Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
57. schôdza
1833/2018
331
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 20. novembra 2018
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Martina Glváča, Dušana Jarjabka, Pavla Gogu a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1149) a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Martina Glváča, Dušana Jarjabka, Pavla Gogu a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1149)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Martina Glváča, Dušana Jarjabka, Pavla Gogu a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1149) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 331
57. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Martina Glváča, Dušana Jarjabka, Pavla Gogu a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1149)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K čl. I bod 7
V čl. I bode 7 v § 13 ods. 19 písm. c) sa za slovom „objektov“ vypúšťa čiarka a slovo „priestorov“.
Vypúšťa sa duplicitne uvedené slovo „priestorov“, keďže v ďalšom texte ustanovenia je použité v spojení „do iných priestorov“.
2.K čl. I bod 7
V čl. I bode 7 v § 13 ods. 19 písm. d) sa slovo „kontrolu“ nahrádza slovami „školskú inšpekciu“ a slovo „kontroly“ sa nahrádza slovami „školskej inšpekcie“.
Terminológia návrhu zákona sa zosúlaďuje s terminológiou zákona č. 596/2003 Z. z., v ktorom sa v § 13 používa spojenie „výkon školskej inšpekcie“ a v § 13 ods. 4 sa upravuje obsah poverenia na výkon školskej inšpekcie.