1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predkladaný vládny návrh zákona pozitívne ovplyvní zamestnávateľov zamestnávajúcich cudzincov, a to zjednodušením a zrýchlením procesu prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín ako potenciálnych zamestnancov na územie Slovenskej republiky. Týmto opatrením tak dôjde k celkovému urýchleniu momentu, kedy budú môcť štátni príslušníci tretích krajín začať pracovať pre uvedených zamestnávateľov.
Predkladaným vládnym návrhom zákona budú pozitívne ovplyvnení zamestnávatelia, ktorí:
-budú zamestnávať štátnych príslušníkov tretej krajiny a najmä tí, ktorí pôsobia v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 % a ktorí chcú zamestnávať štátnych príslušníkov tretej krajiny v profesiách, kde bol identifikovaný nedostatok pracovnej sily a ktorí budú prostredníctvom zmluvy o dočasnom pridelení s agentúrou dočasného zamestnávania dočasne obsadzovať pracovné miesta štátnymi príslušníkmi tretej krajiny na výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily,
-majú záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorí si bude podávať žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie, nakoľko sa navrhuje skrátenie lehoty nahlásenia voľného pracovného miesta (VPM) na udelenie povolenia na zamestnanie z 15 pracovných dní na 10 pracovných dní a skrátenie lehoty nahlásenia VPM z 10 pracovných dní na 5 pracovných dní pri podaní žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie,
-majú záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, nakoľko pri posudzovaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania sa navrhuje vypustiť posudzovanie uloženia pokuty za porušenie pracovných podmienok,
- žiadateľa o poskytnutie príspevku podľa zákona o službách zamestnanosti, a to precizovaním formy finančných záväzkov za účelom jednotného posudzovania takých pohľadávok, ktoré po lehote splatnosti, čím sa umožní schvaľovanie žiadostí o príspevky subjektom, ktoré majú uzavreté zmluvy s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny s periodickým plnením.
V období od 1.1.2018 do 18.10.2018 zamestnávalo 1 384 zamestnávateľov štátnych príslušníkov tretej krajiny, z toho 143 zamestnávateľov zamestnáva štátnych príslušníkov tretej krajiny v profesiách, kde bol identifikovaný nedostatok pracovnej sily. Vzhľadom na krátke časové obdobie platnosti právnej úpravy (účinnosť od 1.mája 2018), ktorá zjednodušila podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny pre zamestnania, kde pretrváva nedostatok pracovnej sily v okresoch s mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 % za uplynulý kalendárny rok podľa zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, ktorý zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 25. 6. 2018, nie možné v súčasnosti vyčísliť počet ovplyvnených zamestnávateľov.
Návrhom budú negatívne ovplyvnení zamestnávatelia z dôvodu zavedenia povinnosti nahlásenia voľného pracovného miesta na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Počet dotknutých zamestnávateľov uvedeným návrhom bude závisieť od ich potreby obsadzovať voľné pracovné miesta.
Ďalej budú negatívne ovplyvnení zamestnávatelia, ktorí budú zamestnávať štátnych príslušníkov tretej krajiny, v súvislosti s návrhom predĺženia obdobia, v ktorom sa posudzuje neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to na 5 rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
2
Predkladaný vládny návrh zákona bol dňa 24.10.2018 konzultovaný so zástupcami
Klubu 500, Asociácie
priemyselných zväzov a Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej Republiky.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR sa z účasti na konzultáciách ospravedlnila. Konzultácie sa na základe požiadavky zástupcov zamestnávateľov sústredili na podrobné vysvetlenie a odôvodnenie navrhovaných zmien, najmä k:
-zmene periodicity tvorby a následného zverejňovania zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily,
-podmienke neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania na účel vydania súhlasného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
-zavedeniu povinnosti nahlasovania voľného pracovného miesta,
-úprave predkladania dokladov o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny.
Konzultácie trvali približne 2 hodiny. Pripomienky k návrhu zákona na konzultáciách neprezentoval nikto.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaný návrh zákona nepredpokladá zvýšenie/zníženie priamych finančných nákladov.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaný vládny návrh zákona nevyžaduje dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb, ani nezvyšuje náklady súvisiace so zamestnávaním cudzincov.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaným vládnym návrhom zákona bude zavedená pre zamestnávateľov povinnosť nahlásenia voľného pracovného miesta na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Voľné pracovné miesta môže zamestnávateľ nahlásiť:
online prostredníctvom webovej stránky
www.istp.sk
. Po bezplatnej registrácii v systéme ISTP (
Registrácia
v ISTP.sk
) môže bezplatne vytvárať, evidovať a zverejňovať ponuky pracovných miest.
vyplnením tlačiva
nahláška voľných pracovných miest
“, ktorú prostredníctvom pošty, faxu alebo formou elektronickej pošty zašle na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Časové náklady nahlásenia voľného pracovného miesta.
-online prostredníctvom webovej stránky
www.istp.sk
pri prvom vstupe je potrebná registrácia v systéme ISTP časová náročnosť nahlásenia voľného pracovného miesta je max. 5 minút. Pri nahlasovaní voľného pracovného miesta zaregistrovaného užívateľa sa odhaduje časová náročnosť max. do 3 minút, v závislosti od počítačových zručností užívateľa.
-vyplnenie tlačiva „
nahláška voľných pracovných miest
a – časová náročnosť max. 5 minút.
Administratívne náklady na 1 podnikateľa budú závisieť od počtu nahlasovaných voľných pracovných miest. Pri nahlasovaní voľných pracovných miest s rovnakou pracovnou pozíciou postačuje 1 nahláška, kde je vyznačený ich počet.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými
3
podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Predkladaným vládnym návrhom zákona sa navrhuje prijať dočasné, mimoriadne riešenie aktuálneho nedostatku pracovnej sily na slovenskom trhu práce v súlade s potrebami zamestnávateľov na podporu udržateľného ekonomického rastu a konkurencieschopnosti.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Skrátenie lehôt na posudzovanie žiadostí o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z 90 na 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti o udelenie prechodného pobytu pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude zamestnaný u investora, ktorý realizuje výskum a vývoj a jeho prevádzka spĺňa definíciu technologického centra podľa zákona 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci.