PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2256/2018
1294
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. novembra 2018
o pridelení vládneho návrhu zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1241), doručený 20. novembra 2018
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky sociálne veci;
B. u r č i ť
k vládnemu návrhu zákona ako gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý navrhne lehotu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výbore a v gestorskom výbore.
Andrej D a n k o v. r.