ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
78. schôdza
Číslo: CRD-1867/2018
481
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 20. novembra 2018
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1162)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1162);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1162) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 481
z 20. novembra 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1162)
________________________________________________________________________
1.K návrhu zákona ako celku
V návrhu zákona sa vypúšťajú slová „Čl. I“ a slová „Čl. II“ sa nahrádzajú slovami „§ 13“.
Pozmeňovací návrh legislatívno-technickej povahy.
2.K nadpisu § 2
Nadpis § 2 znie: „Vymedzenie pojmov“.
Pozmeňovací návrh legislatívno-technickej povahy.
3.K poznámke pod čiarou k odkazu 1
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“ a na konci sa pripájajú slová „(Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 31, 1.2.2002) v platnom znení.“.
Pozmeňovací návrh upravuje nesprávnu citáciu v poznámke pod čiarou vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku je definovaný v čl. 3 ods. 3 nariadenia EP a Rady č. 178/2002. Zároveň sa dopĺňa poznámka pod čiarou o publikačný zdroj.
4.K § 2 ods. 1
V § 2 ods. 1 písm. c) bode 1 sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
Pozmeňovací návrh legislatívno-technickej povahy.
5.K poznámke pod čiarou k odkazu 2
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) § 116 Občianskeho zákonníka.“.
Pozmeňovací návrh legislatívne a legislatívno-technicky upravuje citáciu v poznámke pod čiarou.
6.K § 2 ods. 1
V § 2 ods. 1 písm. e) sa slovo „využívajúce“ nahrádza slovom „využívajúcich“.
Pozmeňovací návrh gramatickej povahy.
7.K § 7 ods. 3
V § 7 ods. 3 sa za slovo „oznámenie“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.
Pozmeňovací návrh dopĺňa relevantný vnútorný odkaz, čím zosúlaďuje predmetné ustanovenie so znením § 7 ods. 4 návrhu zákona.
8.K § 10 ods. 1
V § 10 ods. 1 sa slová „pokuta sa uloží“ nahrádzajú slovami „uloží pokutu“.
Pozmeňovací návrh formulačne precizuje navrhované ustanovenie.
9.K § 10 ods. 3
V § 10 ods. 3 sa slovo „Pokuty“ nahrádza slovami „Výnosy pokút“.
Pozmeňujúci návrh formulačne precizuje navrhované ustanovenie.
10.K § 11 ods. 1
V § 11 ods. 1 sa slová „daňového poriadku“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa primerane prečíslujú.
Pozmeňovací návrh legislatívno-technickej povahy.
11.K § 11 ods. 2
V § 11 ods. 2 sa slovo „kapitole“ nahrádza slovami „rozpočtovej kapitole“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky spresňuje predmetné ustanovenie v zmysle zaužívanej legislatívnej praxe.
12.K § 11 ods. 3
V § 11 ods. 3 sa slová „daňového poriadku o daňovom exekučnom konaní“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) § 88 až 153 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
Pozmeňovací návrh legislatívno-technickej povahy.