ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
78. schôdza
Číslo: CRD-1848/2018
467
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 20. novembra 2018
k vládnemu návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1131)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1131);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1131) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 467
z 20. novembra 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1131)
________________________________________________________________________
K čl. I
1.V čl. I čl. 1 sa slová „spoločného vnútorného trhu“ nahrádzajú slovami „vnútorného trhu“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku; úpravou sa zosúlaďuje pojem s čl. 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
2.V čl. I čl. 3 sa slová „so všeobecne záväznými právnymi predpismi“ nahrádzajú slovami „právnymi predpismi“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhnuté ustanovenie. V rámci právneho poriadku Slovenskej republiky je v prípade definície princípu zákonnosti zaužívaný pojem „právne predpisy Slovenskej republiky“ (napr. v zákone č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
3.V čl. I § 6 ods. 2 písm. g) sa slovo „obrat“ nahrádza slovom „ročný obrat“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje navrhovaná terminológia čl. I § 6 ods.2 písm. g) so znením navrhovaného ustanovenia čl. I § 6 ods. 4.
4.V čl. I § 31 ods. 2 sa slová „s tým“ nahrádzajú slovami „s plnením úloh finančnej správy“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie.
5.V čl. I § 37 ods. 4 sa za slovo „poučiť“ vkladá slovo „osobu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie.
6.V čl. I § 37 ods. 6 sa za slovo „inak“ vkladajú slová „nárok na náhradu podľa odseku 5“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie.
7.V čl. I § 39 ods. 5 sa slovo „evidenciách“ nahrádza slovom „evidencii“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie.
8.V čl. I § 49 ods. 1 sa slová „vykonanie jeho oprávnenia“ nahrádzajú slovami „výkon jeho oprávnení“ a v odseku 2 sa slovo „vykonanie“ nahrádza slovom „výkon“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie.
9.V čl. I § 71 ods. 1 písm. a) sa nad slovom „predpisov“ doterajší odkaz 21)“ nahrádza odkazom „27)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje nesprávny odkaz na poznámku pod čiarou.
10.V čl. I § 78 ods. 1 a 2 sa slová „§ 79 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 4“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje nesprávny vnútorný odkaz.
11.V čl. I § 84 ods. 4 písm. a) a v písmene b) na konci sa vypúšťa slovo „alebo“ a v písmene c) druhom bode sa za slovo „služby“ vkladá slovo „alebo“ a v treťom bode sa za slovo „správy,“ vkladá slovo „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu. V zmysle legislatívnych pravidiel tvorby
zákonov sa spojka „alebo“ vkladá medzi posledné dve alternatívy.
12.V čl. I § 116 ods. 2 písm. f) sa slovo „sudcov“ nahrádza slovom „sudcu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie.
13.V čl. I § 117 ods. 4 sa slová „dňa pozbavenia“ nahrádzajú slovami „dňa dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby“
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje navrhovaná terminológia v texte ustanovenia.
14.V čl. I § 119 ods. 2 písm. j) sa slová „ku ktorým došlo“ nahrádzajú slovami „ktoré vznikli“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie, pričom sa navrhuje použitie terminológie navrhovanej v čl. I § 92 ods. 2.
15.V čl. I § 153 ods. 1 sa za slovami „všeobecného záujmu“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
Ide o legislatívno-technickú úpravu. V zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov sa spojka „alebo“ vkladá medzi posledné dve alternatívy.
16.V čl. I § 161 ods. 3 sa slová „Termín účinnosti a zvýšenie funkčných platov“ nahrádzajú slovami „Termín účinnosti zvýšenia funkčných platov a zvýšenie funkčných platov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie.
17.V čl. I § 168 v nadpise a v texte ustanovenia sa slová „správy čakateľa“ nahrádzajú slovami „správy čakateľa“ a slová „správy čakateľov“ sa nahrádzajú slovami „správy čakateľov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje terminológia navrhovaného ustanovenia s ustanovením čl. I § 77.
18.V čl. I § 169 v nadpise a v texte ustanovenia sa slová „vyšetrovateľa čakateľa“ nahrádzajú slovami „vyšetrovateľa čakateľa“ a slová „vyšetrovateľov čakateľov“ sa nahrádzajú slovami „vyšetrovateľov čakateľov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje terminológia navrhovaného ustanovenia s ustanovením čl. I § 106 ods. 5 a 6.
19.V čl. I § 224 sa slová „8 rokov“ nahrádzajú slovami „osem rokov“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu. V zmysle legislatívnych pravidiel tvorby zákonov sa základné číslovky od 1 do 10 v texte zákona uvádzajú slovom.
20.V čl. I § 226 ods. 2 sa slovo „požiadajú“ nahrádza slovom „požiada“ a slovo „žiadajú“ sa nahrádza slovom „žiada“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie.
21.V čl. I § 258 ods. 1 písm. n) sa slová „prestal spĺňať podmienku štátneho občianstva“ nahrádzajú slovami „už nie je občanom podľa § 204 ods. 6“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu. V čl. I § 258 ods. 1 písm. n) je upravená podmienka prepustenia zo štátnej služby z dôvodu, že neozbrojený príslušník finančnej správy prestal spĺňať podmienku štátneho občianstva. Podmienka štátneho občianstva je upravená výhradne pri ozbrojenom príslušníkovi finančnej správy (čl. I § 84 ods. 2), v ostatných prípadoch je v texte použitý pojem „občan“, ktorý je zároveň definovaný v čl. I § 204 ods. 6. Navrhované ustanovenie čl. I § 258 ods. 1 písm. n) sa preto navrhuje terminologicky zosúladiť.
22.V čl. I § 261 ods. 1 písm. a) sa nad slovom „doby“ doterajší odkaz 121)“ nahrádza odkazom „143)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje nesprávny odkaz na poznámku pod čiarou.
23.V čl. I § 292 ods. 3 sa slová „do troch kalendárnych dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty“ nahrádzajú slovami „počas odbernej lehoty, deň vrátenia nedoručenej zásielky jej odosielateľovi“ a za slovom „nedozvedel“ sa vypúšťajú bodkočiarka a slová „na túto lehotu sa nevzťahuje § 308 ods. 1 a 3 o počítaní času“.
Navrhuje sa zosúladiť právnu úpravu doručovania písomností podľa predloženého návrhu zákona s všeobecnou právnou úpravou doručovania v správnom konaní. Je nedôvodné, aby v prípade doručenia zásielky adresátovi potom, ako bola zásielka uložená na pošte a prevzatá kedykoľvek v lehote 18 dní, platila namiesto skutočného termínu doručenia fikcia doručenia - tretí deň po uložení zásielky. Uvedená prax spôsobuje nedôvodné skrátenie lehoty na podanie opravného prostriedku adresátom rozhodnutí. Navrhuje sa, aby v prípade doručenia zásielky adresátovi platil skutočný deň doručenia zásielky a nie zákonná fikcia.
24.V čl. I § 299 ods. 1 písm. a) sa za slovom „ktorý“ slovo „sa“ vypúšťa a slová „prieči zákonu“ sa nahrádzajú slovami „odporuje zákonu“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje terminológia predkladaného návrhu zákona s terminológiou použitou v § 39 Občianskeho zákonníka.
25.V čl. I § 303 ods. 10 sa slová „odsekov 1 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 8“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje nesprávny vnútorný odkaz.
26.V čl. I § 311 ods. 2 sa slová „alebo na odmenu za služobnú pohotovosť“ nahrádzajú slovami „alebo na peňažnú náhradu za služobnú pohotovosť“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje terminológia v predkladanom návrhu zákona.
27.V čl. I § 323 ods. 8 a § 329 ods. 4 sa slovo „nezarátava“ nahrádza slovom „nezapočítava“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje terminológia v Prechodných ustanoveniach.
28.V čl. I § 325 ods.2 a § 329 ods. 6 sa slová „§ 318“ nahrádzajú slovami „§ 319“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa upravuje nesprávny vnútorný odkaz.
K čl. VII
29.V čl. VII 6. bod § 143ai v nadpise sa slovo „ustanovenie“ nahrádza slovom „ustanovenia“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K čl. VIII
30.V čl. VIII 5. bod sa v úvodnej vete slová „§ 293ec“ nahrádzajú slovami „§ 293eg“ a v úvodnej vete a texte ustanovenia sa slová „§ 293ed“ nahrádzajú slovami „§ 293eh“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa mení označenie prechodného ustanovenia, nakoľko v zákone č. 317/2018 Z. z. čl. I 114. bod sa za § 293ee vkladajú § 293ef (účinnosť 1. január 2021) a § 293eg (účinnosť 1. január 2022).
K čl. XVIII
31.V čl. XVIII sa slovo „colník“ nahrádza slovom „Colník“ a slovo „ozbrojený“ sa nahrádza slovom „Ozbrojený“.
Ide o gramatickú úpravu