ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
78. schôdza
Číslo: PREDS-566/2018
492
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 20. novembra 2018
k zákonu zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1193)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r e r o k o v a l
pripomienky prezidenta uvedené v IV. časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 31. októbra 2018 č. 4025-2018-KPSR;
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátenému prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1193) schváliť v pôvodnom znení;
C. p o v e r u j e
predsedu výboru
informovať o stanovisku výboru predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák