1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu : PREDS - 576/2018
1216a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1216)
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1216).
I.
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 23. októbra 2018 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí z 8. novembra 2018 č. 4076-2018-KPSR uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Na základe toho predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. č.1252 z 9. novembra 2018 podľa § 90 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky pridelil zákon z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1216) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali uvedený zákon v lehote určenej predsedom Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Prezident SR vo svojom rozhodnutí č. 4076-2018-KPSR z 8. novembra 2018 v časti II. uviedol dôvody na vrátenie zákona a v časti III. navrhol, aby NR SR po opätovnom prerokovaní zákon schválila s týmito zmenami :
1.V čl. I štrnástom bode § 27a znie:
㤠27a
Nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu
Medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu patria
a)podpora rozvoja cykloturistiky, a to najmä infraštruktúry líniového typu, cykloturistického značenia, objektov doplnkovej infraštruktúry, mapových podkladov a propagácie,
b)poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu.“.
2.Čl. II až IX sa vypúšťajú.
Doterajší čl. X sa označuje ako čl. II.
III.
Určené výbory zaujali k navrhovaným zmenám, ktoré uvedené v časti III. rozhodnutia prezidenta SR a k vrátenému zákonu nasledovné stanoviská:
1.Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 355 zo dňa 26. novembra 2016) odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť v pôvodnom znení;
2.Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (výpis zo zápisnice zo dňa 20. novembra 2018) neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov (Čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
IV.
Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky podľa § 90 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov hlasovať:
-o pripomienkach prezidenta uvedených v časti II. tejto správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť.
-o zákone z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1216) ako o celku schváliť v pôvodnom znení.
3
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1216a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet č. 371 z 26. novembra 2018.
Výbor určil poslanca Emila Ďurovčíka za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ho poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov.
Bratislava 26. novembra 2018
Ladislav Kamenický, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet