Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
58. schôdza
1848/2018
361
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 26. novembra 2018
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1131a)
A. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1131a)
B. p o v e r u j e
spoločného spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru