1
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa navrhuje prijatie legislatívnych opatrení v zákone o službách zamestnanosti a v zákone o pobyte cudzincov vyplývajúcich zo Stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 473 z 10. októbra 2018 a ktorých cieľom je najmä zefektívniť, urýchliť a spružniť systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretej krajiny na územie SR za účelom zamestnania, a to najmä v profesiách s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily. Zároveň sa v súvislosti s potrebou prípravy kvalifikovanej pracovnej sily v oblasti priemyslu 4.0 aj z radov evidovaných záujemcov o zamestnanie, v zákone o službách zamestnanosti sa navrhuje umožniť úradom práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom projektov zabezpečovať aj záujemcom o zamestnanie vzdelávanie a rekvalifikáciu.
3. Ciele a výsledný stav
Hlavným cieľom návrhu zákona je:- zmena periodicity aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú, ako aj okresov, ktoré spĺňajú ustanovenú mieru nezamestnanosti,- zavedenie povinnosti nahlásenia voľného pracovného miesta na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,- poskytovanie informácie úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o mieste ubytovania zamestnancov z tretích krajín mestám a obciam,- úprava podmienok pri predkladaní dokladov o dosiahnutom vzdelaní,- zjednotenie dĺžky preverovaného obdobia neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania na účely udelenia rôznych druhov povolení na zamestnanie,- umožniť agentúre dočasného zamestnania dočasne prideľovať štátnych príslušníkov tretích krajín na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily,- skrátenie lehoty nahlásenia voľného pracovného miesta (VPM) pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie z 15 pracovných dní na 10 pracovných dní a skrátenie lehoty nahlásenia VPM z 10 pracovných dní na 5 pracovných dní pri podaní žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie,- zrušenie povinnosti cudzinca priložiť k žiadosti o udelenie pobytu zabezpečenie ubytovania v prípade, ak bude zamestnaný v cestnej hromadnej doprave,- úprava počtu prekladaných podporných dokladov k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,- zrušenie povinnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva zasielať súhlasné stanoviská k
2
pobytu a ponechať len nesúhlasné stanoviská,- všeobecná zmena miestnej príslušnosti na prijatie žiadosti o udelenie pobytu a konanie vo veci pobytu, - skrátenie lehôt na posudzovanie žiadostí o udelenie prechodného pobytu z 90 na 30 dní pre zamestnancov technologických centier v zmysle § 5 písm. b) zákona č. 57/2018 Z,- skrátenie lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania v prípadoch štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí budú vykonávať zamestnanie v okrese s nedostatkom pracovnej sily, a to z 90 dní od prijatia žiadosti na 30 dní od doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,- presadzovanie spravodlivejších a transparentnejších pravidiel súvisiacich so vstupom štátnych príslušníkov tretích krajín na naše územie na základe udeleného schengenského víza, čím sa umožní vyššia právna ochrana dotknutých osôb,- zavedenie povinnosti pre štátneho príslušníka tretej krajiny prikladať k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania potvrdenie obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať na pobyte, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.- zavedenie povinnosti pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude žiadať o udelenie pobytu na území Slovenskej republiky, bude povinný do 30 dní po udelení pobytu odovzdať lekársky posudok potvrdzujúc, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.Prijatím návrhu zákona sa vytvorí legislatívny rámec, ktorý zefektívni, urýchli a spružní systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretej krajiny na územie SR za účelom zamestnania, a to najmä v profesiách s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily. V tejto súvislosti sa zavádzajú nové povinnosti pre niektoré inštitúcie (MH SR, obce, úrady verejného zdravotníctva) s cieľom uľahčiť priebeh konania o pobyte. Návrh zákona taktiež prispieva k vyššej právnej ochrane štátnych príslušníkov tretej krajiny v súvislosti so zavedením možnosti súdneho prieskumu rozhodnutí o zamietnutí udelenia schengenských víz. Zároveň sa rozširujú dôvody zrušenia národného víza.Zároveň sa navrhuje úprava podmienok, ktoré musí spĺňať žiadateľ o poskytnutie príspevku podľa zákona o službách zamestnanosti, a to precizovanie formy finančných záväzkov a doplnenie konania podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii v nadväznosti na zmeny toho zákona. Cieľom navrhovaných úprav je:- posudzovanie pohľadávok, ktoré sú po lehote splatnosti, čím sa umožní schvaľovanie žiadostí o príspevky subjektom, ktoré majú uzavreté zmluvy s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny s periodickým plnením,- sprísnenie podmienok pre fyzickú osobu - doplnenie oddlženia prebiehajúceho formou splátkového kalendára.Za účelom umožniť prípravu kvalifikovanej pracovnej sily v oblasti priemyslu 4. 0 aj z radov evidovaných záujemcov o zamestnanie v zákone o službách zamestnanosti sa navrhuje umožniť úradom práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečovať záujemcom o zamestnanie najmä prostredníctvom projektov zameraných na vzdelávanie a rekvalifikáciu.
4. Dotknuté subjekty
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, MH SR, súdy Slovenskej republiky, regionálne úrady verejného zdravotníctva, agentúry dočasného zamestnávania, záujemcovia o zamestnanie, oddelenia cudzineckej polície policajného zboru, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, zastupiteľské úrady, mestá a obce, zamestnávatelia.
5. Alternatívne riešenia
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
3
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Prípadné zvýšené vplyvy návrhu zákona na rozpočet verejnej správy budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov, ako aj schválených limitov počtu zamestnancov dotknutých subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy.
11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Jana PavelkováMPSVR SRodbor politiky trhu prácejana.pavelkova@employment.gov.sk
12. Zdroje
Pri vypracovávaní doložky vplyvov sa vychádzalo z údajov Informačného systému služieb zamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje súhlasné stanovisko s materiálom predloženým na záverečné posúdenie vybraných vplyvov.