1
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
48. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1833/2018
181
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 20. novembra 2018
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Martina GLVÁČA, Dušana JARJABKA, Pavla GOGU a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1149) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Martina GLVÁČA, Dušana JARJABKA, Pavla GOGU a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1149);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Martina GLVÁČA, Dušana JARJABKA, Pavla GOGU a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1149) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Pavol Goga Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 181
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Martina GLVÁČA, Dušana JARJABKA, Pavla GOGU a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1149)
___________________________________________________________________
1.V čl. I sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. § 3 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17) Zriaďovateľ odvolá riaditeľa z dôvodu podľa odseku 7 písm. a) alebo písm. e) najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom došlo k rozhodujúcej skutočnosti. Zriaďovateľ odvolá riaditeľa z dôvodu podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) najneskôr do 15 dní odo dňa, v ktorom sa príslušná rada školy vyjadrila alebo najneskôr do 15 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 9.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Pri odvolávaní riaditeľa zákon č. 596/2003 Z. z. upravuje dva prípady, a to povinnosť zriaďovateľa (§ 3 ods. 7) a možnosť zriaďovateľa 3 ods. 8). Vzhľadom na prípady z praxe sa navrhuje túto povinnosť spojiť s lehotou, dokedy je zriaďovateľ povinný riaditeľa odvolať, aby sa zvýšila miera jej vynútiteľnosti.
2.V čl. I bode 1 sa slovo „zriadený“ nahrádza slovom „určený“ a slová „sa zrušuje po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá je najmenej šesť mesiacov“ sa nahrádzajú slovami „zaniká po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá trvá najmenej do konca nasledujúceho školského roka“.
Použitie slov „sa zrušuje“ v navrhovanom znení implikuje pri výklade potrebu vykonania ďalšieho administratívneho úkonu alebo vydania správneho aktu. Takýto úkon však nie je na riešenie situácie objektívne nutný, preto je vhodnejšie použiť slovo „zaniká“.
Výpovedná lehota v trvaní šesť mesiacov je príliš krátka vzhľadom na povinnosť zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky všetkých žiakov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci, ktorá je zriaďovateľom ich doterajšej školy, čo by mohlo negatívne zasiahnuť do organizácie školského roka v dotknutých školách a negatívne ovplyvniť možnosti plnenia povinnej školskej dochádzky.
3
3.V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 8 ods. 3 sa za slovo „Žiak“ vkladajú slová „bez rozdielu výchovno-vzdelávacieho jazyka“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na problémy v praxi sa navrhuje, aby sa rešpektovalo právo na vzdelávanie v materinskom jazyku najmä v záujme uspokojovania požiadaviek zákonných zástupcov na výchovu a vzdelávanie ich detí v materinskom jazyku.
4.V čl. I bode 3 v § 13 ods. 10 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „Štátnej školskej inšpekcie“.
Ide o spresnenie textu v záujme jednoznačného výkladu, že podnetom na vypracovanie dodatku k správe o inšpekčnej činnosti môžu byť len výsledky vnútornej kontroly v rámci systému Štátnej školskej inšpekcie uskutočnené príslušným organizačným útvarom.
5.V čl. I bode 7 v § 13 ods. 19 písm. c) sa za slovom „objektov“ vypúšťa čiarka a slovo „priestorov“.
Vypúšťa sa duplicitne uvedené slovo „priestorov“, keďže v ďalšom texte ustanovenia je použité v spojení „do iných priestorov“.
6.V čl. I bode 7 v § 13 ods. 19 písm. d) sa slovo „kontrolu“ nahrádza slovami „školskú inšpekciu“ a slovo „kontroly“ sa nahrádza slovami „školskej inšpekcie“.
Terminológia návrhu zákona sa zosúlaďuje s terminológiou zákona č. 596/2003 Z. z., v ktorom sa v § 13 používa spojenie „výkon školskej inšpekcie“ a v § 13 ods. 4 sa upravuje obsah poverenia na výkon školskej inšpekcie.
7.V čl. I bode 8 v § 13b ods. 2 prvej vete sa za slovo „svojich“ vkladajú slová „služobných úloh alebo svojich“ a za slovo „skončení“ sa vkladajú slová „štátnozamestnaneckého vzťahu alebo“.
Doplnenie sa navrhuje z dôvodu, že školskí inšpektori štátni zamestnanci a štátnozamestnanecké vzťahy podľa zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov osobitnou kategóriou právnych vzťahov odlišnou od pracovného pomeru a
4
právneho vzťahu založeného na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Z tohto dôvodu je tiež potrebné doplniť pojem „služobná úloha“, ktorý je predmetom pokynu pre štátneho zamestnanca na vykonávanie štátnej služby.
8.V čl. I sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:
„9. V § 14 sa odsek 6 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) vydáva výkonové a obsahové štandardy výchovného poradenstva.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Výkonové a obsahové štandardy slúžia na zjednotenie a zabezpečenie kvality výchovného poradenstva a kontrolu vykonaných potrebných činností zo strany Štátnej školskej inšpekcie. Z uvedeného dôvodu sa dopĺňa pôsobnosť ministerstva o ich vydávanie.
9.Čl. I sa dopĺňa bodmi 10 a 11, ktoré znejú:
„10. V § 37a sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) od 1 000 eur do 10 000 eur zriaďovateľovi, ktorý neodvolá riaditeľa v lehote podľa § 3 ods. 17.“.
11. V § 39hb ods. 2 sa slovo „2018“ nahrádza slovom „2019“.“.
Bod 11 nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Odôvodnenie k bodu 10
V nadväznosti na navrhované doplnenie lehoty na realizáciu povinnosti zriaďovateľa pri odvolávaní riaditeľa sa navrhuje túto povinnosť spojiť so sankciou, aby sa zvýšila miera jej vynútiteľnosti.
Odôvodnenie k bodu 11
V nadväznosti na prebiehajúci proces prípravy reformy poradenského systému sa predlžuje lehota na nezaraďovanie CPPP a CŠPP do siete škôl a školských zariadení.
10.Článok II sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na to, že marenie výkonu školskej inšpekcie je považované podľa návrhu
5
zákona za závažný nedostatok, za ktorý môže Hlavný školský inšpektor podať návrh na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete, navrhuje sa vypustiť článok II, ktorý za marenie výkonu školskej inšpekcie ukladal krátenie normatívnych finančných prostriedkov, vzhľadom na duplicitný charakter možnej sankcie.
11.V čl. III sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V § 20 ods. 5 prvej vete sa za slovo „Žiak“ vkladajú slová „bez rozdielu výchovno-vzdelávacieho jazyka“.
2. V § 29 ods. 16 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) vzdelávanie žiakov v štátnom jazyku, ak v okruhu 6 kilometrov od miesta trvalého pobytu žiaka nie je žiadna iná základná škola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v štátnom jazyku,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).“.
Doterajší bod sa primerane označí.
Vzhľadom na problémy v praxi sa navrhuje, aby sa rešpektovalo právo na vzdelávanie v materinskom jazyku najmä v záujme uspokojovania požiadaviek zákonných zástupcov na výchovu a vzdelávanie ich detí v materinskom jazyku. S tým súvisí tiež výnimka z ustanoveného najnižšieho počtu žiakov v triede.
12.V čl. III sa doterajší novelizačný bod označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„ 2. Za § 161h sa vkladá § 161i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠161i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
„(1) Športové stredné odborné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu8) zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, sa stávajú strednými športovými školami podľa predpisov účinných od 1. januára 2019.
(2) Žiak športovej strednej odbornej školy podľa odseku 1, ktorý začal štúdium podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, dokončí štúdium podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.“.“.
Zákon o športe v rámci novely školského zákona upravil model nového druhu škôl strednú športovú školu. V rámci prechodných ustanovení bola zabezpečená transformácia súčasných športových gymnázií na stredné
6
športové školy. V praxi však aj stredné odborné školy, ktoré by z hľadiska poskytovaného vzdelávania, bolo vhodné tiež transformovať na stredné športové školy. V nadväznosti na uvedené sa navrhuje aj transformácia týchto škôl, a to v rovnakom dátume, ako v prípade športových gymnázií.