Výročná správa Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2007  
Obsah  
Slovo na úvod  
1. Legislatívna, kontrolná a kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.1. Zloženie Národnej rady Slovenskej republiky  
1.1.1. Kluby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  
1.1.2. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky  
1.2. Schôdze Národnej rady Slovenskej republiky  
1.2.1. Petície prerokované na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky  
1.3. Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.3.1. Zhodnotenie legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky  
1.3.2. Medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory  
1.3.3. Vyhlásenia a deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky  
1.4. Kontrolná a kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.4.1. Správy, informácie a iné materiály  
1.4.2. Hodina otázok  
1.4.3. Interpelácie poslancov  
1.4.4. Kreačná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky  
1.5. Pôsobnosť Národnej rady Slovenskej republiky v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky  
1.6. Činnosť výborov Národnej rady Slovenskej republiky  
2. Zahraničnopolitické aktivity Národnej rady Slovenskej republiky  
2.1. Zahraničnopolitické aktivity výborov Národnej rady Slovenskej republiky  
2.2. Stále parlamentné delegácie  
2.3. Medziparlamentná spolupráca  
2.4. Pôsobenie v rámci Európskej únie  
3. Aktivity Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k verejnosti  
3.1. Rok Jozefa Miloslava Hurbana  
3.2. Verejnosť v Národnej rade Slovenskej republiky  
3.2.1. Deň otvorených dverí  
3.2.2. Výstavy a ďalšie podujatia  
3.2.3. Prehliadky  
3.3. Médiá v Národnej rade Slovenskej republiky  
3.4. Žiadosti o informácie  
3.5. Petície a sťažnosti adresované Národnej rade Slovenskej republiky  
3.5.1. Petície  
3.5.2. Sťažnosti a iné podnety  
4. Organizačný rozvoj Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky  
4.1. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako služobný úrad s osobitým postavením a starostlivosť  
o jej zamestnancov  
4.2. Účelové zariadenia Národnej rady Slovenskej republiky a služby poskytované poslancom a zamestnancom  
4.3. Aktivity Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky podporujúce kvalitu práce poslancov  
4.3.1. Oblasť legislatívy a aproximácie práva  
4.3.2. Oblasť informácií, analýz a parlamentného výskumu  
5. Finančné hospodárenie Národnej rady Slovenskej republiky  
5.1. Rozpočtové príjmy  
5.2. Rozpočtové výdavky  
5.3. Zamestnanosť  
1
2
Slovo na úvod  
Rok 2007 sa zapíše do histórie slovenského  
parlamentarizmu ako rok, ktorý sa niesol v znamení  
Európy. Prvýkrát v dejinách slovenských národných  
rád sa v Bratislave stretlo vyše 40 významných  
európskych štátnikov, aby na májovej Konferencii  
predsedov parlamentov členských krajín Európskej  
únie pod mojim predsedníctvom diskutovali o  
budúcnosti Európy a aby vydláždili cestu k novej  
európskej zmluve. Národná rada sa na pár dní  
stala centrom parlamentného života celej Európy.  
Slovenská republika sa opäť ukázala pred Európou  
v tom najlepšom svetle, za čo by som sa rád aj na  
tomto mieste poďakoval všetkým zamestnancom  
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,  
ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia.  
Národná rada Slovenskej republiky bola v roku 2007  
dejiskom vážnych diskusií o ďalšom smerovaní  
Európskej únie, no zároveň sa ponorila aj do národnej  
histórie. Pri príležitosti 190. výročia narodenia  
prvého predsedu Slovenskej národnej rady vyhlásila  
rok 2007 za Rok J. M. Hurbana. Počas celého roka  
sa na počesť tohto významného slovenského  
buditeľa konalo množstvo kultúrnych a vzdelávacích  
podujatí. Národná rada Slovenskej republiky teda prispela nielen k tomu, aby občania na Slovensku mohli žiť  
v demokratickejšej, otvorenejšej a sociálnejšej Európe, ale aby zároveň nezabúdali na národné dejiny a národnú  
identitu.  
Na pôde parlamentu sa viedli ťažké politické diskusie, prijalo sa veľké množstvo dôležitých zákonov a vykonalo  
sa veľa kvalitnej práce v kontrolnej aj reprezentatívnej oblasti činnosti národnej rady. Napriek tomu, že k parla-  
mentnej diskusii nevyhnutne patrí ideový a hodnotový konflikt, politický zápas medzi koaličnými a opozičnými poslan-  
cami sa odohrával v štandardnej demokratickej atmosfére nevymykajúcej sa ustáleným princípom parlamentarizmu.  
To pomohlo zvyšovaniu dôvery občanov Slovenskej republiky k práci zákonodarného zboru a podľa prieskumov  
európskych inštitúcií sa dôveryhodnosť Národnej rady Slovenskej republiky vyšplhala na takmer štyridsať  
percent, čo predstavuje nárast dôvery o takmer dvojnásobok v porovnaní s predošlými rokmi. Pritom dôvera  
verejnosti voči parlamentu je o dva percentuálne body vyššia, ako je priemer Európskej únie. To možno považovať  
za nesporný úspech Národnej rady Slovenskej republiky. Poďakovanie za to patrí nielen vedeniu parlamentu,  
ale aj všetkým poslancom, ktorí prispievali ku konštruktívnej atmosfére počas rokovaní pléna, výborov či  
novozriadenej Stálej komisie pre Ústavu Slovenskej republiky a rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky.  
V neposlednom rade patrí poďakovanie aj všetkým zamestnancom Kancelárie Národnej rady Slovenskej  
republiky, ktorí svojou každodennou činnosťou prispievajú ku skvalitňovaniu práce nášho parlamentu. Možno  
len dúfať, že tento pozitívny trend bude pokračovať a parlament bude naďalej potvrdzovať svoju kľúčovú pozíciu  
v slovenskom politickom systéme.  
Som presvedčený, že Národná rada Slovenskej republiky aj v ďalších rokoch nadviaže na úspechy z roku  
2007, stane sa na Slovensku nespochybniteľným symbolom dôvery a kompetentnosti.  
Pavol Paška  
predseda Národnej rady Slovenskej republiky  
3
4