1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/36/EÚ o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci
1.zákon číslo 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“)
2.zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „zákon č. 311/2001 Z. z.“)
3.zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 5/2004 Z. z.“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O,
D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §,
O, V,
P)
Text
Zhoda
(Ú, Č, R, N)
Poznámky
Č: 3
P: b
b) „sezónny pracovník“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý svoj hlavný pobyt v tretej krajine a oprávnene a dočasne sa zdržiava na území členského štátu na účely výkonu činnosti závislej od striedania ročných období, a to na základe jednej alebo viacerých zmlúv uzatvorených na dobu určitú priamo medzi uvedeným štátnym príslušníkom tretej krajiny a zamestnávateľom so sídlom v tomto členskom štáte;
N
Zákon č. 5/2004 Z. z.
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 21
O: 1
P: b
P: c
§ 21
O: 2
§ 21b
O: 8
P: a
§ 22
O: 9
P: a
§ 23
O: 4
(1) Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý
b) udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,22b)
c) udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,22c) ak osobitný predpis neustanovuje inak,22ca)
(2) Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere.
(8) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, sa vydáva na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie alebo dočasné pridelenie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, trvať, najviac však na
a) 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak ide o sezónne zamestnanie,
(9) Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý
a) bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(4) Prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny po splnení podmienok podľa odseku 1 najviac na 180 dní počas 12
Ú
2
§ 23
O: 6
P: g
po sebe nasledujúcich mesiacov. Ak je platnosť cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny kratšia ako 180 dní, udelí policajný útvar prechodný pobyt najviac na obdobie platnosti cestovného dokladu. Do celkového obdobia, na ktoré môže policajný útvar udeliť prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania, sa započíta aj obdobie najviac 90 dní, počas ktorého štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 6 písm. g) vykonával sezónne zamestnanie.
(6) Prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak štátny príslušník tretej krajiny spĺňa podmienky na pobyt podľa osobitného predpisu,46) splnil si povinnosť podľa § 111 ods. 2 písm. a) a
g) vykonáva sezónne zamestnanie, alebo
Č: 8
O: 2
P: a
2. Členské štáty v relevantných prípadoch zamietnu žiadosť o povolenie na účel sezónnej práce, ak:
a) bol zamestnávateľ podľa vnútroštátneho práva sankcionovaný za nelegálnu prácu a/alebo nelegálne zamestnávanie;
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
Zákon č. 5/2004 Z. z.
§ 33
O: 6
P: c
P:i
§ 21b
O: 3
P: a
§ 22
O:2
(6) Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak
c) štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie prechodného pobytu,
i) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie podľa odseku 3, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta.
(3) Podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je, že
a)zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, alebo hostiteľský subjekt neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania; na zisťovanie a preukazovanie splnenia tejto podmienky sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,
(2) Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie je, že
a)zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,
1.neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v
Ú
3
P: a
B: 1
§ 22
O: 12
P: c
B: 2
období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie; na zisťovanie a preukazovanie splnenia tejto podmienky sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,
(12) Úrad neudelí povolenie na zamestnanie, ak
c) ide o povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, aj ak
2. nie je splnená podmienka podľa odsekov 2 a 3 alebo
P: b
b) podnik zamestnávateľa je alebo bol v likvidácii podľa vnútroštátnych zákonov o konkurze alebo nevykonáva žiadnu hospodársku činnosť, alebo
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
Zákon č. 5/2004 Z. z.
§ 33
O: 6
P: c
P: i
§ 21b
O: 4
P: a
B: 1
§ 22
O: 3
P: a
(6) Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak
c) štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie prechodného pobytu,
i) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie podľa odseku 3, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta.
(4) Ak ide o sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový presun, podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je aj,
a) že zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, alebo hostiteľský subjekt
1. spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f); na zisťovanie a preukazovanie splnenia podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. a) a b) sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8 a splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) a f) na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ, užívateľský zamestnávateľ alebo hostiteľský subjekt,
(3) Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je aj, že zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,
a) spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f); na zisťovanie a preukazovanie splnenia týchto podmienok sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8, a ak žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania predložil štátny príslušník tretej krajiny, splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) a f) na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ,
Ú
4
§ 22
O: 12
P: c
B: 2
§ 70
O: 7
P: e
(12) Úrad neudelí povolenie na zamestnanie, ak
c) ide o povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, aj ak
2. zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, nespĺňa podmienky podľa odseku 3 alebo
(7) Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa tohto zákona žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, fyzická osoba alebo uchádzač o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, je, že
e) nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu63aaaa)
P: c
c) bol zamestnávateľ sankcionovaný podľa článku 17.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
Zákon č. 5/2004 Z. z.
§ 33
O: 6
P: c
P: i
§ 21b
O: 4
P: a
B: 2
§ 22
O: 3
P: b
(6) Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak
c) štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie prechodného pobytu,
i) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie podľa odseku 3, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta.
(4) Ak ide o sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový presun, podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je aj,
a) že zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, alebo hostiteľský subjekt
2. nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad,
(3) Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je aj, že zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,
b) nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu za
Ú
5
§ 22
O: 12
P: c
B: 2
§ 23b
O: 11
porušenie pracovných podmienok alebo pokutu za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad.
(12) Úrad neudelí povolenie na zamestnanie, ak
c) ide o povolenie na účel sezónneho zamestnania, aj ak
2. nie je splnená podmienka podľa odseku 3 alebo
(11) Zamestnávateľ je povinný štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému
a) bolo odňaté povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania podľa § 23 ods. 2 písm. b) druhého bodu, vyplatiť peňažnú náhradu v sume mzdy za obdobie, za ktoré by mu patrila, ak by k odňatiu povolenia na zamestnanie nedošlo, alebo
b) bol zrušený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania na základe zrušenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta podľa § 21b ods. 10 písm. a) až c), vyplatiť peňažnú náhradu v sume mzdy za obdobie, za ktoré by mu patrila, ak by k zrušeniu prechodného pobytu nedošlo.
Č: 8
O: 3
3. Členské štáty môžu overiť, či dané voľné pracovné miesto nemožno obsadiť štátnymi príslušníkmi dotknutého členského štátu alebo inými občanmi Únie, alebo štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v uvedenom členskom štáte, pričom v takomto prípade môžu žiadosť zamietnuť. Tento odsek sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá zásada uprednostňovania občanov Únie v zmysle príslušných ustanovení relevantných aktov o pristúpení.
D
Zákon č. 5/2004 Z. z.
§ 21b
O: 6
§ 22
O: 1
(6) Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta úrad prihliada na situáciu na trhu práce a na stanovisko zastupiteľského úradu podľa osobitného predpisu,22k) ak tento zákon neustanovuje inak.
(1) Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľa alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pri udelení povolenia na zamestnanie úrad prihliada na situáciu na trhu práce, ak tento zákon neustanovuje inak.
Ú
6
Č: 8
O: 4
P: a
4. Členské štáty môžu zamietnuť žiadosť o povolenie na účel sezónnej práce, ak:
a) si zamestnávateľ nesplnil právne povinnosti týkajúce sa sociálneho zabezpečenia, daní, pracovných práv, pracovných podmienok alebo podmienok zamestnávania, ako sa stanovuje v uplatniteľnom práve a/alebo kolektívnych zmluvách;
D
Zákon č. 404/2011 Z. z.
Zákon č. 5/2004 Z. z.
§ 33
O: 6
P: c
P: i
§ 21b
O: 4
P: a
B: 1, 2
§ 22
O: 3
P: a, b
(6) Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak
c) štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie prechodného pobytu,
i) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie podľa odseku 3, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta.
(4) Ak ide o sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový presun, podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je aj,
a) že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, alebo hostiteľský subjekt
1. spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f); na zisťovanie a preukazovanie splnenia podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. a) a b) sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8 a splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) a f) na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ, užívateľský zamestnávateľ alebo hostiteľský subjekt,
2. nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad,
(3) Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je aj, že zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,
a) spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f); na zisťovanie a preukazovanie splnenia týchto podmienok sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8, a ak žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania predložil štátny príslušník tretej krajiny, splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) a f) na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ,
b) nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania; splnenie týchto
Ú
7
§ 22
O: 12
P: c
B: 2
§ 70
O: 7
P: a
P: b
P: f
podmienok zisťuje úrad.
(12) Úrad neudelí povolenie na zamestnanie, ak
c) ide o povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, aj ak
2. nie je splnená podmienka podľa odsekov 2 a 3 alebo
(7) Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa tohto zákona žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, fyzická osoba alebo uchádzač o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, je, že
a) má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
36)
b)má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
Č: 9
O: 2
P: a
2. Členské štáty v relevantných prípadoch zrušia povolenie na účel sezónnej práce, ak:
a) bol zamestnávateľ podľa vnútroštátneho práva sankcionovaný za nelegálnu prácu a/alebo nelegálne zamestnávanie;
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
Zákon č. 5/2004 Z. z.
§ 36
O: 1
P: b
§ 33
O: 6
P: c
P: i
§ 21b
O: 10
V: 2
(1) Policajný útvar zruší prechodný pobyt, ak
b) zistí skutočnosti, ktoré dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie prechodného pobytu podľa § 33 ods. 6 alebo ods. 7,
(6) Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak
c) štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie prechodného pobytu,
i) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie podľa odseku 3, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta.
(10) ... Úrad, ktorý potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydal, zruší toto potvrdenie, ak
a)zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľský subjekt
1.porušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
2.prestal spĺňať podmienku na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta uvedenú v odseku 4 písm. a) prvom bode,
b)zamestnávateľovi alebo užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľskému subjektu bola uložená pokuta uvedená v
Ú
8
§ 23
O: 2
P: b
B: 2
odseku 4 písm. a) druhom bode,
c)agentúre dočasného zamestnávania bola pozastavená činnosť alebo bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa § 31 ods. 2, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety,
d)dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi podľa odseku 2 písm. c) skončilo pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo toto potvrdenie vydané.
(2) Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, odníme povolenie na zamestnanie, ak
b) ide o povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, aj ak
2. zamestnávateľ, u ktorého je štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, prestal spĺňať podmienku na udelenie povolenia na zamestnanie uvedenú v § 22 ods. 3 písm. a), porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo mu bola uložená pokuta uvedená v § 22 ods. 3 písm. b); to neplatí, ak úrad predĺži štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania u iného zamestnávateľa.
Č: 9
O: 2
P: b
b) podnik zamestnávateľa je alebo bol v likvidácii podľa vnútroštátnych zákonov o konkurze alebo nevykonáva žiadnu hospodársku činnosť, alebo
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
Zákon č. 5/2004 Z. z.
§ 36
O: 1
P: b
§ 33
O: 6
P:c
P: i
§ 21b
O: 4
P: a
B: 1,2
(1) Policajný útvar zruší prechodný pobyt, ak
b) zistí skutočnosti, ktoré dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie prechodného pobytu podľa § 33 ods. 6 alebo ods. 7,
(6) Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak
c) štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie prechodného pobytu,
i) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie podľa odseku 3, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta.
(4) Ak ide o sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový presun, podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je aj,
a) že zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, alebo hostiteľský subjekt
Ú
9
§ 21b
O: 10
V: 2
§ 22
O: 3
P: a, b
1. spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f); na zisťovanie a preukazovanie splnenia podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. a) a b) sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8 a splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) a f) na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ, užívateľský zamestnávateľ alebo hostiteľský subjekt,
2. nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad,
(10) ... Úrad, ktorý potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydal, zruší toto potvrdenie, ak
a)zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľský subjekt
1.porušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
2.prestal spĺňať podmienku na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta uvedenú v odseku 4 písm. a) prvom bode,
b)zamestnávateľovi alebo užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľskému subjektu bola uložená pokuta uvedená v odseku 4 písm. a) druhom bode,
c)agentúre dočasného zamestnávania bola pozastavená činnosť alebo bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa § 31 ods. 2, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety,
d)dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi podľa odseku 2 písm. c) skončilo pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo toto potvrdenie vydané.
(3) Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je aj, že zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,
a) spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f); na zisťovanie a preukazovanie splnenia týchto podmienok sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8, a ak žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania
10
§ 23
O: 2
P: b
B: 2
§ 70
O: 7
P: e
predložil štátny príslušník tretej krajiny, splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) a f) na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ,
b) nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad.
(2) Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, odníme povolenie na zamestnanie, ak
b) ide o povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, ak
2. zamestnávateľ, u ktorého je štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, prestal spĺňať podmienku na udelenie povolenia na zamestnanie uvedenú v § 22 ods. 3 písm. a), porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo mu bola uložená pokuta uvedená v § 22 ods. 3 písm. b); to neplatí, ak úrad predĺži štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania u iného zamestnávateľa.
(7) Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa tohto zákona žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, fyzická osoba alebo uchádzač o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, je, že
e) nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu63aaaa)
Č: 9
O: 2
P: c
c) bol zamestnávateľ sankcionovaný podľa článku 17.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
Zákon č.
§ 36
O: 1
P: b
§ 33
O: 6
P: c
P: i
§ 21b
(1) Policajný útvar zruší prechodný pobyt, ak
b) zistí skutočnosti, ktoré dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie prechodného pobytu podľa § 33 ods. 6 alebo ods. 7,
(6) Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak
c) štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie prechodného pobytu,
i) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie podľa odseku 3, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta.
(4) Ak ide o sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový
Ú
11
5/2004 Z. z.
O: 4
P: a
B: 2
§ 21b
O: 10
V: 2
§ 22
O: 3
P: b
presun, podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je aj,
a) že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, alebo hostiteľský subjekt
2. nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad,
(10) ... Úrad, ktorý potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydal, zruší toto potvrdenie, ak
a)zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľský subjekt
1.porušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
2.prestal spĺňať podmienku na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta uvedenú v odseku 4 písm. a) prvom bode,
b)zamestnávateľovi alebo užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľskému subjektu bola uložená pokuta uvedená v odseku 4 písm. a) druhom bode,
c)agentúre dočasného zamestnávania bola pozastavená činnosť alebo bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa § 31 ods. 2, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety,
d)dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi podľa odseku 2 písm. c) skončilo pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo toto potvrdenie vydané.
(3) Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je aj, že zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,
b) nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania; splnenie týchto
12
§ 23
O: 2
P: b
B: 2
podmienok zisťuje úrad.
(2) Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, odníme povolenie na zamestnanie, ak
b) ide o povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, ak
2. zamestnávateľ, u ktorého je štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, prestal spĺňať podmienku na udelenie povolenia na zamestnanie uvedenú v § 22 ods. 3 písm. a), porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo mu bola uložená pokuta uvedená v § 22 ods. 3 písm. b); to neplatí, ak úrad predĺži štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania u iného zamestnávateľa.
Č: 9
O: 3
P: b
b) si zamestnávateľ nesplnil svoje právne povinnosti týkajúce sa sociálneho zabezpečenia, daní, pracovných práv, pracovných podmienok alebo podmienok zamestnávania, ako sa stanovuje v uplatniteľnom práve a/alebo kolektívnych zmluvách;
D
zákon č. 404/2011 Z. z.
Zákon č. 5/2004 Z. z.
§ 36
O: 1
P: b
§ 33
O: 6
P: c
P: i
§ 21b
O: 4
P: a
B: 1, 2
(1) Policajný útvar zruší prechodný pobyt, ak
b) zistí skutočnosti, ktoré dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie prechodného pobytu podľa § 33 ods. 6 alebo ods. 7,
(6) Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak
c) štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie prechodného pobytu,
i) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá potvrdenie podľa odseku 3, ktoré obsahuje nesúhlas s obsadením voľného pracovného miesta.
(4) Ak ide o sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový presun, podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je aj,
a) že zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, alebo hostiteľský subjekt
1. spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f); na zisťovanie a preukazovanie splnenia podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. a) a b) sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8 a splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) a f) na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ, užívateľský zamestnávateľ alebo hostiteľský subjekt,
2. nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich
Ú
13
§ 21b
O: 10
V: 2
§ 22
O: 3
P: a, b
rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad,
(10) ... Úrad, ktorý potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydal, zruší toto potvrdenie, ak
a)zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľský subjekt
1.porušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
2.prestal spĺňať podmienku na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta uvedenú v odseku 4 písm. a) prvom bode,
b)zamestnávateľovi alebo užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľskému subjektu bola uložená pokuta uvedená v odseku 4 písm. a) druhom bode,
c)agentúre dočasného zamestnávania bola pozastavená činnosť alebo bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa § 31 ods. 2, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety,
d)dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi podľa odseku 2 písm. c) skončilo pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo toto potvrdenie vydané.
(3) Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je aj, že zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,
a)spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f); na zisťovanie a preukazovanie splnenia týchto podmienok sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8, a ak žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania predložil štátny príslušník tretej krajiny, splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) a f) na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ,
b) nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad.
14
§ 23
O: 2
P: b
B: 2
§ 70
O: 7
P: a
P: b
P: f
(2) Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, odníme povolenie na zamestnanie, ak
b) ide o povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, ak
2. zamestnávateľ, u ktorého je štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, prestal spĺňať podmienku na udelenie povolenia na zamestnanie uvedenú v § 22 ods. 3 písm. a), porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo mu bola uložená pokuta uvedená v § 22 ods. 3 písm. b); to neplatí, ak úrad predĺži štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania u iného zamestnávateľa.
(7) Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa tohto zákona žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, fyzická osoba alebo uchádzač o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, je, že
a) má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
36)
b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
Č: 9
O: 3
P: c
c) si zamestnávateľ neplní svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy alebo
D
Zákon č. 5/2004 Z. z.
§ 21b
O: 4
P: a
B: 2
§ 21b
O: 10
V: 2
(4) Ak ide o sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový presun, podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je aj,
a) že zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, alebo hostiteľský subjekt
2. nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad,
(10) ... Úrad, ktorý potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydal, zruší toto potvrdenie, ak
a)zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľský subjekt
Ú
15
P: d
d) zamestnávateľ počas 12 mesiacov, ktoré priamo predchádzajú dátumu podania žiadosti, zrušil pracovné miesto na plný úväzok, aby vytvoril voľné pracovné miesto, ktoré sa zamestnávateľ snaží obsadiť prostredníctvom tejto smernice.
§ 22
O: 3
P: b
§ 23
O: 2
P: b
B: 2
1.porušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
2.prestal spĺňať podmienku na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta uvedenú v odseku 4 písm. a) prvom bode,
b)zamestnávateľovi alebo užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľskému subjektu bola uložená pokuta uvedená v odseku 4 písm. a) druhom bode,
c)agentúre dočasného zamestnávania bola pozastavená činnosť alebo bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa § 31 ods. 2, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety,
d)dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi podľa odseku 2 písm. c) skončilo pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo toto potvrdenie vydané.
(3) Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je aj, že zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,
b) nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad.
(2) Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, odníme povolenie na zamestnanie, ak
b) ide o povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, ak
2. zamestnávateľ, u ktorého je štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný, prestal spĺňať podmienku na udelenie povolenia na zamestnanie uvedenú v § 22 ods. 3 písm. a), porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo mu bola uložená pokuta uvedená v § 22 ods. 3 písm. b); to neplatí, ak úrad predĺži štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania u iného zamestnávateľa.
16
Č: 12
O: 6
6. Členské štáty môžu uviesť dodatočné informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom sezónneho pracovníka v papierovom formáte alebo môžu takéto údaje uchovávať v elektronickom formáte, ako sa uvádza v článku 4 nariadenia (ES) č. 1030/2002 a v písmene a) bode 16 prílohy k uvedenému nariadeniu.
D
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 73
O: 18
P: a
P: b
(18) Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 23 ods. 1 spolu s dokladom o pobyte aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“, v ktorom uvedie názov, adresu a identifikačné číslo zamestnávateľa, a ak ide o dočasne prideleného štátneho príslušníka tretej krajiny,62a) aj užívateľského zamestnávateľa, miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a obdobie výkonu práce. Policajný útvar vydá nový doklad podľa predchádzajúcej vety, ak
a) štátny príslušník tretej krajiny si splnil povinnosť podľa § 111 ods. 1 písm. t), predložil novú pracovnú zmluvu a príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydal potvrdenie podľa § 33 ods. 3, ktoré obsahuje súhlas s obsadením voľného pracovného miesta, a
b) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23 ods. 1.
Ú
Č: 16
O: 1
1. Členské štáty uľahčia opätovný vstup štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí boli prijatí do daného členského štátu ako sezónni pracovníci aspoň raz za posledných päť rokov a ktorí počas každého svojho pobytu v plnej miere dodržali podmienky platné pre sezónnych pracovníkov podľa tejto smernice.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
Zákon č. 5/2004 Z. z.
§ 33
O: 8
P: a
§ 22
O: 11
V: 1, 2
(8) Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 90 dní. Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 1 do 30 dní od doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude vykonávať zamestnanie s nedostatkom pracovnej sily v okrese podľa osobitného predpisu,62b) a ak zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o dočasne prideľovaného štátneho príslušníka tretej krajiny,62a) spĺňa podmienku podľa osobitného predpisu.62c) Policajný útvar rozhodne do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami podľa § 32, ak ide o
a) štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23 ods. 4, ak v predchádzajúcich piatich rokoch vykonával sezónne zamestnanie podľa § 23 ods. 6 písm. g) alebo mal udelený prechodný pobyt podľa § 23 ods. 4,
(11) Povolenie na zamestnanie úrad udelí do 20 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie. Úrad udelí alebo predĺži povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie alebo predĺženie povolenia na zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému v období piatich rokov pred podaním tejto žiadosti bolo udelené povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania alebo bol udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania.
Ú
17
Č: 16
O: 2
P: a
2. Uľahčenie uvedené v odseku 1 môže zahŕňať jedno alebo viacero opatrení, ako napríklad:
a) udelenie oslobodenia od požiadavky predložiť jeden alebo viacero dokladov uvedených v článku 5 alebo 6;
O
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 33
O: 8
P: a
(8) Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 90 dní. Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 1 do 30 dní od doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude vykonávať zamestnanie s nedostatkom pracovnej sily v okrese podľa osobitného predpisu,62b) a ak zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o dočasne prideľovaného štátneho príslušníka tretej krajiny,62a) spĺňa podmienku podľa osobitného predpisu.62c) Policajný útvar rozhodne do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami podľa § 32, ak ide o
a) štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23 ods. 4, ak v predchádzajúcich piatich rokoch vykonával sezónne zamestnanie podľa § 23 ods. 6 písm. g) alebo mal udelený prechodný pobyt podľa § 23 ods. 4,
Ć
Č: 16
O: 2
P: c
c) zrýchlený postup, ktorého výsledkom je rozhodnutie o žiadosti o povolenie sezónneho pracovníka alebo o dlhodobé vízum;
O
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 33
O: 8
P: a
§ 23
O: 4
(8) Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 90 dní. Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 1 do 30 dní od doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude vykonávať zamestnanie s nedostatkom pracovnej sily v okrese podľa osobitného predpisu,62b) a ak zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o dočasne prideľovaného štátneho príslušníka tretej krajiny,62a) spĺňa podmienku podľa osobitného predpisu.62c) Policajný útvar rozhodne do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami podľa § 32, ak ide o
a) štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23 ods. 4, ak v predchádzajúcich piatich rokoch vykonával sezónne zamestnanie podľa § 23 ods. 6 písm. g) alebo mal udelený prechodný pobyt podľa § 23 ods. 4,
(4) Prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny po splnení podmienok podľa odseku 1 najviac na 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Ú
18
Zákon č. 5/2004 Z. z.
§ 21b
O: 3
P:b
§ 22
O: 2
P:b
B: 1
§ 22
O: 11
V: 1, 2
§ 62
O: 6
(3) (3) Podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je, že
b)zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, splnil povinnosť podľa § 62 ods. 6 najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 7,
(2) Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie je, že
a)zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,
2.splnil povinnosť podľa § 62 ods. 6 najmenej desať pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 9, alebo najmenej päť pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania,
(11) Povolenie na zamestnanie úrad udelí do 20 pracovných dní odo dňa doruče