1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_______________________________________________________________Číslo: 1867/2018
1162a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1162) ___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného poslaneckého návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1441 z 23. októbra 2018 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1162) na prerokovanie týmto výborom:
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému poslaneckému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 358 zo dňa 26. novembra 2018)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 481 zo dňa 20. novembra 2018)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti (uzn. č. 312 zo dňa 22. novembra 2018)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (uzn. č. 236 zo dňa 21. novembra 2018)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K návrhu zákona ako celku
V návrhu zákona sa vypúšťajú slová „Čl. I“ a slová „Čl. II“ sa nahrádzajú slovami „§ 13“.
Pozmeňovací návrh legislatívno-technickej povahy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K nadpisu § 2
Nadpis § 2 znie: „Vymedzenie pojmov“.
Pozmeňovací návrh legislatívno-technickej povahy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
3.K poznámke pod čiarou k odkazu 1
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“ a na konci sa pripájajú slová „(Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 31, 1.2.2002) v platnom znení.“.
Pozmeňovací návrh upravuje nesprávnu citáciu v poznámke pod čiarou vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je definovaný v čl. 3 ods. 3 nariadenia EP a Rady č. 178/2002. Zároveň sa dopĺňa poznámka pod čiarou o publikačný zdroj.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K § 2 ods. 1
V § 2 ods. 1 písm. c) bode 1 sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
Pozmeňovací návrh legislatívno-technickej povahy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.K poznámke pod čiarou k odkazu 2
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) § 116 Občianskeho zákonníka.“.
Pozmeňovací návrh legislatívne a legislatívno-technicky upravuje citáciu v poznámke pod čiarou.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.K § 2 ods. 1
V § 2 ods. 1 písm. e) sa slovo „využívajúce“ nahrádza slovom „využívajúcich“.
Pozmeňovací návrh gramatickej povahy.
4
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.K § 7 ods. 3
V § 7 ods. 3 sa za slovo „oznámenie“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.
Pozmeňovací návrh dopĺňa relevantný vnútorný odkaz, čím zosúlaďuje predmetné ustanovenie so znením § 7 ods. 4 návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.K § 10 ods. 1
V § 10 ods. 1 sa slová „pokuta sa uloží“ nahrádzajú slovami „uloží pokutu“.
Pozmeňovací návrh formulačne precizuje navrhované ustanovenie.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.K § 10 ods. 3
V § 10 ods. 3 sa slovo „Pokuty“ nahrádza slovami „Výnosy pokút“.
Pozmeňujúci návrh formulačne precizuje navrhované ustanovenie.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5
10.K § 11 ods. 1
V § 11 ods. 1 sa slová „daňového poriadku“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňovací návrh legislatívno-technickej povahy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.K § 11 ods. 2
V § 11 ods. 2 sa slovo „kapitole“ nahrádza slovami „rozpočtovej kapitole“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky spresňuje predmetné ustanovenie v zmysle zaužívanej legislatívnej praxe.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.K § 11 ods. 3
V § 11 ods. 3 sa slová „daňového poriadku o daňovom exekučnom konaní“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) § 88 až 153 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
Pozmeňovací návrh legislatívno-technickej povahy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1 12 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1162) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1162a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 368 z 26. novembra 2018.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Irén Sárkőzy, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 26. novembra 2018
Ladislav Kamenický, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet