VÝROČNÁ SPRÁVA  
NÁRODNEJ RADY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
2 0 0 4  
Obsah  
03  
04  
06  
Slovo na úvod – ROK VEĽKÝCH ZMIEN  
1. LEGISLATÍVNA, KONTROLNÁ A KREAČNÁ ČINNOSŤ NR SR  
V ROKU 2004  
1.1. Zloženie NR SR podľa výborov NR SR a klubov poslancov NR SR  
v roku 2004  
08  
09  
12  
15  
18  
19  
1.2. Schôdze NR SR  
1.3. Legislatívna činnosť NR SR v roku 2004  
1.4. Kontrolná činnosť NR SR v roku 2004  
1.5. Činnosť výborov NR SR v roku 2004  
1.6. Medzinárodnopolitické otázky  
1.7. NR SR a Európska únia  
20  
23  
26  
27  
2. ZAHRANIČNOPOLITICKÉ AKTIVITY NR SR  
2.1. Medzinárodné aktivity predsedu NR SR a podpredsedov NR SR  
2.2. Zahraničnopolitické aktivity výborov NR SR  
2.3. Stále parlamentné delegácie v multilaterálnych parlamentných  
zhromaždeniach  
34  
36  
37  
37  
39  
39  
3. AKTIVITY NR SR VO VZŤAHU K VEREJNOSTI  
3.1. Verejnosť v Národnej rade Slovenskej republiky  
3.2. Žiadosti o informácie  
3.3. Petície a sťažnosti adresované Národnej rade Slovenskej republiky  
3.4. Médiá v Národnej rade Slovenskej republiky  
3.5. Internetová stránka  
40  
42  
42  
42  
45  
45  
4. ORGANIZAČNÝ ROZVOJ KANCELÁRIE NR SR  
4.1. Postavenie, pôsobnosť a organizačné zmeny v Kancelárii NR SR  
4.2. Kancelária NR SR ako služobný úrad s osobitným postavením  
4.3. Aktivity Kancelárie NR SR podporujúce kvalitu práce poslancov  
4.4. Starostlivosť o zamestnancov Kancelárie NR SR  
4.5. Účelové zariadenia Kancelárie NR SR a služby poskytované poslancom  
46  
48  
49  
51  
5. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE NR SR  
5.1. Rozpočtové príjmy  
5.2. Rozpočtové výdavky  
5.3. Zamestnanosť  
V Ý R O Č N Á S P R Á V A N Á R O D N E J R A D Y S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Z A R O K 2 0 0 4  
Slovo na úvod  
Rok veľkých zmien  
ok 2004 bol pre Národnú radu  
rokom intenzívnej práce a veľkých  
R
zmien. Slovenskej republike sa podarilo  
naplniť dva veľké ciele – stali sme sa  
členmi Severoatlantickej aliancie  
a Európskej únie. Pre parlament to  
rovnako ako pre celú politickú scénu  
znamenalo množstvo zmien a nových  
povinností. Teší ma, že sme boli na  
0 2  
0 3  
svoje nové úlohy pripravení zodpovedne. Pomohlo nám k tomu najmä to,  
že sme s veľkým predstihom pripravovali novelu ústavy. Vďaka tomu si  
slovenský parlament zachoval schopnosť kontroly exekutívy a jej  
predstaviteľov pri ich konaní na úrovni Únie. Rovnako ma teší, že poslanci  
sú aktívni pri diskusii o tvorbe pozícií Slovenskej republiky k rôznym  
vážnym témam a problémom a že parlament je aktívnym a fundovaným  
partnerom prezidenta a vlády aj v oblasti zahraničnej politiky.  
Správa však nehovorí len o aktivitách parlamentu v zahraničných vzťahoch.  
Nájdete v nej dostatok informácií o celoročnej činnosti Národnej rady.  
Sú medzi nimi informácie známe, ale aj tie, ktorým sa z rôznych dôvodov  
doteraz mediálnej pozornosti nedostalo. Verím, že táto publikácia sa  
stane kvalitným podkladom pre prácu odborníkov, právnikov, štátnych  
úradníkov, pedagógov, novinárov aj študentov rôznych odborov.  
To je jej hlavný cieľ a verím, že sa nám ho podarilo naplniť.  
Výročná správa Národnej rady Slovenskej republuky za rok 2004  
© Vydala: Národná rada Slovenskej republiky, 2005  
Press © ????  
Photos © 2005 Karol Kállay  
Ďakujem všetkým tým, ktorí po celý rok 2004 odvádzali v parlamente  
a pre parlament kvalitnú prácu. Je jej veľmi veľa.  
Typography © 2005 Martin Revický  
Kontakt:  
odbor komunikácie s médiami a verejnosťou  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Námestie A. Dubčeka 1  
Nech sa páči, čítajte.  
812 80 Bratislava  
Tel> +421 2 5934 1468  
Tel> +421 2 5441 2049  
JUDr. Pavol Hrušovský,  
Fax> +421 2 5441 6307  
predseda Národnej rady Slovenskej republiky  
V Ý R O Č N Á S P R Á V A N Á R O D N E J R A D Y S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Z A R O K 2 0 0 4