1
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Európska únia a Slovenská republika ako jej súčasť zažíva v súčasnosti dynamické zmeny v mnohých oblastiach vrátane nových migračných trendov. Charakteristickou črtou migračných vzorcov v Európe je okrem pracovnej mobility občanov EÚ/EHP aj pracovná mobilita štátnych príslušníkov tretích krajín. Z pohľadu pracovnej mobility bola a je Slovenská republika skôr zdrojovou krajinou. Slovenská ekonomika podobne ako ekonomika v iných krajinách čelí v súčasnosti značnému štrukturálnemu nedostatku pracovnej sily v určitých profesiách, čoho dôsledkom môže byť obmedzený hospodársky rast, nízka produktivita a absencia inovácií.
Slovenská ekonomika v súčasnosti výrazne napreduje, čo sa pozitívne prejavuje aj na trhu práce. Pracovné miesta sa tvorili vo všetkých sektoroch domácej ekonomiky, najvýraznejšie však v priemysle. V septembri 2018 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,38 % a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali 84 392 voľných pracovných miest. Napriek tomu, že situácia na slovenskom trhu práce je v súčasnosti priaznivá a dopyt po pracovnej sile umožňuje vstup na trh práce i osobám, ktoré v minulosti nenachádzali uplatnenie na trhu práce, zo štatistických údajov vyplýva, že naďalej existujú bariéry (objektívne i subjektívne), ktoré bránia uchádzačom o zamestnanie vstúpiť na trh práce.
Nedostatok pracovnej sily začína mierne kompenzovať pracovná sila zo zahraničia. Rekordne rástol počet cudzincov pracujúcich na Slovensku v roku 2017 bol nárast o 12 tisíc a cudzinci obsadili každé štvrté novovytvorené pracovné miesto, kým v roku 2016 bol nárast o 8 tisíc a cudzinci obsadili 15 % všetkých nových pracovných miest. Cudzinci prichádzajú hlavne do regiónov s nedostatkom pracovnej sily a poukazujú tak na nedostatočnú pracovnú mobilitu domácej pracovnej sily. Trh práce bude v roku 2018 pokračovať vo výraznom raste, keď sa zamestnanosť zvýši o 1,7 %. V ekonomike tak pribudne takmer 40 tisíc nových pracovných miest, z čoho viac ako polovica v sektore trhových služieb. Počet Slovákov pracujúcich v zahraničí bude klesať a zároveň na slovenskom trhu práce pribudnú noví zahraniční pracovníci.
Aktuálna ekonomická situácia si vyžaduje okamžité účinné riešenia, ktoré majú prispieť k udržaniu rastu slovenskej ekonomiky s cieľom zabrániť rozsiahlym finančným stratám v hospodárstve Slovenskej republiky.
Vzhľadom na uvedené je potrebné urýchlene umožniť zmenou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vytvorenie legislatívnych podmienok, ktoré prispejú k zefektívneniu, urýchleniu a spružneniu systému upravujúceho vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín
2
na územie Slovenskej republiky za účelom zamestnania, a to najmä v profesiách s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily.
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa vzhľadom na to, že hrozia štátu značné hospodárske škody v súvislosti s nedostatkom pracovnej sily v niektorých odvetviach hospodárstva, uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V Bratislave dňa 20. novembra 2018
Peter Pellegrini v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Ján Richter v. r.
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky