1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_______________________________________________________________Číslo: 1846/2018
1129a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1129)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1428 z 23. októbra 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1129) na prerokovanie týmto výborom:
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 341 zo dňa 20. novembra 2018)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 465 zo dňa 20. novembra 2018)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti (uzn. č. 309 zo dňa 22. novembra 2018)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I § 2 písm. b) druhý bod v bode 1, body 2, 4, 5, § 4a ods. 1 v bode 8, body 12, 13 17, 19 a 20, § 8 ods. 9 v bode 21, § 8a ods. 1 časť vety pred bodkočiarkou a odseky 2 7 v bode 22, body 23 24, 27 32, 34, 36, 37, 40 48, 62 a 66 a čl. IV nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2019, čo sa premietne v doterajšom článku VI upravujúcom účinnosť.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu plynulého prechodu súčasne používaných virtuálnych registračných pokladníc na pokladnice e-kasa klient, ktoré budú spĺňať nové doplnené požiadavky ustanovené zákonom. Ide o ústretový krok voči podnikateľom v tom smere, aby mohli používať virtuálne registračné pokladnice s novými funkcionalitami ustanovenými návrhom zákona, napr. evidovanie výberu.
Zároveň ide aj o úpravu, resp. vytvorenie systému e-kasa, na ktorý budú napojené nielen virtuálne registračné pokladnice, ale aj všetky on-line registračné pokladnice, ktorých používanie zákon ustanovuje najskôr od 1. apríla 2019.
Zmena účinnosti sa navrhuje aj s prihliadnutím na zmenu účinnosti návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá obsahuje úpravu jednoúčelových poukazov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I bod 3, § 8 ods. 10 v bode 21 a § 8a ods. 1 časť vety za bodkočiarkou v bode 22 nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2019, čo sa premietne v doterajšom článku VI upravujúcom účinnosť.
3
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu plynulého prechodu súčasne používaných virtuálnych registračných pokladníc na pokladnice e-kasa klient, ktoré budú spĺňať nové doplnené požiadavky ustanovené zákonom. Ide o ústretový krok voči podnikateľom v tom smere, aby mohli používať virtuálne registračné pokladnice s novými funkcionalitami ustanovenými návrhom zákona, napr. evidovanie výberu.
Zároveň ide aj o úpravu, resp. vytvorenie systému e-kasa, na ktorý budú napojené nielen virtuálne registračné pokladnice, ale aj všetky on-line registračné pokladnice, ktorých používanie zákon ustanovuje najskôr od 1. apríla 2019.
Zmena účinnosti sa navrhuje aj s prihliadnutím na zmenu účinnosti návrhu novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá obsahuje úpravu jednoúčelových poukazov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.V čl. I doterajšom bode 1 v § 2 písmeno o) znie:
„o) chráneným dátovým úložiskom zabezpečené technické zariadenie, ktoré zabezpečuje jednorazový a trvalý nešifrovaný zápis dátových správ a ostatných údajov vytlačených alebo odoslaných on-line registračnou pokladnicou; ďalšie požiadavky na chránené dátové úložisko určí finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,“.
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Zmenou z šifrovaného zápisu na nešifrovaný zápis dátových správ a ostatných údajov vytlačených alebo odoslaných on-line registračnou pokladnicou sa zabezpečí ľahší a rýchlejší prístup k dátam uloženým v chránenom dátovom úložisku bez potreby ďalšieho softvéru na dešifrovanie dát. Zjednoduší sa tak požiadavka na podnikateľa uvedená v § 9 ods. 2, t. j. predloženie údajov z chráneného dátového úložiska v listinnej alebo elektronickej forme a zároveň sa zabezpečí prístup podnikateľa k svojim dátam aj pre iné ako kontrolné účely (napr. pre účely účtovníctva, resp. interných potrieb daňového subjektu), a to bez potreby získať (pravdepodobne za odplatu) dešifrovací kľúč od výrobcu chráneného dátového úložiska. Nešifrované údaje zároveň zabezpečia, že v prípade „poruchy“ dát bude zabezpečená aspoň ich čiastočná čitateľnosť, čo by pri šifrovaných dátach nebolo možné a vytvoril by sa tak priestor na skrytie falošných dokladov pod zámienkou „poškodenia dát“.
Použitie slova nešifrovaný jednoznačne určuje, že dáta musia byť nešifrované, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k dobrovoľnému „zašifrovaniu“ údajov pri pokuse skryť protiprávnu činnosť.
Zároveň sa doplnením novej vety za bodkočiarkou zabezpečí jednotné uplatňovanie funkcií chráneného dátového úložiska vo vzťahu k podnikateľovi, a to najmä v
4
prípade výmeny za iný typ chráneného dátového úložiska od iného výrobcu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.V čl. I doterajšom bode 1 v § 2 písm. ay) sa vypúšťajú slová alebo uchovanie údajov v on-line registračnej pokladnici pri prekročení hraničnej doby odozvy bez potreby napájania zdrojom elektrickej energie“.
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Definícia dátového média sa vzťahuje iba na elektronickú registračnú pokladnicu.
Pri on-line registračnej pokladnici zabezpečuje jednorazový a trvalý nešifrovaný zápis dátových správ a ostatných vytlačených alebo odoslaných údajov chránené dátové úložisko.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.V čl. I sa za doterajší bod 9 vkladá nový bod 10, ktorý znie:
„10. V § 4a ods. 4 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Ide o úpravu vnútorného odkazu na klientske prostredie k virtuálnej registračnej pokladnici.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. I doterajšom bode 11 v § 4c ods. 10 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „do 15 dní odo dňa ich vykonania“.
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Navrhuje sa doplniť lehotu, v ktorej výrobca, dovozca alebo distribútor splniť povinnosť nahlásenia aktualizácie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska. Lehota je potrebná aj na uloženie pokuty príslušným orgánom.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5
7.V čl. I doterajšom bode 12 v § 7a ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „a adresa trvalého pobytu“ a v písm. b) sa vypúšťajú slová „meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zástupcu,“.
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.
V záujme zníženia administratívnej záťaže tak na strane podnikateľov, ako aj na strane Finančného riaditeľstva SR sa navrhuje vypustiť údaje „a adresa trvalého pobytu“ a „meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zástupcu“.
Uvedené údaje nie potrebné ani pre identifikáciu on-line registračnej pokladnice, ani pre vyhotovenie pokladničného dokladu a iných dokladov vyhotovených pokladnicou e-kasa klient a ani nie zasielané do systému e-kasa, a preto nie je potrebné, aby ich obsahoval inicializačný balíček zverejnený v e-kasa zóne podnikateľa.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.V čl. I doterajšom bode 12 v § 7a ods. 7 sa slová „zmenu predajného miesta“ nahrádzajú slovami „zmenu obchodného mena, predajného miesta“.
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.
Vzhľadom na to, že § 7a ods. 7 obsahuje povinnosť podnikateľa nahlásiť zmenu tých údajov, ktoré nie finančnou správou evidované v registri daňových subjektov, je potrebné do ustanovenia doplniť, že podnikateľ je povinný oznámiť daňovému úradu aj zmenu obchodného mena za účelom sprístupnenia aktuálnych údajov v e-kasa zóne podnikateľa, ktoré sa budú uvádzať na dokladoch vyhotovených on-line registračnou pokladnicou.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.V čl. I doterajšom bode 22 v § 8a ods. 1 sa slová „zasielajú aj slová „úhrada poukazom““ nahrádzajú slovami „zasiela informácia o výmene poukazu“.
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.
Slová „úhrada poukazom“ nie je potrebné do systému e-kasa zasielať, postačuje zaslanie informácie o tom, že ide o výmenu jednoúčelového poukazu za tovar alebo službu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6
10.V čl. I doterajšom bode 22 v § 8a ods. 2 sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Ide o legislatívnu úpravu nadväzne na § 8 ods. 10 zákona, ktorý upravuje výmenu jednoúčelového poukazu za tovar alebo za poskytnutú službu iba pri pokladničnom doklade obsahujúcom náležitosti podľa § 8 ods. 7 a nie pri pokladničnom doklade, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti obsahujúcom náležitosti podľa § 8 ods. 2, ako je uvedené v § 8 ods. 10 druhej vete pri predaji jednoúčelového poukazu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.V čl. I doterajšom bode 63 sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 26aa vrátene úvodnej vety k nej.
Citácia poznámky pod čiarou k odkazu 26aaa sa vypúšťa pre nadbytočnosť. Ustanovenie § 18ce neobsahuje odkaz na uvedenú poznámku pod čiarou, jej citácia v uvedenom ustanovení je teda nadbytočná.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.V čl. I doterajšom bode 65 sa slová „§ 8 ods. 11 a § 15a ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 11, § 15a ods. 5, § 18cb ods. 2 a 3 a § 18cc“.
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Navrhuje sa vyňať aj prechodné ustanovenia platného zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktoré sa vzťahujú k času, kedy sa v právnom poriadku používal doteraz platný pojem virtuálna registračná pokladnica.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.V čl. II a v úvodnej vete k novelizačnému bodu sa slová „§ 293ec“ nahrádzajú slovami „§ 293eg“ a slová „§ 293ed“ sa nahrádzajú slovami „§ 293eh“.
Navrhovanou úpravou sa upravuje označenie paragrafov prechodných ustanovení vzhľadom na duplicitu označenia prechodných ustanovení uvedených v zákone z 23. 10. 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení
7
(tlač 997). Avšak v nadväznosti na poradie schválenia a publikovania právnych úprav v tlačiach 1129 a 1131 bude potrebné vykonať opätovne revíziu označenia prechodných ustanovení a prípadnú ďalšiu úpravu v jednej z uvedených tlačí.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.V doterajšom čl. IV sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 74 ods. 3 písm. c) sa za slovo „faktúry“ vkladá čiarka a slová „ktorým môže byť aj pôvodný identifikátor pokladničného dokladu podľa osobitného predpisu,29a)“.“.
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.
Vzhľadom na to, že opravné doklady vyhotovené pokladnicou e-kasa klient neobsahujú poradové číslo pôvodného pokladničného dokladu, avšak obsahujú „pôvodný identifikátor pokladničného dokladu“, navrhuje sa, aby tento identifikátor uvedený na opravnom doklade slúžil ako poradové číslo pôvodnej faktúry.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.Za doterajší článok IV sa vkladá nový článok V, ktorý znie:
„Čl. V
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 213/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 19 odsek 5 znie:
„(5) Rovnopis zápisnice alebo kópiu zápisnice odovzdá príslušný orgán osobám uvedeným v odseku 4; to neplatí, ak je zápisnica podpísaná biometrickým elektronickým podpisom a príslušný orgán ju zašle do elektronickej osobnej schránky daňového subjektu alebo inej osoby.“.
2. V § 37 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„to neplatí, ak je zápisnica podpísaná biometrickým elektronickým podpisom a zamestnanec správcu dane ju zašle do elektronickej osobnej schránky daňového subjektu alebo inej osoby“.
8
3. V § 159 sa vypúšťajú slová „v konkurznom konaní“ a v prvej vete a poslednej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem oddlženia podľa osobitného predpisu93a).".
Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:
93a) § 166 až 171c zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“.
Doterajšie články je potrebné primerane prečíslovať.
Navrhovaná zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Predmetná úprava sa navrhuje z dôvodu zefektívnenia výkonu správy daní, konkrétne pri vyhotovovaní zápisníc ako aj nadväzne na digitalizáciu spoločnosti. Účinky prijatých záverov a opatrení uvedených v zápisnici nastávajú tak ako doteraz, podpisom zápisnice.
V záujme zabezpečenia právnej istoty daňových subjektov je potrebné upraviť ustanovenie zákona a to nadväzne na platnú novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1 15 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1129) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1129a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 359 z 26. novembra 2018.
9
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu Irén Sárkőzy, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Bratislava 26. novembra 2018
Ladislav Kamenický, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet