Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
58. schôdza
Číslo: PREDS-576/2018
371
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 26. novembra 2018
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1216a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1216a)
B.poveruje
spoločného spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Emila Ďurovčíka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru