Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
58. schôdza
1831/2018
357
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 26. novembra 2018
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1147) a
A.súhlasí
návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1147)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1147) schváliť;
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného návrhu zákona vo výbore.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru