....
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z ...................... 2019
o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa
§ 21
zákona č. 150/2013 Z. z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a) výške štátnej podpory poskytovanej na účel uskutočnenia pomoci štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu (ďalej len „podpora“), ročnej úrokovej sadzbe a lehote splatnosti úveru na účely podpory podľa
§ 6 ods. 1 zákona
a pre žiadateľa o podporu (ďalej len „žiadateľ“) podľa
§ 7 ods. 1
a
§ 10 ods. 5 zákona
,
b) všeobecných podmienkach poskytnutia podpory,
c) obsahu žiadosti o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadosť“).
§ 2
Podrobnosti o výške podpory
(1) Na obstaranie bytu podľa
§ 6 ods. 1 písm. a) zákona
možno poskytnúť
a) manželom podľa
§ 10 ods. 5 písm. a) a b) zákona
a fyzickej osobe podľa
§ 10 ods. 5 písm.
e) zákona
úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000 eur na byt, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %,
b) fyzickej osobe podľa
§ 10 ods. 5 písm. c) a d) zákona
úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 80 000 eur na byt, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.
(2) Na obstaranie bytu podľa
§ 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu zákona
staršieho ako tri roky možno poskytnúť mladomanželom podľa § 6 ods. 4 písm. a) úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000 eur na byt, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %.
(3) Na obstaranie nájomného bytu podľa
§ 6 ods.1 písm. b) zákona
možno poskytnúť obci, samosprávnemu kraju alebo neziskovej organizácii podľa
§ 7 ods.1 písm. f) zákona
úver najdlhšie na 40 rokov vo výške
a) 80 % obstarávacej ceny, najviac 65 000 eur na byt,
1. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % alebo
2. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0 %, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese,
1)
b) 100 % obstarávacej ceny, najviac 75 000 eur na byt, ak je splnená podmienka podľa
§ 10
ods. 22 zákona
1. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % alebo
2. s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0 %, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutom okrese.
1)
(4) Na obstaranie nájomného bytu podľa
§ 6 ods. 1 písm. b) zákona
možno poskytnúť právnickej osobe podľa
§ 7 ods. 1 písm. g) zákona
úver vo výške 80 % obstarávacej ceny, najviac 60 000 eur na byt, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.
(5) Na modernizáciu bytového domu podľa
§ 6 ods. 5 písm. a) zákona
možno poskytnúť žiadateľovi podľa
§ 7 ods. 1 zákona
úver najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 % a vo výške
a) 100 % obstarávacej ceny, najviac 70 000 eur na výťah, ak ide o výmenu výťahu v bytovom dome alebo
b) 75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000 eur na výťah, ak ide o modernizáciu výťahu v bytovom dome.
(6) Na modernizáciu bytového domu podľa
§ 6 ods. 5 písm. b) zákona
možno poskytnúť žiadateľovi podľa
§ 7 ods. 1 zákona
úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 70 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.
(7) Na modernizáciu bytového domu podľa
§ 6 ods. 5 písm. c) zákona
možno poskytnúť žiadateľovi podľa
§ 7 ods. 1 zákona
úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 150 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.
(8) Na modernizáciu bytového domu podľa
§ 6 ods. 5 písm. d) zákona
možno poskytnúť žiadateľovi podľa
§ 7 ods. 1 zákona
úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 90 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %.
(9) Na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa
§ 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu
zákona
možno poskytnúť žiadateľovi podľa
§ 7 ods. 1 písm. b) g) zákona
úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 70 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.
(10) Na zateplenie bytovej budovy podľa
§ 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona
možno poskytnúť žiadateľovi podľa
§ 7 ods. 1 zákona
úver vo výške
a) 75 % obstarávacej ceny, najviac 85 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy bytovej budovy, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %,
b) 100 % obstarávacej ceny, najviac 100 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy bytovej budovy, najdlhšie na 25 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %, ak budova dosiahne hodnotu hornej hranice energetickej triedy pre ultranízkoenergetické budovy alebo hodnotu nižšiu podľa osobitného predpisu.
1b)
(11) Ak možno poskytnúť podporu podľa odseku 9 písm. b) a na stavbe sa súčasne realizuje ďalší z typov obnovy bytovej budovy uvedený v odsekoch 4 8, určí sa pre poskytnutý úver spoločná lehota splatnosti najdlhšie na 25 rokov.
(12) Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú dva z typov obnov bytovej budovy uvedených v odsekoch 4 9, určí sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške nižšej z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy.
(13) Ak sa na jednej stavbe súčasne realizujú tri a viac z typov obnov bytovej budovy uvedených v odsekoch 4 9, určí sa pre poskytnutý úver spoločná ročná úroková sadzba, a to vo výške vypočítanej ako rozdiel medzi najnižšou z hodnôt ročnej úrokovej sadzby uvedených pre realizované typy obnovy a 0,5 percentuálneho bodu.
(14) Určenie ročnej úrokovej sadzby podľa odsekov 11 a 12 sa uplatní aj v prípade, ak finančné krytie úveru je z rôznych zdrojov podľa
§ 3 zákona
a Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „fond“) na poskytnutie úveru uzatvorí viac úverových zmlúv.
(15) Na stavebnú úpravu bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu možno poskytnúť mladomanželom podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 30 000 eur na byt, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %.
(16) Ak sa podpora podľa odseku 1 písm. a) a odsekov 2 a 15 poskytuje mladomanželom podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona tak časť úveru
a) do 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %,
b) nad 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2%.
(17) Na výstavbu zariadenia sociálnych služieb podľa
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona
možno poskytnúť žiadateľovi podľa
§ 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona
úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 700 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb podľa
§ 6 ods. 7 zákona
, najdlhšie na 40 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.
(18) Na zateplenie zariadenia sociálnych služieb podľa
§ 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona
možno poskytnúť žiadateľovi podľa
§ 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona
úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 100 eur na 1 m2 zatepľovanej plochy, najdlhšie na 25 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.
(19) Na modernizáciu zariadenia sociálnych služieb podľa
§ 6 ods. 1 písm. e) druhého bodu
zákona
možno poskytnúť žiadateľovi podľa
§ 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona
úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb podľa
§ 6 ods. 7 zákona
, najdlhšie na 25 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.
(20) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa
§ 6 ods. 1 písm. f)
zákona možno poskytnúť žiadateľovi podľa
§ 7 ods. 1 písm. b)
,
c)
,
f)
a
g) zákona
úver najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % na
a) verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 112 eur na 1 m verejného vodovodu a vodovodnej prípojky alebo 596 eur na nájomný byt, najviac vo výške 75 % obstarávacej ceny,
pričom úver sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky úveru,
b) verejnú kanalizáciu a kanalizačnú prípojku vrátane čistiarne odpadových vôd vo výške
1. 147 eur na 1 m verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky alebo 785 eur na nájomný byt, najviac vo výške 75 % obstarávacej ceny, pričom úver sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky úveru,
2. 14 000 eur na jednu čistiareň odpadových vôd, najviac vo výške 75 % obstarávacej ceny, pričom úver sa určí vo výške nižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky úveru,
c) miestnu komunikáciu vo výške 42 eur na 1 m2 miestnej komunikácie alebo 796 eur na nájomný byt, najviac vo výške 75 % obstarávacej ceny, pričom úver sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky úveru,
d) odstavnú plochu vybudovanú pri obstarávanom nájomnom byte vo výške 42 eur na 1 m2 odstavnej plochy vrátane príjazdu k odstavnej ploche z miestnej komunikácie alebo 357 eur na nájomný byt, najviac vo výške 75 % obstarávacej ceny, pričom úver sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky úveru,
e) garážové stojisko vo výške 6 000 eur na nájomný byt, najviac vo výške 90 % obstarávacej ceny.
(21) Na kúpu pozemku podľa
§ 6 ods. 1 písm. g) zákona
možno poskytnúť žiadateľovi podľa
§
7 ods. 1 písm. g) zákona
úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 10 000 eur na jeden obstarávaný nájomný byt, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %.
§ 3
Podrobnosti o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory
(1) Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok podľa
§ 9 ods. 3 zákona
a) čestným vyhlásením žiadateľa, že nie je v likvidácii, nie starším ako tri mesiace,
b) potvrdením príslušného konkurzného súdu nie starším ako tri mesiace, preukazujúcim, že žiadateľ nie je v reštrukturalizácii alebo v konkurze alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c) potvrdením príslušného správcu dane
1a)
nie starším ako tri mesiace, že správca dane neeviduje voči žiadateľovi daňové nedoplatky,
d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje dlžné sumy poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a poistného na zdravotné poistenie,
2)
e) čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že vysporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
f) čestným vyhlásením žiadateľa o plnení záväzkov voči veriteľom.
(2) Žiadateľ preukazuje termín dokončenia stavby podľa
§ 9 ods. 7 zákona
právoplatným kolaudačným rozhodnutím stavby alebo protokolom o odovzdaní stavby, ak stavebné práce nepodliehajú kolaudačnému konaniu, a revíznou správou, ak si to povaha prác vyžaduje.
Podrobnosti o obsahu žiadosti
§ 4
Identifikačné údaje
(1) V žiadosti o poskytnutie podpory sa uvádzajú identifikačné údaje žiadateľa podľa
§ 15 ods.
5 zákona
a preukazujú sa dokladmi podľa odsekov 2 4; tieto doklady prílohou k žiadosti.
(2) Identifikačné údaje žiadateľa podľa
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona
sa preukazujú úradne osvedčenou kópiou rodného listu, kópiou občianskeho preukazu, a ak ide o manželov, aj úradne osvedčenou kópiou sobášneho listu.
(3) Identifikačné údaje žiadateľa podľa
§ 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona
sa preukazujú úradne osvedčenou kópiou osvedčenia o zvolení za starostu obce alebo primátora mesta alebo za predsedu samosprávneho kraja.
(4) Identifikačné údaje žiadateľa podľa
§ 7 ods. 1 písm. d) g) zákona
sa preukazujú výpisom z obchodného registra alebo obdobného registra nie starším ako tri mesiace, ak ide o právnickú osobu, ktorá je zapísaná v takom registri.
§ 5
Účel a požadovaná výška podpory
(1) Žiadosť obsahuje účel podpory a návrh požadovanej výšky podpory.
(2) Ak sa požaduje poskytnutie podpory na viac účelov podľa
§ 6 ods. 1
a
5 zákona
na jednu stavbu, žiadosť obsahuje návrh požadovanej výšky podpory podľa jednotlivých účelov podpory.
(3) Ak poskytnutie podpory na obstaranie bytu požaduje žiadateľ podľa
a)
§ 10 ods. 5 písm. c) zákona
, prílohou k žiadosti je osvedčená kópia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo osvedčená kópia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
3)
a ak ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím žijúcu v spoločnej domácnosti so žiadateľom aj doklad o trvalom pobyte tejto osoby a dĺžke jeho trvania pred podaním žiadosti,
b)
§ 10 ods. 5 písm. d) zákona
, prílohou k žiadosti je osvedčená kópia právoplatného rozhodnutia súdu o zrušení ústavnej starostlivosti alebo osvedčená kópia právoplatného rozhodnutia súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti alebo osobnej starostlivosti poručníka alebo potvrdenie poskytovateľa sociálnej služby o tom, že žiadateľovi sa skončilo poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou,
c)
§ 10 ods. 5 písm. e) zákona
, prílohou k žiadosti je čestné vyhlásenie žiadateľa, že je slobodný, ovdovený alebo rozvedený a žije v spoločnej domácnosti len s nezaopatreným dieťaťom vo veku do 15 rokov.
(4) Ak sa požaduje poskytnutie podpory na byt podľa
§ 10 ods. 2 zákona
, prílohou k žiadosti je potvrdenie odborného lekára o zdravotnom postihnutí uvedenom v
prílohe č. 1 zákona
.
(5) Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa
§ 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona
, ktorým je obec alebo samosprávny kraj, je uznesenie obecného zastupiteľstva alebo uznesenie zastupiteľstva samosprávneho kraja, ktoré obsahuje najmä
a) údaje o účele, na ktorý sa požaduje podpora,
b) súhlas s predložením žiadosti,
c) určenie spôsobu zabezpečenia záväzku podľa
§ 15 ods. 6 zákona
,
d) spôsob financovania,
e) súhlas s prijatím záväzku dodržania podmienok podľa
§ 10 ods. 10 12 písm. c) zákona
, ak
ide o účel podľa
§ 6 ods. 1 písm. b) zákona
,
f) súhlas s prijatím záväzku dodržania podmienok podľa
§ 14 ods. 1 zákona
, ak ide o účely podľa
§ 6 ods. 1 písm. d) a e) zákona
.
(6) Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa
§ 7 ods. 1 písm. d) a e) zákona
, ktorým je spoločenstvo vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v dome alebo správca podľa osobitného predpisu,
4)
je zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, alebo výsledok písomného hlasovania,
4a)
ktoré obsahujú najmä
a) údaje o účele, na ktorý sa bude požadovať podpora,
b) spôsob financovania,
c) určenie spôsobu zabezpečenia záväzku podľa
§ 15 ods. 6 zákona
,
d) uvedenie osoby oprávnenej na právne úkony súvisiace s poskytovaním podpory.
§ 6
Údaje o stavbe
(1) V žiadosti sa uvádzajú tieto údaje o stavbe:
a) názov stavby a miesto stavby,
b) parcelné číslo stavebného pozemku,
c) dátum vydania a číslo právoplatného stavebného povolenia s uvedením termínu začatia stavby a dokončenia stavby alebo číslo písomného oznámenia stavebného úradu,
d) číslo právoplatného kolaudačného rozhodnutia
5)
a dátum nadobudnutia jeho právoplatnosti,
e) obstarávacia cena podľa
§ 8 ods. 4 až 9 zákona
,
f) počet bytov, ak ide o účely podľa
§ 6 ods. 1 písm. b)
,
c)
,
f)
a
g) zákona
,
g) počet lôžok s uvedením celkovej plochy obytných miestností, príslušenstva a spoločných častí, ak ide o účely podľa
§ 6 ods. 1 písm. d) a e) zákona
,
h) výpočtovo stanovené zníženie potreby tepla na vykurovanie v percentách na účely podľa
§
6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu
a
písm. e) prvého bodu zákona
,
i) názov, sídlo a identifikačné číslo zhotoviteľa stavby,
j) systém tepelnej ochrany stavby,
k) vek bytovej budovy, ak ide o účel podľa
§ 6 ods. 1 písm. c) tretieho a štvrtého bodu zákona
.
(2) Prílohou k žiadosti je
a) ohlásenie stavebnému úradu vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietky,
6)
alebo právoplatné stavebné povolenie, ak si to povaha prác vyžaduje, ak ide o účely podľa
§ 6 ods. 1 písm. a)
prvého bodu
,
písm. b) prvého
a
tretieho bodu
,
písm. c) e)
,
písm. f) prvého bodu
a
§ 10 ods.
16 zákona
,
b) právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu, ak ide o účely podľa
§ 6 ods. 1 písm. a)
druhého bodu
a tretieho bodu,
písm. b) druhého bodu
a
písm. f) druhého bodu zákona
,
c) darovacia zmluva, ktorou sa uskutočnil prevod vlastníctva bytu v bytovom dome podľa zákona č.
172/2004 Z. z.
o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok,
d) rozhodnutie stavebného úradu alebo orgánu štátneho stavebného dohľadu, že byt sa nachádza v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby, ak ide o účel podľa
§ 6 ods. 1 písm. b) tretieho bodu zákona
,
e) doklad o počte bytov s uvedením veľkosti podlahovej plochy jednotlivých bytov, ak ide o účely podľa
§ 6 ods. 1 písm. b) a c) zákona
,
f) doklad o počte nájomných bytov vo vlastníctve žiadateľa s uvedením počtu prenajatých nájomných bytov vo vlastníctve žiadateľa v období 12 mesiacov pred podaním žiadosti podľa
§ 10 ods. 22 zákona
,
g) doklad o obstarávacej cene a písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy, ak doklad o obstarávacej cene spĺňa náležitosti povinne zverejňovanej zmluvy podľa osobitného predpisu,
6a)
h) prepočet obstarávacej ceny podľa ods. 1 písmena e) na každý byt, ak ide o účel podľa
§ 6
ods. 1 písm. b) zákona
,
i) projektová dokumentácia, ktorá obsahuje
1. stavebné výkresy a technickú správu navrhovaného stavu, ak ide o účely podľa
§ 6 ods. 1
zákona
,
2. stavebné výkresy súčasného stavu, ak ide o účely podľa
§ 6 ods. 1 písm. c)
a
e) zákona
,
3. projektové energetické hodnotenie bytovej budovy, ak ide o účely podľa
§ 6 ods. 1 písm. a)
prvého bodu
a
písm. b) prvého
a
tretieho bodu
a
§ 10 ods. 16 zákona
,
j) doklad o výmene jednotlivých technických zariadení budovy podľa
§ 10 ods. 19 zákona
,
k) energetický certifikát, ak ide o účely podľa
§ 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu
a
písm. b)
druhého bodu zákona
,
l) odborný posudok preukazujúci existenciu systémovej poruchy bytového domu s evidenčným listom systémovej poruchy vypracovaný odborne spôsobilou osobou,
7)
ak ide o účel podľa
§ 6
ods. 1 písm. c) druhého bodu zákona
,
m) projektové energetické hodnotenie obvodového plášťa bytovej budovy pred uskutočnením obnovy a navrhovanej obnovy podľa projektovej dokumentácie zhotovené odborne spôsobilou osobou,
7)
ak ide o účel podľa
§ 6 ods. 1 písm. c) druhého bodu zákona
a systémová porucha sa odstraňuje zateplením podľa
§ 12 ods. 3 písm. d) zákona
,
n) projektové energetické hodnotenie bytovej budovy pred zásahom do tepelnej ochrany a navrhovanej obnovy podľa projektovej dokumentácie vrátane výpočtu globálneho ukazovateľa primárnej energie v kWh/(m2·a) so zaradením budovy do energetickej triedy, ak ide o účel podľa
§ 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona
, zhotovené odborne spôsobilou osobou,
7)
o) projektové energetické hodnotenie budovy pred zásahom do tepelnej ochrany a navrhovanej obnovy podľa projektovej dokumentácie, ak ide o účel podľa
§ 6 ods. 1 písm. e) prvého bodu
zákona
, zhotovené odborne spôsobilou osobou,
7)
p) doklad o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred podaním žiadosti, ak ide o účel podľa
§ 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu zákona
,
q) doklad o preukázaní odbornej spôsobilosti zhotoviteľa,
8)
ak sa odborná spôsobilosť vyžaduje,
r) správa z inšpekcie na realizáciu tepelnoizolačného systému vydaná pre zhotoviteľa akreditovaným inšpekčným orgánom,
9)
s) čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že ide o výmenu výťahu podľa
§ 11 ods. 1 zákona
a zhodu výrobku preukáže po ukončení prác
1. vyhlásením o zhode výťahu alebo
2. osvedčením o úradnej skúške alebo o opakovanej odbornej skúške, alebo
3. správou z odbornej prehliadky a odbornej skúšky,
t) doklad o preukázaní zhody tepelnoizolačného systému alebo doklad o posúdení a overení nemennosti parametrov stavebného výrobku podľa
§ 12 ods. 3 písm. d) prvého bodu zákona
,
u) doklad o zabezpečení dohľadu nad realizáciou stavby odborným technickým dozorom, ak si to povaha prác vyžaduje,
v) doklad o veku bytovej budovy, ak ide o účel podľa
§ 6 ods. 1 písm. c) tretieho bodu a štvrtého
bodu zákona
,
w) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá uzatvorenú dohodu týkajúcu sa obstarania nájomných bytov vo vzťahu k subjektu vykonávajúcemu hospodársku činnosť v rámci výstavby priemyselných parkov alebo realizácie významnej investície a neexistuje prísľub alebo iný záväzok týkajúci sa obstarania takýchto bytov.
§ 7
Preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov
(1) Na preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru žiadateľa podľa
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona
žiadosť obsahuje údaje o
a) zamestnaní, podnikaní alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti žiadateľa,
b) rodinnom stave žiadateľa, o počte jeho nezaopatrených detí
10)
a o počte ďalších osôb odkázaných na neho výživou,
11)
c) priemernom mesačnom zárobku
12)
žiadateľa, ak ide o zamestnanca, alebo o základe dane z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a dani z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie podľa osobitného predpisu,
13)
d) ostatných príjmoch žiadateľa, ktorými sú
1. nemocenské dávky z nemocenského poistenia,
14)
2. dôchodkové dávky z dôchodkového poistenia okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,
14)
3. rodičovský príspevok,
15)
4. dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia,
16)
5. dôchodky z doplnkového dôchodkového sporenia,
17)
6. príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,
18)
7. peňažný príspevok na opatrovanie,
19)
e) jednotlivých druhoch záväzkov žiadateľa a ich výške ku dňu podania žiadosti.
(2) Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona
je
a) doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov,
20)
b) rodný list dieťaťa alebo jeho úradne osvedčená kópia,
c) správcom dane osvedčená kópia daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie alebo ročné zúčtovanie preddavkov na daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a doklad o priemernom mesačnom zárobku a o trvaní pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu; ak daňovník podal opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie, prílohou k žiadosti je aj správcom dane osvedčená kópia tohto daňového priznania,
d) doklad o príjmoch podľa odseku 1 písm. d),
e) doklad o určení vyživovacej povinnosti alebo o príspevku na výživné platené iným osobám, ku ktorým má žiadateľ vyživovaciu povinnosť,
f) doklad o povinnosti platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu alebo jej časť; to platí aj vtedy, ak ide o povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, ktorú žiadateľ platí za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť,
g) doklad o ďalších finančných záväzkoch žiadateľa vyplývajúcich z povinnosti splácať poskytnuté úvery a pôžičky.
(3) Ak je žiadateľom člen domácnosti podľa
§ 10 ods. 5 písm. c) zákona
, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, doklady podľa odseku 2 predkladá aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.
(4) Na preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru žiadateľa podľa
§ 7 ods. 1 písm. b) g) zákona
žiadosť obsahuje údaje o jeho hospodárskom výsledku, základnom imaní, zadĺženosti, obrate a tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome.
(5) Prílohou k žiadosti žiadateľa podľa
§ 7 ods. 1 písm. b)
a
c) zákona
je
a) finančný audit vypracovaný v dvoch rokoch predchádzajúcich roku podania žiadosti,
b) návrh rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok alebo návrh rozpočtu samosprávneho kraja na príslušný rozpočtový rok,
c) doklad o tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome ku dňu podania žiadosti, ak ide o účel podľa
§ 6 ods. 1 písm. c) zákona
.
(6) Prílohou k žiadosti u žiadateľa podľa
§ 7 ods. 1 písm. d) a e) zákona
je doklad o tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv
21)
v bytovom dome ku dňu podania žiadosti.
(7) Prílohou k žiadosti žiadateľa podľa
§ 7 ods. 1 písm. f)
a
g) zákona
je
a) potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov a kópia daňového priznania k dani z príjmov za tri bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobia a ročné účtovné závierky za tri bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia; ak daňovník podá opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie, prílohou k žiadosti je aj potvrdenie o podaní opravného daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania a kópia tohto daňového priznania,
b) podnikateľský zámer,
c) doklad o tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome ku dňu podania žiadosti, ak ide o účel podľa
§ 6 ods. 1 písm. c) zákona
.
§ 8
Zabezpečenie záväzkov
Prílohou k žiadosti na preukázanie návrhu na zabezpečenie záväzkov podľa
§ 15 ods. 6 zákona
je
a) list vlastníctva k predmetu záložného práva a znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložného práva, nie staršie ako tri mesiace,
b) súhlas obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja, že predmetom záložného práva bude obstarávaný nájomný byt, ak ide o kúpu nájomného bytu podľa §
10 ods.
16 zákona
a obstaranie technickej vybavenosti podľa
§ 14a ods. 5 zákona
,
c) súhlas štatutárneho orgánu žiadateľa podľa
§ 7 ods. 1 písm. g) zákona
, že predmetom záložného práva bude obstarávaný nájomný byt, ak ide o kúpu nájomného bytu podľa
§ 10 ods.
16 zákona
a obstaranie technickej vybavenosti podľa
§ 14a ods. 5 zákona
,
d) záväzný prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky alebo
e) zmluva s bankou o zriadení účtu, na ktorom vedené finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv, výpis z účtu alebo iný doklad banky o aktuálnom zostatku na účte nie starší ako tri mesiace a vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky na tomto účte nie zaťažené záložným právom alebo iným vecným právom, alebo zaťažené záložným právom alebo iným vecným právom v takej výške, že zostatok finančných prostriedkov na tomto účte postačuje na zabezpečenie záväzkov podľa
§ 15 ods. 6 zákona
.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2019.
Arpád Érsek v. r.
1) Zákon č.
336/2015 Z. z.
o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 4 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1b) Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.
364/2010 Z. z.
, ktorou sa vykonáva zákon č.
555/2005 Z. z.
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č.
461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.Zákon č.
580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č.
447/2008 Z. z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 14 ods. 7 zákona č. 182/1993 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
5)
§ 76 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný poriadok) v znení neskorších predpisov.
6)
§ 57 zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7) Zákon Slovenskej národnej rady č.
138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
8)
§ 44 zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov.
9)
§ 5 zákona č. 505/2009 Z. z.
o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10) Zákon č.
600/2003 Z. z.
o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
11)
§ 62 74 zákona č. 36/2005 Z. z.
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 217/2010 Z. z.
13) Zákon č.
595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
14) Zákon č.
461/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
15) Zákon č.
571/2009 Z. z.
o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č.
43/2004 Z. z.
o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17) Zákon č.
650/2004 Z. z.
o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18) Zákon č.
201/2008 Z. z.
o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č.
36/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
19)
§ 39 a 40 zákona č. 447/2008 Z. z.
v znení zákona č. 180/2011 Z. z.
20) Napríklad zákon č.
455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.