NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z .............. 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/2015 Z. z. a zákona č. 244/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. kúpou bytu v rodinnom dome,“.
2.V § 6 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. stavebnými úpravami bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome,“.
3.V § 6 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Na účely tohto zákona sa
a) kúpou bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a kúpou nájomného bytu podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu rozumie kúpa bytu od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí, od nadobudnutia právoplatnosti ktorého neuplynuli viac ako tri roky,
b) kúpou bytu podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu sa rozumie kúpa bytu v rodinnom dome, ktorého kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť minimálne tri roky pred podaním žiadosti.
(4) Ustanovenie odseku 3 písm. a) sa nepoužije, ak ide o kúpu bytu podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu žiadateľom, ktorým
a) manželia, podľa § 10 ods. 5 písm. a), ak uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti (ďalej len „mladomanželia"),
b) je fyzická osoba, ktorej skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti, fyzická osoba, ktorej skončilo poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou, alebo fyzická osoba, ktorej zanikla pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť alebo osobná starostlivosť poručníka (ďalej len „odchovanec“) alebo
c) je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo člen domácnosti podľa
§ 10
ods. 5 písm. c)
.“.
4.V § 7 ods. 2 a ods. 3 sa za slová „§ 6 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „a stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu“.
5.V § 8 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) najviac 30 000 eur na byt, ak ide o stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu,“.
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).
6. V § 8 ods. 5 sa za slová „§ 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu“ vkladajú slová „a tretieho bodu“.
7.V § 8 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Do obstarávacej ceny stavebných úprav bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu sa započíta aj cena stavebných výrobkov a zariadení, ktoré pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základné funkcie bývania.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
8.V § 8 ods. 9 sa slová „odsekov 4 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 až 8“.
9.V § 10 odsek 4 znie:
„(4) Ak podľa tohto zákona je možné obstarať byt starší ako tri roky ustanovenie odseku 1 písm. c) sa na byt nepoužije.“.
10.V § 10 ods. 5 sa v úvodnej vete za slová „§ 6 ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „prvého a druhého bodu“.
11.V § 10 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Žiadateľovi podľa
§ 7 ods. 1 písm. a)
možno podporu na obstaranie bytu podľa
§ 6 ods.
1 písm. a)
tretieho bodu poskytnúť mladomanželom.“.
Doterajšie odseky 6 až 22 sa označujú ako odseky 7 až 23.
12.V § 10 ods. 7 sa za slová „odseku 5“ vkladajú slová „a 6“.
13.V § 10 ods. 8 písm. b) sa vypúšťajú slová „poskytnutého podľa § 8 ods. 1 písm. a)“.
14.V § 10 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
(9) Suma odpustenej časti úveru podľa odseku 8 nepresiahne 6 000 eur, ak
a) ide žiadateľa
§ 7 ods. 1 písm. a)
, ktorým sú mladomanželia a
b) úver bol poskytnutý na obstaranie bytu staršieho ako tri roky.“.
Doterajšie odseky 9 až 23 sa označujú ako odseky 10 až 24.
15.V § 10 ods. 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
16.V § 10 ods. 12 písm. c) treťom bode sa slová „odseky 11 a 12“ nahrádzajú slovami „odseky 13 a 14“.
17.V § 10 ods. 20 sa slová „odseku 17“ nahrádzajú slovami „odseku 19“.
18.Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Podmienky poskytnutia podpory na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome
(1) Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu možno poskytnúť, ak
a) žiadateľom sú mladomanželia, ktorí spĺňajú podmienku podľa § 10 ods. 7,
b) kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že bytová budova bola daná do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti,
c) na adrese bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome nie je zapísané sídlo obchodnej spoločnosti alebo prevádzka živnosti.
(2) Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu, možno počas platnosti zmluvy odpustiť 2 000 eur z úveru poskytnutého podľa
§ 8 ods. 1 písm. d)
, ak spĺňajú podmienky podľa § 10 ods. 8 písm. a) až c).
(3) Suma odpustenej časti úveru podľa odseku 2 nepresiahne 6 000 eur.
(4) Ak ku dňu podania žiadosti podľa odseku 2 je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.
(5) Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu nemožno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a).
(6) Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu možno poskytnúť len jedenkrát.“.
19.V § 16 ods. 2 písm. j) sa slová „§ 10 ods. 10 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 12 písm. c)“.
20.V § 18 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) obstaranie bytu alebo nájomného bytu podľa
§ 10 ods. 1
,
ods. 2
,
ods. 12 písm. a)
a b)
alebo
ods.
16,“.
21.V § 18 ods. 4 sa slová „§ 10 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 12“.
22.Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Pri posudzovaní žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktorá bola podaná a o ktorej nebolo rozhodnuté do 30. júna 2019, sa postupuje podľa predpisov účinných od 1. júla 2019.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019.