Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
58. schôdza
Číslo: PREDS-576/2018
355
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 26. novembra 2018
k zákonu z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1216) a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.p r e r o k o v a l
pripomienky prezidenta uvedené v III. časti rozhodnutia prezidenta republiky Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. 4076-2018-KPSR;
1.V čl. I štrnástom bode § 27a znie:
㤠27a
Nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu
Medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu patria
a)podpora rozvoja cykloturistiky, a to najmä infraštruktúry líniového typu, cykloturistického značenia, objektov doplnkovej infraštruktúry, mapových podkladov a propagácie,
b)poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu.“.
2.Čl. II až IX sa vypúšťajú.
Doterajší čl. X sa označuje ako čl. II.
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1216) schváliť v pôvodnom znení;
C.ukladá
predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru