vystúpenia v rozprave, účasti na zahraničných cestách či ich  
platov. Nezanedbateľnou skupinou boli otázky týkajúce sa rekonštrukcie Bratislavského hradu  
a hradného paláca.  
3.3. Kontakt s médiami  
Médiá zohrávajú významnú úlohu pri realizácii ústavného práva občanov na informácie.  
Kancelária Národnej rady SR preto vytvára pre prácu ich zástupcov vhodné pracovné podmienky.  
Komunikačný odbor denne reaguje na žiadosti novinárov a poskytuje im rýchle a pravdivé informácie  
pre ich články a reportáže, prostredníctvom ktorých sa verejnosť dozvedá o práci poslancov.  
3.3.1. Akreditácie  
Do konca roka 2011 malo v parlamente trvalú akreditáciu 281 novinárov z 3 spravodajských  
agentúr, 9 redakcií rozhlasu a televízie, 17 redakcií printových médií s dennou, týždennou i mesačnou  
periodicitou, 3 ďalších inštitúcií vydavateľstiev a profesijných združení. Novinári, ktorí nenavštevujú  
parlament pravidelne, mohli dostať tzv. dočasnú akreditáciu na jeden vstup s nápisom Press, ktorú im  
po preukázaní sa dokladom totožnosti a redakčným preukazom poskytli pracovníci recepcie.  
3.3.2. Tlačové stredisko a technické možnosti pre médiá  
Novinári s trvalou alebo dočasnou akreditáciou mali možnosť využívať pre svoju prácu tlačové  
stredisko s kapacitou 22 miest, kde mali k dispozícii tri počítače, 2 tlačiarne a prístup na internet,  
ktorý bol zabezpečený nielen prostredníctvom počítačov Kancelárie Národnej rady SR, ale aj  
pripojením na WIFI sieť. Prostredníctvom televízneho monitoru tu novinári mohli sledovať dianie  
v pléne. Povolený mali aj vstup na balkón rokovacej sály, kde je pre zástupcov médií vyhradených 26  
miest, odkiaľ je možné po celý čas rokovania vyhotovovať zvukové a obrazové nahrávky.  
Okrem bežného servisu Kancelária Národnej rady SR po dohode a uzatvorení zmluvy so  
spoločnosťou CEN, s.r.o. povolila vo svojich priestoroch technické zabezpečenie pre spravodajskú  
televíziu TA3, vďaka ktorej môže vysielateľ jednoduchšie realizovať priame prenosy z parlamentu.  
Tlačové stredisko koncom roka 2011 prešlo rekonštrukciou. Pre akreditovaných novinárov  
bolo novým zariadením a vybavením vytvorené komfortnejšie prostredie pre prácu.  
3.4. Prehliadky v Národnej rade Slovenskej republiky  
Na prehliadku Národnej rady SR prišlo v roku 2011 viac ako 16 300 návštevníkov, čo je najviac  
v histórii projektu Otvorený parlament. Vďaka tejto myšlienke si záujemcovia môžu každý pracovný  
deꢀ pozrieť priestory národnej rady a zjednodušil sa tiež osobný kontakt občanov s poslancami. Už  
tradične prišlo najviac stredoškolských študentov a žiakov základných škôl. Pravidelnými  
návštevníkmi sú aj skupiny vysokoškolákov, predovšetkým politológov, právnikov a ekonómov. Veľký  
záujem mali aj študenti masmediálnej komunikácie, žurnalistiky, medzinárodných vzťahov a  
manažmentu, ale aj budúci učitelia či teológovia.  
Okrem žiakov a študentov návštevníkmi boli tiež desiatky organizovaných skupín z centier  
voľného času, domovov sociálnych služieb či detí z detských domovov. Veľký záujem bol aj zo strany  
mestských a obecných úradov, ktoré organizovali návštevy národnej rady pre miestne organizácie  
a spolky, ale aj ako súčasť školení poslancov miestnych zastupiteľstiev. Aktívne boli tiež vyššie  
územné celky, z ktorých vynikal najmä Žilinský samosprávny kraj. Exkurzia v parlamente bola často  
odmenou pre víťazov vedomostných súťaží, najlepších študentov v kraji, či ľudí pracujúcich ako  
dobrovoľníci. Aj mnohé mimovládne organizácie, ZMOS a odborové zväzy zaradili prehliadku  
parlamentu do programu účastníkov školení, seminárov či konferencií.  
Ďalšou početnou skupinou návštevníkov boli skupiny dôchodcov. V minulom roku prišlo  
takmer 40 organizovaných skupín z celého Slovenska, ktoré najčastejšie využívali možnosť osobného  
kontaktu s poslancami. Veľký záujem o stretnutie so zákonodarcami mali aj vysokoškolskí študenti a  
gymnazisti. V predošlom roku bolo súčasťou prehliadky takmer 200 diskusií návštevníkov s ich  
volenými zástupcami.  
Možnosť pozrieť si slovenský parlament využilo aj viac ako 1 000 hostí zo zahraničia.  
Prvenstvo patrí Čechom a obyvateľom ďalších krajín Európskej únie, ale prišli aj hostia z USA,  
Kanady, Brazílie, Indie, Indonézie, Austrálie či ostrova Maurícius. Z oficiálnych zahraničných delegácií  
si parlament pozreli najmä skupiny poslancov zo Švajčiarska, Českej republiky, Ruska, Srbska, Čiernej  
Hory, Macedónska a Vietnamu. Osobitnú pozornosť si zaslúžia študijné cesty pracovníkov  
mimovládnych organizácií a občianskych aktivistov najmä z postsovietskych krajín a Balkánu.  
Prehliadka národnej rady spestrila pobyt na Slovensku pracovníkom organizácií na rozvoj demokracie  
a ochranu ľudských práv v Bielorusku, Arménsku, Gruzínsku, Kirgizsku, Moldavsku, na Ukrajine, v  
Srbsku a v Bosne a Hercegovine.  
Na pozvanie predsedu Národnej rady SR prišla na Slovensko aj skupina ruských detí, ktorých  
domovy zničili ničivé požiare v lete 2010. Šéf parlamentu ich okrem rekreačného zariadenia Častá -  
Papiernička, kde sa zotavovali, pozval aj na prehliadku novej a historickej parlamentnej budovy.  
Slovenský parlament si pozreli aj francúzski kꢀazi, iránski psychológovia či hollywoodská filmová  
hviezda. O prehliadku parlamentných priestorov majú často záujem tiež vopred neohlásení hostia. Aj  
týmto záujemcom, ktorých prišlo v minulom roku viac ako 300, sme sa snažili v čo najväčšej miere  
vyhovieť.  
Cieľom je, aby si návštevníci odnášali z prehliadky národnej rady čo najviac informácií o jej  
činnosti a práci poslancov. Najmä žiakom základných škôl je však ťažké priblížiť iba samotným  
odborným výkladom parlamentné pravidlá a procedúry. Preto bola v minulom roku vypracovaná  
nová publikácia určená práve tejto vekovej kategórii. Úlohou malého sprievodcu parlamentom je  
pútavou formou priblížiť našim najmladším návštevníkom fungovanie zákonodarného zboru  
a pomôcť im lepšie sa zorientovať v rozmanitosti parlamentnej práce.  
3.4.1. Výstavy a ďalšie podujatia  
Siedmy rok boli organizované v priestoroch na Západnej terase Bratislavského hradu výstavy,  
diel slovenských i zahraničných výtvarníkova a reálií krajín Európskej únie. Spomedzi výstav obrazov  
a fotografií sa vymykal projekt Ligy otcov za spravodlivosť a práva detí a rodičov, ktorého výstava  
súvisela s práve prijímanou legislatívou. Cieľom bolo upriamiť pozornosť na tému práv oboch rodičov  
na starostlivosť o dieťa po rozvode manželstva.  
Mimoriadny záujem u detských návštevníkov zaznamenala Základná umelecká škola na  
Exnárovej ulici, ktorá predstavila práce všetkých výtvarných odborov. Tradične dobrú spoluprácu so  
zastupiteľskými úradmi pri prezentácii kultúrnych hodnôt potvrdili tiež výstava talianskeho výtvarníka  
Niccola D‘Alessandra pri príležitosti 150. výročia zjednotenia Talianska, autorská výstava japonského  
maliara pána Shinji Takine, ktorá zaujala tým, že autor žije na Slovensku a inšpiráciu nachádza tak na  
Slovensku, ako aj v rodnom Japonsku. Pri príležitosti Medzinárodného roka lesov 2011 bola  
v spolupráci s Národným lesníckym centrom pripravená výstava poukazujúcu na význam trvalo  
udržateľného obhospodarovania lesov. Po prvýkrát sa v priestoroch parlamentu konalo vyhodnotenie  
medzinárodnej súťaže detských kresieb Mierový plagát, ktorú organizuje Svetová charitatívna  
organizácia Lions Club International. Jej poslaním je šírenie myšlienky o potrebe utužovania  
porozumenia a mieru ako nevyhnutných predpokladov pre kvalitné spolunažívanie obyvateľov našej  
planéty  
3.4.2. Podujatia organizované v Národnej rade Slovenskej republiky  
Národná rada aj v roku 2011 hostila na svojej pôde viacero zaujímavých akcií, na ktorých  
organizácii sa podieľal Komunikačný odbor v spolupráci s výbormi NR SR, a viacerými organizáciami  
a združeniami zastupujúcimi občiansku spoločnosť na Slovensku.  
Najlepší študentskí debatéri združení v Slovenskej debatnej asociácií predviedli svoj talent vo  
finálovom kole debatnej ligy, ktoré sa konalo v rokovacej sále Národnej rady začiatkom mája. Deti zo  
základných škôl z celého Slovenska súťažili so svojimi projektmi na pôde parlamentu 21. júna 2011.  
V rámci podujatia s názvom „Projekt Občan“ deti prezentovali svoje riešenia konkrétnych  
spoločenských problémov, napríklad spôsob ako zamedziť pribúdaniu nelegálnych skládok, ale aj tak  
vážnej téme ako je neplánované rodičovstvo. Do publika, ktoré kládlo prezentujúcim otázky, zasadol  
aj minister školstva Eugen Jurzyca a poslanci NR SR Richard Oravec a Ľudovít Jurčík. Žiaci mali takto  
možnosť konfrontovať výsledky svojej práce priamo s politikmi.  
V parlamente sa 29. júna prezentoval svojim folklórnym umením, pamiatkami, ale aj  
typickými výrobkami región Oravy. Slávnostne ho počas prestávky v rokovaní pléna otvorili minister  
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon spolu s predsedníčkou Výboru NR SR pre  
pôdohospodárstvo a životné prostredia Máriou Sabolovou.  
V roku 2011 sa úspešne pokračovalo v začatej tradícií projektov ako Detská univerzita  
a Modelové zasadnutie OSN slovenských aj zahraničných študentov stredných škôl. Tak ako  
naozajstní poslanci si 25. augusta 2011 „na koberec“ predvolali ministrov, aby na simulovanej Hodine  
otázok zhodnotili ich prvý rok vládnutia. Len čo predseda parlamentu Richard Sulík otvoril rokovanie,  
s poslaneckými otázkami sa akoby roztrhlo vrece. Deti sa najviac kládli otázky Richardovi Sulíkovi  
a ministrovi školstva Eugenovi Jurzycovi.  
Národná rada SR hostila už jedenásty ročník Modelového zasadnutia OSN. Organizátorom  
tohto podujatia bolo Gymnázium Jura Hronca a konalo sa pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí  
SR, Národnej rady SR a ďalších inštitúcií a nadácií. Na trojdꢀovom modelovom zasadaní, ktoré bolo  
slávnostne zavŕšené práve v parlamente, sa zúčastnilo vyše 150 študentov stredných škôl zo  
Slovenska, Česka, Rakúska, Poľska, Maďarska, Švédska, Turecka, Ruska, Bieloruska, Lotyšska,  
Rumunska a Talianska.  
Prehliadky budovy Národnej rady SR v roku 2011  
Štruktúra  
Počet  
Počet prehliadok  
Diskusie s poslancami  
návštevníkov  
Základné školy  
4696  
6723  
117  
180  
24  
84  
Stredné školy a  
gymnáziá  
Vysoké školy  
1174  
51  
45  
Iné inštitúcie  
a združenia  
2611  
1162  
154  
79  
23  
15  
Zahraniční  
návštevníci  
Spolu  
16366  
581  
191  
3.5 Petície a sťažnosti adresované Národnej rade Slovenskej republiky  
V roku 2011 bolo Národnej rade SR, jej predsedovi, výborom a Kancelárii NR SR doručených  
13 petícií a 52 sťažností a iných podnetov občanov, ktoré sú evidované v ústrednej evidencii petícií  
a sťažností.  
3.5.1 Petície  
Národnej rade Slovenskej republiky bolo v roku 2011 doručených 13 petícií, z ktorých jedna  
spĺꢀala ustanovenie § 133 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR  
v znení neskorších predpisov, podľa ktorého petíciu, ktorú podpísalo aspoꢀ 100 000 občanov,  
prerokuje národná rada. Bola to petícia občanov SR Komory sestier a pôrodných asistentiek  
prednostnou požiadavkou stanovenia minimálnej hodinovej mzdy sestry a pôrodnej asistentky, ktorú  
svojim podpisom podporilo 243 421 osôb. Národná rada SR prerokovala petíciu dꢀa 29. júna 2011 na  
svojej 20. schôdzi a prijala k nej uznesenie č. 509/2011, ktorým žiada vládu Slovenskej republiky  
dôsledne plniť úlohy uvedené v časti B. uznesenia vlády SR č. 386/2011.  
Dôležitou bola aj petícia, ktorú napriek tomu, že nedosiahla celkom podpisy 100 tis.  
občanov, prerokovala Národná rada SR na základe schválenie politického grémia. Bola to petícia  
Jednoty dôchodcov za spravodlivú valorizáciu dôchodkov. V ďalších doručených petíciách občania  
požadovali ceny a nájomné v záhradkových osadách SR v zmysle zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní  
pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení nálezu  
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 224/2001 Z. z. a ďalších predpisov. Ďalej sa petície týkali  
potreby zmien v platných zákonoch SR týkajúcich sa predovšetkým práva na súdnu ochranu, za  
zachovanie doterajšieho spôsobu predpisovania liekov, za spravodlivú valorizáciu dôchodkov.  
Skupiny občanov vyjadrili tiež námietky proti vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a  
dopĺꢀa zákon č. 447/2008 Z. z. o peꢀažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného  
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, proti zámeru programového vyhlásenia vlády  
o prechode reedukačných centier pod rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, ako i proti prijatiu  
zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov a o zmene a doplnení  
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.  
Národná rada SR prijala v niektorých prípadoch také návrhy zákonov, prípadne pozmeꢀujúce  
návrhy poslancov k návrhom zákonov, ktoré viedli k úprave podmienok a riešeniam problémov v  
súlade s návrhmi občanov podporiacich príslušnú petíciu svojim podpisom.  
3.5.2. Sťažnosti a iné podnety  
Sťažnosti a podnety občanov sa týkali viacerých spoločenských oblastí. Významná časť  
podnetov občanov sa týkala oblasti uplatꢀovania základných práv a slobôd, prípadne ich možného  
porušovania zo strany orgánov verejnej správy. Občania vyjadrovali aj námietky voči činnosti orgánov  
činných v trestnom konaní, najmä prokuratúr, ďalej tiež nesúhlas s rozhodnutiami súdov alebo s  
konaním konkrétnych sudcov, či súdnych úradníkov. V niekoľkých prípadoch sťažnosti poukazovali na  
údajné nevyhovujúce podmienky v ústavoch pre výkon väzby a ústavoch pre výkon trestu odꢀatia  
slobody, ako i súvisiacom nevhodnom správaní sa príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.  
Viacerí občania vyjadrovali tiež svoje pripomienky a námietky voči ustanoveniam niektorých  
zákonov, ako napr. zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  
(konkrétne Čl. 78), zákonu č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (napr.  
vypustenie ustanovenia § 22), č. 405/2004 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, tiež  
zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.  
Časť sťažností občanov namietala voči výberu alebo zaradeniu konkrétnych kandidátov  
do volieb riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.  
Niektoré sťažnosti smerovali k činnosti samosprávy a špecializovanej štátnej správy, kde občania  
vyjadrovali svoju nespokojnosť najmä s rozhodnutiami stavebných úradov, ale napríklad aj výkonom  
funkcie riaditeľmi škôl.  
Celkovo v roku 2011 bolo 13 sťažností a podnetov postúpených na prešetrenie iným vecne  
príslušným orgánom a inštitúciám, 10 podnetov a sťažností bolo adresovaných, prípadne  
postúpených do pozornosti alebo na ďalšie riešenie niektorému z výborov NR SR, ako je uvedené v  
nasledujúcej tabuľke (jeden podnet bol postúpený súčasne dvom výborom):  
Počet sťažností pridelených jednotlivým výborom Národnej rady SR v r. 2011  
Výbor NR SR pre kultúru a médiá  
2
2
1
1
1
1
1
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj  
Ústavnoprávny výbor NR SR  
Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií  
Výbor NR SR pre financie a rozpočet  
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu  
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť  
Výbor NR SR pre zdravotníctvo  
1
1
Osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti SIS  
4. Organizačný rozvoj Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky  
4.1. Postavenie, pôsobnosť a organizačné zmeny v Kancelárii Národnej rady Slovenskej  
republiky  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky je štátna rozpočtová organizácia, zriadená na  
základe zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení  
neskorších predpisov. Jej poslaním je plniť odborné, organizačné a technické úlohy pri zabezpečovaní  
činnosti Národnej rady SR, jej výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií a tiež pri  
zabezpečovaní parlamentnej dokumentácie a tlačovej služby. Kancelária plní aj úlohy, vyplývajúce  
z ďalších právnych predpisov, najmä v oblasti správy a ochrany majetku štátu a v oblasti používania  
prostriedkov štátneho rozpočtu, ako správca rozpočtovej kapitoly a v oblasti spravovania  
pracovnoprávnych a obdobných vzťahov poslancov Národnej rady SR, štátnych zamestnancov  
a zamestnancov, ktorí v kancelárii vykonávajú práce vo verejnom záujme.  
Na začiatku roka 2011 mala kancelária schválený počet 426 pracovných miest (z toho 164  
štátnozamestnaneckých miest a 262 miest na výkon prác vo verejnom záujme).  
V roku 2011 pokračovala Kancelária Národnej rady SR v zámere znížiť mzdové výdavky.  
V
priebehu roka realizovala niekoľko organizačných zmien, ktorých cieľom bola  
racionalizácia, zvýšenie alebo zabezpečenie efektívnosti práce jednotlivých útvarov kancelárie.  
V rámci plnenia tohto cieľa znížila počet plánovaných pracovných miest z 426 na 378 (161  
štátnozamestnaneckých miest a 217 miest na výkon prác vo verejnom záujme). V priebehu roka  
skončila kancelária pracovnoprávny vzťah s 59 zamestnancami z dôvodu organizačnej zmeny. Okrem  
toho na vlastnú žiadosť odišlo z kancelárie 36 zamestnancov. V tom istom období začalo pracovať v  
kancelárii 56 nových zamestnancov, z nich 4 boli odborníci, vykonávajúci úlohy pre predsedu  
a podpredsedov NR SR. Celkovo sa znížil počet zamestnancov kancelárie o 39.  
V priebehu roku 2011 kancelária realizovala 6 výberových konaní na funkcie vedúcich štátnych  
zamestnancov a 13 výberov na prijatie štátneho zamestnanca do stálej štátnej služby.  
4.2. Starostlivosť o zamestnancov Kancelárie Národnej rady SR a jej účelové zariadenia  
V Kancelárii Národnej rady SR pôsobí dlhodobo ako zástupca zamestnancov odborová  
organizácia. Vzájomné vzťahy medzi kanceláriou a zamestnancami sa riešia prostredníctvom  
kolektívneho vyjednávania. V roku 2011 bol v Kancelárii Národnej rady SR dohodnutý 37,5-hodinový  
pracovný týždeꢀ pre zamestnancov v jednozmennej prevádzke, 36,25-hodinový pracovný týždeꢀ pre  
zamestnancov v dvojzmennej prevádzke a 35-hodinový pracovný týždeꢀ na pracoviskách  
s nepretržitým režimom práce.  
Zamestnanci majú možnosť využívať účelové zariadenie kancelárie v Častej – Papierničke.  
V záujme upevꢀovania vzťahov medzi zamestnancami a zlepšovania pracovnej atmosféry kancelária  
spolu s odborovou organizáciou pravidelne každý rok usporadúva tematicko-športový deꢀ. Hlavnou  
náplꢀou je súťaž o Putovný pohár vedúceho Kancelárie Národnej rady SR vo viacerých športových  
disciplínach. V roku 2011 sa v Častej – Papierničke uskutočnil už jeho XIV. ročník a zúčastnilo sa ho  
temer 150 zamestnancov kancelárie.  
Účelové zariadenie Častá – Papiernička poskytovalo služby najmä pre podujatia, ktoré  
organizovali poslanecké výbory a kluby. V priestoroch zariadenia sa uskutočnilo v septembri 2011  
aj mimoriadne zasadnutie koaličných poslancov a členov vlády SR. Účelové zariadenie majú  
možnosť využiť v prípade voľnej kapacity aj mimovládne organizácie, prípadne cestovný ruch.  
Papiernička poskytla napr. rekondičné pobyty členom Združenia občanov Slovenska postihnutých  
epilepsiou. Pod záštitou predsedu Národnej rady SR R. Sulíka sa v tomto zariadení v mesiacoch júl –  
august 2011 rekreovalo 142 detí z Detských domov z celého Slovenska. Naviazalo sa tiež na  
dlhoročnú tradíciu medzinárodných konferencií organizovaných Spoločnosťou priateľov detí  
z detských domovov Úsmev ako dar, ktorej 11. ročník sa uskutočnil v novembri.  
V roku 2011 Kancelária Národnej rady SR spravovala aj bungalovy v Tatranskej Javorine,  
ktoré slúžili predovšetkým pre účely štátnej reprezentácie.  
4.3. Aktivity Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky podporujúce kvalitu práce poslancov  
4.3.1. Oblasť legislatívy  
Odbor legislatívy poskytoval podporu kvalite práce poslancov Národnej rady SR najmä tým,  
že posudzoval podané návrhy zákonov. Vypracovával k nim stanoviská a navrhoval odstránenie  
zistených nedostatkov z hľadiska súladu podaného návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky,  
ústavnými zákonmi, zákonmi, s právom Európskej únie a Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov  
a z hľadiska stupꢀa kompatibility s právom Európskej únie.  
V rámci svojich hlavných činností posudzoval všetky návrhy zákonov, ktoré boli predložené do  
Národnej rady SR z hľadiska splnenia formálnych a obsahových náležitostí stanovených zákonom č.  
350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších  
predpisov. Následne ku všetkým návrhom zákonov, ktoré boli schválené do druhého čítania,  
vypracoval odborné stanoviská a v mnohých prípadoch zároveꢀ navrhol potrebné legislatívno-  
technické úpravy a upozornil aj na možné aplikačné problémy.  
Pracovníci odboru legislatívy sa aj v roku 2011 zúčastꢀovali rokovaní o návrhoch zákonov na  
schôdzach výborov a poskytovali stanoviská k legislatívnym problémom. Poskytovali tiež odbornú  
pomoc poslancom  
pozmeꢀujúcich a doplꢀujúcich návrhov k predloženým návrhom zákonov z hľadiska požiadaviek  
vyplývajúcich Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, ako aj z hľadiska dodržiavania  
a výborom pri vypracovávaní alebo legislatívnej úprave konkrétnych  
z
procedurálneho postupu pri prerokovaní návrhov zákonov. Následne v stanovenej lehote vypracovali  
čistopisy schválených zákonov, vykonali ich korektúry v redakcii Zbierky zákonov Slovenskej republiky  
a zabezpečili ich uverejnenie. V roku 2011 participovali aj na spracovaní niekoľkých úplných znení  
zákonov zaslaných predsedom Národnej rady SR na vyhlásenie do Zbierky zákonov SR.  
Počas konania schôdzí Národnej rady SR pracovníci odboru legislatívy permanentne  
zabezpečovali konzultačnú službu so zameraním na odborné poradenstvo k prerokúvaným bodom  
programu a priebehu schôdze z hľadiska legislatívnej a procedurálnej stránky.  
Ďalšou významnou činnosťou v oblasti legislatívy bola príprava návrhov stanovísk a vyjadrení  
ku konaniam na Ústavnom súde SR o súlade zákonov s Ústavou Slovenskej republiky  
a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.  
4.3.2. Oblasť informácií, analýz a parlamentného výskumu  
Odborní zamestnanci Parlamentného inštitútu, Parlamentnej knižnice a Parlamentného  
archívu poskytli v roku 2011 poslancom stovky informácií, desiatky analýz, medzinárodných  
porovnaní, rozborov, rešerší a archívnych dokumentov.  
Odbor Parlamentný inštitút spracoval celkovo 287 materiálov, z toho 8 informačných  
dokumentov, 188 analýz a informácií vyžiadali Európske centrum pre parlamentný výskum a  
dokumentáciu a zahraničné inštitúcie. Pre predsedu, podpredsedov, poslancov a výbory NR SR bolo  
spracovaných 91 analýz. Odbor spracovával súčasne aj analýzy a informačné materiály, ktoré si  
poslanci vyžiadali individuálne v súvislosti s prerokúvanými návrhmi zákonov a inými koncepčnými  
dokumentmi.  
Odbor kontinuálne zabezpečoval podklady nadväzujúce na rokovania výborov a pléna, ale aj na  
ďalšie dôležité podujatia, ktoré sa uskutočnili v priebehu roka 2011 na pôde Národnej rady SR, alebo  
medzinárodných parlamentných zoskupení a zahraničných inštitúcií. Participoval ďalej na príprave  
podkladových materiálov na rokovanie parlamentných výborov krajín V 4 a výchovno-vzdelávacích  
akcií v rámci agendy zahraničnej pomoci pre poslancov a zamestnancov parlamentov západného  
Balkánu a krajín bývalého ZSSR.  
Tradičnú a veľmi užitočnú spoluprácu 70 komôr parlamentov rozvíjal prostredníctvom  
Európskeho centra pre parlamentný výskum a dokumentáciu (ECPRD), pričom riešil požiadavky  
partnerských parlamentov, ktoré sa týkali rôznych problémov, ktorými sa zaoberali tieto parlamenty  
v uplynulom období. Parlamentný inštitút má zastúpenie vo výkonnej rade ECPRD, čo pomáha  
získaniu potrebných informácií pre poslancov Národnej rady SR.  
V rámci vlastnej publikačnej činnosti pripravil publikáciu Malý parlamentný slovník a zahájil  
práce na príprave materiálov pre nové volebné obdobie Národnej rady SR.  
Na základe podpory švajčiarskej vlády a Národného demokratického inštitútu (NDI) pokračoval  
projekt budovania Parlamentného inštitútu parlamentu Macedónska (Sobranie), ktorý prevzal ako  
optimálny model informačných, dokumentačných a vzdelávacích služieb práve usporiadanie  
a systém práce slovenského a českého parlamentu. Slovenskí experti pôsobili ako lektori pri tvorbe  
analyticko-výskumného útvaru parlamentov v Srbsku a Čiernej Hore. V súvislosti s ambíciou týchto  
krajín vstúpiť do EÚ sa pracovníci odboru podieľali i na poradenskej činnosti pri príprave týchto  
krajín na nové úlohy národného parlamentu v oblasti aproximácie práva.  
Úspešne pokračoval XIV. ročníkom program stáží študentov vysokých škôl v Národnej rade SR a  
v jej kancelárii, do ktorého nastúpilo v októbri, na základe výberových pohovorov, 29 študentov.  
Oddelenie Parlamentná knižnica má podľa knižničného zákona postavenie špeciálnej  
knižnice. Knižničné, informačné, referenčné a rešeršné služby poskytovala poslancom Národnej rady  
SR, zamestnancom Kancelárie Národnej rady SR a vybranému okruhu používateľov v súlade  
s Knižničným a výpožičným poriadkom Parlamentnej knižnice. Verejnosti sa knižničné služby  
neposkytovali.  
Knižničný fond v roku 2011 obsahoval 66 193 monografií, knižničný prírastok bol 3 040  
titulov. Knižnica spracovala 754 titulov domácich a zahraničných periodík, databázy na nosičoch CD-  
ROM a DVD. Do špecializovaného fondu boli doplnené Zbierky zákonov a parlamentné dokumenty.  
V Študovni dokumentov práva a EÚ, v Spoločensko-vednej študovni a v Študovni periodickej  
literatúry bolo zrealizovaných 22 132 výpožičiek, spracovaných 58 rešerší a poskytnutých 5 800  
referenčných a faktografických informácií. Knižnica vydávala a používateľom zasielala on-line Nové  
knihy, Zoznam periodík dochádzajúcich do knižnice, obsahy právnických časopisov a k dôležitým  
bodom rokovania parlamentu vydávala tematické rešerše a rešerše typu SDI (výberové rešerše zo  
zdrojov tlačových agentúr). Pre používateľov bol na Intranete sprístupnený automatizovaný knižničný  
systém PROFLIB. Knižnicu parlamentu v priebehu roka 2011 navštívilo 8 zahraničných delegácií.  
Novinky a aktivity boli zverejꢀované na webovej stránke Parlamentnej knižnice, vrátane on-  
line katalógu, prírastkov kníh, zoznamu nových periodík, rešerší a knižničných projektov, ktorými  
: Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica, Portál digitálnych knižníc krajín V 4  
Plus a Partnerské knižnice Kancelárie Národnej rady SR. Na indexovanie knižničných dokumentov  
používala knižnica riadený automatizovaný slovník EÚ - tezaurus EUROVOC. Knižnica indexovala aj  
všetky tlače, ktoré boli zaradené na rokovanie pléna parlamentu. Vyhľadávanie tlačí cez deskriptory  
terazuru EUROVOC je súčasťou Systému sledovania legislatívneho procesu.  
Oddelenie Parlamentný archív sa v roku 2011 sústredil najmä na dokončenie spracovania  
materiálov prevzatých do archívu zo IV. volebného obdobia a to: schôdze Národnej rady SR,  
schôdze výborov Národnej rady SR, zápisy z porád predsedu, schválené návrhy zákonov. Spracované  
boli schôdze 8 výborov do archívnych zoznamov. Štrnásť útvarov Kancelárie NR SR odovzdalo svoje  
materiály v celkovom počte 288 balíkov. Na ďalších úsekoch (archívu, projektovej dokumentácie)  
pokračovali práce týkajúce sa sprístupꢀovania dokumentov za účelom ich štúdia. Vo vyraďovacom  
procese boli materiály Národnej rady SR uložené do 368 krabíc a pripravených 223 balíkov na  
zničenie. Archív spolu vybavil 111 požiadaviek poslancov, asistentov poslancov a zamestnancov  
a o štúdium v archíve žiadali 3 bádatelia. V spolupráci s Odborom informačných technológií  
operatívne zabezpečoval upravovanie systému a zaškoľovanie nových zamestnancov, pričom  
priebežne riešil problémy ktoré sa vyskytli pri práci s elektronickým systémom „Registratúra“.  
Archív poskytoval odbornú konzultačnú pomoc pri zakladaní alebo rekonštrukcii archívnych  
postupov a náplní práce archivárov balkánskych parlamentov (Srbsko, Čierna Hora, Macedónia,  
Kosovo). Od roku 2012 je Parlamentný archív riadnym členom Medzinárodnej rady archívov  
(International Council on Archives) so sídlom v Paríži.  
5. Finančné hospodárenie Národnej rady Slovenskej republiky  
Kancelária Národnej rady SR v roku 2011 zabezpečovala plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona  
Národnej rady SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších  
predpisov. Plnila aj úlohy Národnej rady SR súvisiace s členstvom Slovenskej republiky v Európskej  
únii.  
V rámci rozpočtového hospodárenia bol kladený dôraz na plnenie programu 06M  
Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu, ktorého cieľom bolo zabezpečiť všetky činnosti  
potrebné pre plynulý chod Národnej rady SR. Kancelária Národnej rady SR plnila úlohy súvisiace so  
zasadnutiami zákonodarného zboru, s prevádzkou a ochranou budov, účelových zariadení a správou  
majetku. V roku 2011 sa na zabezpečenie programu vynaložili finančné prostriedky v objeme 36 279  
tis. €. Program 06G Ľudské zdroje bol predčasne ukončený koncom roku 2010 a v roku 2011  
dofinancovaný v objeme 40 tis. €. Jednalo sa o dva projekty s finančnou podporou Európskeho  
sociálneho fondu, štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov, ktoré boli zamerané na budovanie  
kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy a na zlepšenie služieb poskytovaných verejnou správou.  
5.1. Rozpočtové príjmy  
Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011 boli rozpočtové príjmy pre  
rozpočtovú kapitolu Kancelárie Národnej rady SR určené vo výške 1 045 tis. €. K 31. decembru 2011  
boli rozpočtové príjmy naplnené vo výške 1 404 tis. €, t. j. 134,4 % schváleného rozpočtu.  
5.2. Rozpočtové výdavky  
Rozpočet výdavkov na rok 2011 rozpočtovej kapitoly Kancelárie Národnej rady SR bol schválený  
na program Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentuvo výške 29 048 tis. €. Rozpočtovým  
opatrením boli do programovej štruktúry zaradené na dofinancovanie aj medzirezortné  
podprogramy: „ Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK a „Budovanie  
kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy “. Štrnástimi rozpočtovými opatreniami Ministerstva  
financií SR bol rozpočet výdavkov upravený na 36 241 tis. €, celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške  
36 319 tis. €, t. j. 100,2 % upraveného rozpočtu.  
Vyššie percento plnenia rozpočtu ovplyvnilo využitie prostriedkov z poistného plnenia a úhrad  
stravy v súlade s § 23 ods. 1 písm. e) a f) zákona Národnej rady SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových  
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Rozpočtové výdavky na rok 2011  
(v tis. € )  
Rozpočet  
Plnenie  
Čerpanie  
Index  
upraveného  
rozpočtu  
Ukazovateľ  
k
2011/201  
0
Schválen  
ý
upravený  
31.12.2011  
v %  
Bežné výdavky  
23 657  
22 655  
22 733  
100,3  
86,98  
01  
Všeobecné verejné služby  
23 646  
22 615  
22 693  
100,3  
87,18  
01.1.1 Výdavky verejnej správy  
23 589  
11 421  
22 569  
10 747  
22 647  
10 895  
100,3  
101,4  
87,18  
82,68  
01.1.1. Kancelária NR SR  
1
01.1.1. Kancelária NR SR – poslanci  
12 168  
11 822  
11 752  
99,4  
91,82  
5
01.1.3 Zahraničná oblasť  
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť  
Kapitálové výdavky  
57  
11  
46  
40  
46  
40  
100,0  
100,0  
100,0  
88,46  
37,04  
62,88  
5 402  
13 586  
13 586  
01  
Všeobecné verejné služby  
280  
280  
280  
335  
335  
335  
335  
335  
335  
100,0  
100,0  
100,0  
17,83  
17,83  
17,83  
01.1.1 Výdavky verejnej správy  
01.1.1. Kancelária NR SR  
1
08  
Rekreácia, kultúra  
5 122  
13 251  
13 251  
100,0  
67,17  
a náboženstvo  
08.2.0 Kultúrne služby  
5 122  
5 122  
13 251  
13 251  
13 251  
13 251  
100,0  
100,0  
67,17  
67,17  
08.2.0. Pamiatková starostlivosť  
7
Výdavky spolu  
29 059  
36 241  
36 319  
100,2  
76,07  
Bežné výdavky na rok 2011 boli schválené vo výške 23 657 tis. € a upravené na 22 655 tis. €.  
Čerpanie výdavkov v roku 2011 dosiahlo výšku 22 733 tis. €, t. j. 100,3 % upraveného rozpočtu. Na  
celkovom čerpaní bežných výdavkov v hodnotenom roku sa podieľala kategória 610 Mzdy, platy,  
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 51,5%, kategória 620 Poistné a príspevok do  
poisťovní 13,83 %. V kategórii 630 Tovary a služby predstavoval podiel na čerpaní výdavkov 32,9 %.  
Výdavky boli použité na úhradu cestovného, energií, materiálu, dopravného, na údržbu, nájomné a  
služby. V kategórii 640 Bežné transfery boli použité výdavky na príspevky za členstvo Národnej rady  
SR v medzinárodných organizáciách, na dispozičný fond, plat po skončení výkonu funkcie, odstupné,  
odchodné a nemocenské dávky zamestnancom 1,8 %.  
Kapitálové výdavky na rok 2011 boli schválené vo výške 5 402 tis. € a upravené na 13 586 tis.  
€. V roku 2011 dosiahli výšku 13 586 tis. €, t.j. 100,0 % upraveného rozpočtu a použité boli  
predovšetkým na zabezpečenie rekonštrukcie budov, čo predstavuje z celkových vykazovaných  
výdavkov 88,0 % a s tým súvisiacu projektovú dokumentáciu 1,3 % výdavkov. Na celkovom čerpaní  
kapitálových výdavkov sa podieľal nákup prevádzkových strojov a prístrojov 8,8 %, dopravných  
prostriedkov 1,2 % ,softvéru 0,1 % a modernizácia strojov a zariadení 0,6 %.  
Kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou budov boli použité predovšetkým na realizáciu  
rekonštrukčných prác Národnej kultúrnej pamiatky – Bratislavského hradu a rekonštrukciu  
priestorov čitárne v hlavnej budove.  
5.3. Zamestnanosť  
Čerpanie rozpočtu prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
za rozpočtovú kapitolu Kancelária Národnej rady SR k 31. decembru 2011 bolo nasledovné:  
Čerpanie rozpočtu prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
v
roku 2011  
Poslanci Národnej rady SR  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. €  
6 382  
z toho:  
- mzdy, platy  
3 620  
- OOV  
2 762  
150  
Priemerný evidenčný počet poslancov (osoby)  
Priemerná mesačná mzda poslanca v €  
Zamestnanci Kancelárie Národnej rady SR  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v tis. €  
z toho:  
2 011  
5 320  
- mzdy, platy  
5 305  
15  
- OOV  
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (osoby)  
Priemerná mesačná mzda v €  
347,5  
1 272  
Záväzný ukazovateľ prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné  
vyrovnania vo výške 11 336 tis. €, upravený na 11 703 tis. €, bol v roku 2011 čerpaný vo výške 11 702  
tis. €, t. j. 99,99 % upraveného rozpočtu.  
Z rozpočtu prostriedkov na mzdy a platy 8 798 tis. €, upraveného na 8 926 tis. €, sa čerpalo  
8 925 tis. €, t. j. 99,99 % upraveného rozpočtu. Poslancom Národnej rady SR sa vyplatilo 3 620 tis. €.  
Zamestnancom Kancelárie Národnej rady SR sa vyplatilo 5 305 tis. € na mzdy, z toho štátnym  
zamestnancom 2 707 tis. €, zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme 2 598 tis. €.  
Pri plnení úloh súvisiacich s činnosťou Kancelárie NR SR boli finančné prostriedky  
vynakladané hospodárne, efektívne a účelne. Záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2011 boli  
Kanceláriou Národnej rady SR dodržané a splnené.  
* * *  
Spracoval: Odbor parlamentný inštitút v spolupráci s jednotlivými útvarmi Kancelárie NR SR  
Vydala: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
ako svoju internú publikáciu  
Tlač:  
Reprografické stredisko Kancelárie NR SR  
Bratislava, apríl 2012