DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Martin Glváč, Miroslav Číž, Tibor Bastrnák, Irén Sárközy, Tibor Bernaťák a Magdaléna Kuciaňová.
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákonač. 545/2005 Z. z..
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
nie
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
nie
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
žiadne
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
bezpredmetné