1
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
Predložený vládny návrh novely zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predpokladá v podmienkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zmenu existujúcej služby. Ide o zjednodušenie podmienok prijímania cudzincov ako potenciálnych zamestnancov, napr. formou zníženia počtu predkladaných podporných dokladov k žiadostiam o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnávania, skracovaním lehôt na posudzovanie žiadostí o udelenie pobytu za určitých podmienok. Zmena nastane aj v súvislosti s adresátom doručenia lekárskeho posudku zo strany cudzinca posudok sa bude doručovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva namiesto policajného útvaru.
Taktiež dôjde k zmene týkajúcej sa zavedenia možnosti súdneho prieskumu rozhodnutí o zamietnutí udelenia schengenského víza, čím sa umožní aplikácia práva Európskej únie a zabezpečí sa presadzovanie spravodlivejších a transparentnejších pravidiel súvisiacich so vstupom štátnych príslušníkov tretích krajín na naše územie na základe udeleného schengenského víza.
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
- predložený návrh novely zákona zavádza novú povinnosť pre obce vydávať cudzincom (podľa § 23 zamestnanie) potvrdenie o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny podľa § 23 zdržiavať na pobyte, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,
- zavádza sa tiež nová povinnosť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva bezodkladne oznámiť policajnému útvaru, že štátny príslušník tretej krajiny ohrozuje verejné zdravie.
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
Prijímanie cudzincov na územie Slovenskej republiky za účelom zamestnania.
Zavedenie možnosti súdneho prieskumu rozhodnutí o zamietnutí udelenia schengenského víza.
Rozšírenie dôvodov na zrušenie národného víza štátnym príslušníkom tretích krajín.
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
-zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-súvisiace interné predpisy MV SR.
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
- V podmienkach Ministerstva vnútra SR príslušné policajné útvary Policajného zboru.
- Príslušné súdy v Slovenskej republike, obce, regionálne úrady verejného zdravotníctva.
- V podmienkach MPSVR SR úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
-zníženie počtu prekladaných dokladov k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania (napr. zrušenie povinnosti cudzinca preukazovať účel pobytu dokladom o vzdelaní v prípade vykonávania neregulovaných povolaní),
-zrušenie povinnosti cudzinca priložiť k žiadosti o udelenie pobytu doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania v prípade, ak bude zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave
-skrátenie lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania v
2
prípadoch štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí budú vykonávať zamestnanie v okrese s nedostatkom pracovnej sily, a to z 90 dní od prijatia žiadosti na 30 dní od doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
-presadzovanie spravodlivejších a transparentnejších pravidiel súvisiacich so vstupom štátnych príslušníkov tretích krajín na naše územie na základe udeleného schengenského víza, čím sa umožní vyššia právna ochrana dotknutých osôb.
Nepriamy vplyv (popíšte)
-všetky interné opatrenia v rámci Ministerstva vnútra SR (napr. prerozdeľovanie konaní o pobyte medzi jednotlivé oddelenia cudzineckej polície PZ na účel rovnomernejšieho zaťaženia jednotlivých oddelení cudzineckej polície PZ) budú mať pozitívny dopad v súvislosti so službami verejnej správy, nakoľko sa predmetná služba zefektívni a urýchli,
-všetky opatrenia týkajúce sa úpravy spolupráce medzi Ministerstvom vnútra SR a inými ministerstvami, resp. štátnymi orgánmi, čím sa prispeje k zefektívneniu a urýchleniu služieb verejnej správy.
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
Zvýšenie priamych finančných nákladov
Zníženie nepriamych finančných nákladov
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Všetky navrhované opatrenia týkajúce sa prijímania cudzincov na územie Slovenskej republiky za účelom zamestnania (napr. skrátenie lehôt na vybavenie žiadostí o pobyt) budú mať pozitívny vplyv na zníženie času vybavenia požiadavky.
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
-štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí majú záujem o vstup a pobyt na územie Slovenskej republiky za účelom zamestnania a najmä tí, ktorí budú zamestnaní u zamestnávateľov, ktorí pôsobia v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti v profesiách, kde bol identifikovaný nedostatok pracovnej sily. K 12.10.2018 bolo od 25. 6. 2018 (dátumu zverejnenia zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily) v zamestnaniach s nedostatkom
3
pracovnej sily zamestnaných 883 štátnych príslušníkov tretej krajiny.
-všetci štátni príslušníci tretích krajín, ktorým bolo zamietnuté udelenie schengenského víza a ktorí sa obrátili na príslušný súd s požiadavkou na preskúmanie zákonnosti takéhoto rozhodnutia, veľkosť skupiny nie je možné presnejšie určiť,
-všetci štátni príslušníci tretích krajín, ktorým bolo zrušené národné vízum.
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
-zavedenie povinnosti pre cudzinca podľa § 23 (zamestnanie) prikladať k žiadosti o udelenie prechodného pobytu potvrdenie obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny podľa § 23 zdržiavať na pobyte, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
-zrušenie povinnosti cudzinca podľa § 23 ods. 1 priložiť k žiadosti o udelenie pobytu doklad o zabezpečení ubytovania v prípade, ak bude zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave,
-úprava podmienok pri predkladaní dokladov o dosiahnutom vzdelaní, doklad o vzdelaní sa bude vyžadovať len pri povolaniach, ktoré si vyžadujú vyššie ako základné vzdelanie s tým, že v prípade regulovaných povolaní sa doklad o vzdelaní bude vyžadovať pri podaní žiadosti a pri ostatných povolaniach bude môcť žiadateľ predložiť doklad o vzdelaní aj do 30 dní od nástupu do zamestnania, aby sa urýchlil proces schvaľovania jeho žiadosti.
7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
-v podmienkach Ministerstva vnútra SR budú navrhované služby poskytovať príslušné policajné útvary Policajného zboru – oddelenia cudzineckej polície PZ,
-všetky zainteresované súdne orgány, ktoré budú príslušné na preskúmavanie rozhodnutí o zamietnutí udelenia schengenského víza,
-obce,
-regionálne úrady verejného zdravotníctva.
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
-vznik povinnosti pre obce vydávať cudzincom podľa § 23 (zamestnanie) potvrdenie o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny podľa § 23 zdržiavať na pobyte, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,
-zavedenie povinnosti pre správny orgán (v tomto prípade príslušné oddelenia cudzineckej polície PZ) rozhodnúť o udelení prechodného pobytu na účel zamestnania v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily do 30 dní od doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
-zavedenie preskúmavania rozhodnutí o zamietnutí udelenia schengenského víza súdnymi orgánmi,
-vznik povinnosti pre regionálne úrady verejného zdravotníctva oznamovať policajnému útvaru, že štátny príslušník tretej krajiny ohrozuje verejné zdravie.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
-zánik povinnosti pre správny orgán (v tomto prípade príslušné oddelenia cudzineckej polície PZ) posudzovať niektoré, doteraz prikladané, doklady k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania (napr. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní cudzinca v prípade vykonávania regulovaných povolaní alebo doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania v prípade, ak bude cudzinec zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave).