1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA RADY 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte
1.zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z. (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“);
2.zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“);
3.zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 73/1998 Z. z.“);
4.zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 5/2004 Z. z.“);
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text smernice
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text zhody
Zhoda (Ú, Č, R, N)
Poznámky
Č: 2
P: c
c) „jednotné povolenie“ je povolenie na pobyt vydané orgánmi členského štátu, ktoré štátnemu príslušníkovi tretej krajiny umožňuje oprávnene sa zdržiavať na jeho území na účely vykonávania práce;
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 23
O: 1
O: 2
§ 33
O:3
(1) Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na účel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.44)
(2) Prechodný pobyt na účel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, aj štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na základe povolenia na zamestnanie44a) alebo štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, u ktorého sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie45) ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.44)
(3) Policajný útvar si pri udeľovaní pobytu podľa § 23 ods. 1 vyžiada písomne do siedmich dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami podľa § 32 od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.44) K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa predchádzajúcej vety policajný útvar priloží kópiu časti žiadosti o udelenie pobytu, v ktorej osobné údaje žiadateľa, a ak ide o dočasne prideľovaného štátneho príslušníka tretej krajiny,62a) aj identifikačné
Ú
2
údaje užívateľského zamestnávateľa, kópiu dokladov preukazujúcich účel pobytu a kópiu stanoviska zastupiteľského úradu podľa § 31 ods. 2, ak bola žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade. Ak ide o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 5, k žiadosti o vydanie potvrdenia podľa prvej vety policajný útvar priloží aj kópie dokladov podľa § 32 ods. 15.
Č: 2
P: d
d) „jednotný postup vybavovania žiadostí“ je každý postup založený na jednotnej žiadosti o povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu, ktorú podal štátny
príslušník tretej krajiny alebo jeho zamestnávateľ, pričom tento postup vedie k rozhodnutiu o takejto žiadosti o jednotné povolenie.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 31
O:1
V:1
§31
O: 3
V:1
V:2
§33
O:3
(1) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko, ak tento zákon neustanovuje inak;
(3) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt podľa osobitného predpisu,9) udeleného tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) c) alebo ods. 2, udeleného národného víza podľa § 15, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo ak ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5. Podanie žiadosti neoprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa na území Slovenskej republiky nad rámec podmienok ustanovených osobitným predpisom.57)
(3) Policajný útvar si pri udeľovaní pobytu podľa § 23 ods. 1 vyžiada písomne do siedmich dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami podľa § 32 od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.44) K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa predchádzajúcej vety policajný útvar priloží kópiu časti žiadosti o udelenie pobytu, v ktorej osobné údaje žiadateľa, a ak ide o dočasne prideľovaného štátneho príslušníka tretej krajiny,62a) aj identifikačné údaje užívateľského zamestnávateľa, kópiu dokladov preukazujúcich účel pobytu a kópiu stanoviska zastupiteľského úradu podľa § 31 ods. 2, ak bola žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade. Ak ide o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 5, k žiadosti o vydanie potvrdenia podľa prvej
Ú
3
vety policajný útvar priloží aj kópie dokladov podľa § 32 ods. 15.
Č: 4
O: 2
2. Členské štáty posúdia žiadosť podanú podľa odseku 1 a prijmú rozhodnutie o vydaní, zmene alebo obnovení jednotného povolenia, ak žiadateľ spĺňa podmienky vymedzené v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve. Rozhodnutie o vydaní, zmene alebo obnovení jednotného povolenia predstavuje jediný správny akt, v ktorom sa spája povolenie na pobyt a povolenie na zamestnanie.
N
Zákon č. 71/1967 Zb.
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 46
§ 23
O:1
O:2
§33
O:3
§34
O:4
Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.
(1) Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na účel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa
§ 33 ods.
6, na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta44).
(2) Prechodný pobyt na účel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, aj štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na základe povolenia na zamestnanie44a) alebo štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, u ktorého sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie45) ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.44)
(3) Policajný útvar si pri udeľovaní pobytu podľa § 23 ods. 1 vyžiada písomne do siedmich dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami podľa § 32 od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.44) K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa predchádzajúcej vety policajný útvar priloží kópiu časti žiadosti o udelenie pobytu, v ktorej osobné údaje žiadateľa, a ak ide o dočasne prideľovaného štátneho príslušníka tretej krajiny,62a) aj identifikačné údaje užívateľského zamestnávateľa, kópiu dokladov preukazujúcich účel pobytu a kópiu stanoviska zastupiteľského úradu podľa § 31 ods. 2, ak bola žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade. Ak ide o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 5, k žiadosti o vydanie potvrdenia podľa prvej vety policajný útvar priloží aj kópie dokladov podľa § 32 ods. 15.
(4) Policajný útvar pri obnovovaní pobytu podľa § 23 ods. 1 vyžiada písomne od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.44) K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa predchádzajúcej vety policajný útvar priloží kópiu časti
Ú
4
§ 34
O: 1
P:a
P:b
P:c
P:d
P:e
žiadosti o obnovenie pobytu, v ktorej osobné údaje žiadateľa, a kópiu dokladov preukazujúcich účel pobytu.
(1) Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt
a) najviac na obdobie, ktoré spolu s predchádzajúcim udeleným prechodným pobytom a pobytom podľa § 23 ods. 6 písm. g) súhrnne nepresiahne 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a ukončenie sezónnej práce si vyžaduje ďalší pobyt,
b) na deväť mesiacov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 24 ods. 1 písm. b) alebo § 26, ktorý po skončení štúdia alebo výskumnej činnosti chce zostať na území Slovenskej republiky s cieľom hľadať si prácu alebo začať podnikať,
c) najviac na tri roky, ak predpokladaný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny bude trvať najmenej tri roky,
d) najviac na päť rokov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23, 24 alebo § 27, ak predpokladaný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny bude trvať najmenej päť rokov, alebo
e) najviac na päť rokov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 29 alebo § 30.
Č: 5
O: 1
Príslušný orgán
1. Členský štát vymenuje orgán príslušný na prijímanie žiadostí a vydávanie jednotných povolení.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 125
O:1
§23
O:2
(1) Vo veciach pobytu podľa tohto zákona koná policajný útvar podľa miesta pobytu alebo predpokladaného pobytu, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pravidelne dochádza do zamestnania cez štátnu hranicu zo susedného štátu, koná policajný útvar podľa miesta výkonu zamestnania, a ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý pravidelne dochádza cez štátnu hranicu zo susedného štátu do školy, koná policajný útvar podľa sídla školy. V odôvodnených prípadoch môže ministerstvo vnútra určiť príslušným na prijatie žiadosti o udelenie pobytu alebo na konanie o udelení pobytu iný policajný útvar ako podľa prvej vety.
(2) Prechodný pobyt na účel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, aj štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na základe povolenia na zamestnanie44a) alebo štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, u ktorého sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie45) ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.44)
Ú
5
Č: 5
O: 2
2. Príslušný orgán prijme rozhodnutie o úplnej žiadosti čo najskôr a v každom prípade do štyroch mesiacov od dátumu podania žiadosti.
Lehotu uvedenú v prvej vete tohto odseku možno vo výnimočných prípadoch predĺžiť, a to v súvislosti so zložitosťou posudzovania žiadosti.
Ak sa v lehote uvedenej v tomto odseku neprijme žiadne rozhodnutie, akékoľvek právne dôsledky sa určia vo vnútroštátnych právnych predpisoch.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
Zákon č. 71/1967 Zb.
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 32
O:1
§ 27
O: 1
§29
O: 1
O:5
§ 33
O:8
V:1 a 2
(1) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny na úradnom tlačive. Pri podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad a všetky náležitosti k žiadosti o udelenie prechodného pobytu ustanovené týmto zákonom, inak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť o udelenie prechodného pobytu neprijme. Ak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť o udelenie prechodného pobytu neprijme, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytne písomnú informáciu o tom, ktoré doklady musí k žiadosti o udelenie prechodného pobytu doložiť, aby sa jeho žiadosť prijala. Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 1 však zastupiteľský úrad alebo policajný útvar neprijme len vtedy, ak štátny príslušník tretej krajiny nepredloží platný cestovný doklad. Zastupiteľský úrad neprijme žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5, ak pri podaní tejto žiadosti zistí, že sa štátny príslušník tretej krajiny bude počas vnútropodnikového presunu zdržiavať dlhšie obdobie na území členského štátu ako na území Slovenskej republiky.
(1) Ak je to potrebné, správny orgán určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú lehotu, pokiaľ ju neustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis.
(1) Správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.
(5) Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú
(8) Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 90 dní. Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 1 do 30 dní od doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude vykonávať zamestnanie s nedostatkom pracovnej sily v okrese podľa osobitného predpisu,62b) a ak zamestnávateľ alebo užívateľský
Ú
6
Zákon č. 73/1998 Z. z.
§ 125
O:12
V:1
§ 48
O: 3
P: a
§ 52
O:. 1
§ 53
O:1
P:a až e
zamestnávateľ, ak ide o dočasne prideľovaného štátneho príslušníka tretej krajiny,62a) spĺňa podmienku podľa osobitného predpisu.62c).
(12) Lehoty podľa § 33 ods. 8, § 34 ods. 16, § 38 ods. 11, § 40 ods. 7, § 45 ods. 9, § 47 ods. 6, § 53 ods. 6 a § 59 ods. 7 môže vo zvlášť zložitých prípadoch predĺžiť odvolací orgán najviac o 30 dní.
(3) Policajt je povinný
a) plniť svedomite úlohy, ktoré mu uložené ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj úlohy uložené rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi nadriadených, ak bol s nimi riadne oboznámený,
(1)Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie povinností policajta, pokiaľ nie je trestným činom alebo priestupkom.
(1) Disciplinárnym opatrením je
a)písomné pokarhanie,
b)zníženie služobného platu o 15 % na dobu najviac troch mesiacov,
c)zníženie hodnosti o jeden stupeň na dobu jedného roka,
d)zákaz činnosti,
e)prepadnutie veci.
Č: 6
O: 1
Jednotné povolenie
1. Členské štáty vydávajú jednotné povolenie v jednotnom formáte ustanovenom v nariadení (ES) č. 1030/2002 a uvádzajú v ňom informácie týkajúce sa oprávnenia pracovať v súlade s písmenom a) položkami 7.5 9 jeho prílohy.
Členské štáty môžu uviesť dodatočné informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom štátneho príslušníka tretej krajiny (ako je meno a adresa zamestnávateľa, pracovisko, druh práce, pracovná doba, odmena) v papierovej forme alebo takéto údaje uchovávať v elektronickom formáte, ako sa uvádza v článku 4 nariadenia (ES) č. 1030/2002 a v písmene a) bode 16 prílohy k uvedenému nariadeniu.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 73
O:18
(18) Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 23 ods. 1 spolu s dokladom o pobyte aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“, v ktorom uvedie názov, adresu a identifikačné číslo zamestnávateľa, ak ide o dočasne prideleného štátneho príslušníka tretej krajiny,62a) aj užívateľského zamestnávateľa, miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a obdobie výkonu práce. Policajný útvar vydá nový doklad podľa predchádzajúcej vety, ak
a) štátny príslušník tretej krajiny si splnil povinnosť podľa § 111 ods. 1 písm. t), predložil novú pracovnú zmluvu a príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydal potvrdenie podľa § 33 ods. 3, ktoré obsahuje súhlas s obsadením voľného pracovného miesta; a
b) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23 ods. 1.
Ú
7
§73
O:3
V:1
(3) Doklad o pobyte obsahuje údaje o štátnom príslušníkovi
tretej krajiny uvedené v osobitnom predpise59) a slová „oprávnenie pracovať“, ak ide o prechodný pobyt podľa § 24 27, 29 alebo § 30. Súčasťou dokladu o pobyte je elektronický čip.
Č: 6
O: 2
2. Členské štáty pri vydávaní jednotného povolenia nevydávajú dodatočné povolenia ako dôkaz povolenia prístupu na trh práce.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 73
O:4
O:18
(4) Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou podľa času, na ktorý bol udelený prechodný pobyt; ak zabezpečené ubytovanie na kratší čas, ako mu bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou na čas, na ktorý zabezpečené ubytovanie. Policajný útvar v doklade o pobyte v položke „poznámky“ uvedie konkrétny účel prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny. Ak bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený prechodný pobyt podľa § 23 ods. 5, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou podľa času, na ktorý bol udelený prechodný pobyt.
(18) Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 23 ods. 1 spolu s dokladom o pobyte aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“, v ktorom uvedie názov, adresu a identifikačné číslo zamestnávateľa, ak ide o dočasne prideleného štátneho príslušníka tretej krajiny,62a) aj užívateľského zamestnávateľa, miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a obdobie výkonu práce. Policajný útvar vydá nový doklad podľa predchádzajúcej vety, ak
a) štátny príslušník tretej krajiny si splnil povinnosť podľa § 111 ods. 1 písm. t), predložil novú pracovnú zmluvu a príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydal potvrdenie podľa § 33 ods. 3, ktoré obsahuje súhlas s obsadením voľného pracovného miesta, a
b) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23 ods. 1.
Ú
Č: 7
O: 2
2. Pri vydávaní povolení na pobyt v súlade s nariadením (ES) č. 1030/2002 členské štáty nevydávajú dodatočné povolenia ako dôkaz povolenia prístupu na trh práce.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 73
O:3
O:18
(3) Doklad o pobyte obsahuje údaje o štátnom príslušníkovi
tretej krajiny uvedené v osobitnom predpise59) a slová „oprávnenie pracovať“, ak ide o prechodný pobyt podľa § 24 27, 29 alebo § 30. Súčasťou dokladu o pobyte je elektronický čip.
(18) Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 23 ods. 1 spolu s dokladom o pobyte aj doklad
Ú
8
„Dodatočné údaje o zamestnaní“, v ktorom uvedie názov, adresu a identifikačné číslo zamestnávateľa, ak ide o dočasne prideleného štátneho príslušníka tretej krajiny,62a) aj užívateľského zamestnávateľa, miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a obdobie výkonu práce. Policajný útvar vydá nový doklad podľa predchádzajúcej vety, ak
a) štátny príslušník tretej krajiny si splnil povinnosť podľa § 111 ods. 1 písm. t), predložil novú pracovnú zmluvu a príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydal potvrdenie podľa § 33 ods. 3, ktoré obsahuje súhlas s obsadením voľného pracovného miesta, a
b) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23 ods. 1.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
R rozpor (v príp., že zatiaľ nedošlo k transp., ale príde k nej v budúcnosti)
N – neaplikovateľné