ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
78. schôdza
Číslo: CRD-1846/2018
465
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 20. novembra 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1129)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1129);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1129) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 465
z 20. novembra 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1129)
________________________________________________________________________
1.V čl. I bode 63 sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 26aa vrátene úvodnej vety k nej.
Citácia poznámky pod čiarou k odkazu 26aaa sa vypúšťa pre nadbytočnosť. Ustanovenie § 18ce neobsahuje odkaz na uvedenú poznámku pod čiarou, jej citácia v uvedenom ustanovení je teda nadbytočná.
2.V čl. II a v úvodnej vete k novelizačnému bodu sa slová „§ 293ec“ nahrádzajú slovami „§ 293eg“ a slová „§ 293ed“ sa nahrádzajú slovami „§ 293eh“.
Navrhovanou úpravou sa upravuje označenie paragrafov prechodných ustanovení vzhľadom na duplicitu označenia prechodných ustanovení uvedených v zákone z 23. 10. 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení (tlač 997). Avšak v nadväznosti na poradie schválenia a publikovania právnych úprav v tlačiach 1129 a 1131 bude potrebné vykonať opätovne revíziu označenia prechodných ustanovení a prípadnú ďalšiu úpravu v jednej z uvedených tlačí.