Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
67. schôdza výboru
Číslo: CRD - 1846/2018 - VHZ
309
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 22. novembra 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1129)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1129);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1129) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.u k l a d á
predsedníčke výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Michal B a g a č k a Jana K i š š o v á, v.r.
Eduard H e g e r predsedníčka výboru
overovatelia výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
67. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 309
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1129)
1.V čl. I bode 63 sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 26aa vrátene úvodnej vety k nej.
Citácia poznámky pod čiarou k odkazu 26aaa sa vypúšťa pre nadbytočnosť. Ustanovenie § 18ce neobsahuje odkaz na uvedenú poznámku pod čiarou, jej citácia v uvedenom ustanovení je teda nadbytočná.
2.V čl. II a v úvodnej vete k novelizačnému bodu sa slová „§ 293ec“ nahrádzajú slovami „§ 293eg“ a slová „§ 293ed“ sa nahrádzajú slovami „§ 293eh“.
Navrhovanou úpravou sa upravuje označenie paragrafov prechodných ustanovení vzhľadom na duplicitu označenia prechodných ustanovení uvedených v zákone z 23. 10. 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení (tlač 997). Avšak v nadväznosti na poradie schválenia a publikovania právnych úprav v tlačiach 1129 a 1131 bude potrebné vykonať opätovne revíziu označenia prechodných ustanovení a prípadnú ďalšiu úpravu v jednej z uvedených tlačí.