1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Odborná prax je jedným z najdôležitejších ukazovateľov skúsenosti a odbornosti zamestnanca v zdravotníctve. Od získanej praxe neraz závisí napríklad kariérny postup či lepšie ohodnotenie. Je preto veľmi dôležité, aby deklarovaná prax odrážala skutočne nadobudnuté zručnosti, vedomosti a schopnosti. V prípade praxe v pôrodnej asistencii je však systém jej uznávania nastavený nesprávne, pretože získané zručnosti nereflektuje objektívne.
Napriek niekoľkým prienikom v činnostiach vykonávaných sestrami a pôrodnými asistentkami, obe povolania nielen odbornou, ale aj laickou verejnosťou považované za samostatné. Rozdielnosť oboch povolaní vyplýva aj z opisu činností tvoriacich ošetrovateľskú prax a činností tvoriacich prax pôrodnej asistencie. Preto nie je možné stavať na roveň ošetrovateľskú prax nadobudnutú každodenným výkonom ošetrovateľskej starostlivosti s ošetrovateľskou praxou získanou poskytovaním pôrodnej asistencie.
Cieľom predloženého návrhu zákona je preto precizovanie pojmov ošetrovateľská prax a prax v pôrodnej asistencii tak, aby zodpovedali skutočnému stavu a objektívne odrážali nadobudnuté zručnosti, vedomosti a schopnosti zdravotníckych profesionálov v povolaní sestra a pôrodná asistentka.
Návrhom zákona sa po vzore ošetrovateľskej praxe precizuje aj definícia praxe pôrodnej asistencie a v neposlednom rade sa upravuje aj okruh špecializačných študijných odborov, ktorých absolvovanie je podmienkou pre odbornú spôsobilosť tzv. „zodpovednej osoby“, ktorá je zodpovedná za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Ďalšou navrhnutou zmenou je zrušenie nevhodne zavedenej legislatívnej skratky „zariadenia sociálnej pomoci“ v zákone. Poslednou navrhovanou zmenou je využitie sestry samosprávneho kraja na výkon dozoru pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti v pôrodnej asistencie v zdravotníckych aj nezdravotníckych zariadeniach. V súlade s preneseným výkonom štátnej správy, dôjde k zachovaniu bezpečnosti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Od návrhu zákona sa neočakávajú žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nevyvoláva žiadne sociálne vplyvy a nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
2
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu1
Navrhuje sa vyňatie činností pôrodnej asistentky z ošetrovateľskej praxe. Ošetrovateľskou praxou sa bude rozumieť len výkon činností sestry a nie aj činnosti vykonávanej pôrodnou asistentkou.
Demonštratívny výpočet úkonov spadajúcich pod ošetrovateľskú prax a úkonov spadajúcich pod prax pôrodnej asistencie je pomerne podobný a vo viacerých ohľadoch pôsobí analogicky. V praxi je však tento rozdiel omnoho výraznejší. Najmä pôrodné asistentky vykonávajú omnoho menej praktických úkonov, ktoré možno klasifikovať ako ošetrovateľstvo. Na základe uvedeného je preto potrebné upraviť definíciu ošetrovateľskej praxe tak, aby odzrkadľovala skutočný a neskreslený stav.
K bodu 2
Ide o úpravu súvisiacu s Čl. I bodom 1, keď sa v definícii pôrodnej asistencii používa všeobecnejší termín „zdravotná starostlivosť“, ktorý v sebe zahŕňa aj ošetrovateľskú starostlivosť. Z pohľadu úkonov vykonávaných v rámci činností pôrodnej asistencie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti omnoho výstižnejšie ako poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti.
Navrhovanou úpravou sa v podstate precizuje definícia pôrodnej asistencie.
K bodom 3 a 4
Navrhovanou úpravou sa po vzore ošetrovateľskej praxe upravuje aj prax v pôrodnej asistencii.
K bodom 5, 6, 8 a 12
Účelom zavedenia skratky v legislatívnom texte je väčšia prehľadnosť a zrozumiteľnosť textu. V danom prípade však zavedená skratka text nanajvýš formálne zjednodušuje, ale neplní svoj účel, pokiaľ ide o zrozumiteľnosť právneho textu.
Na základe uvedeného sa navrhuje zrušenie skratky „zariadenie sociálnej pomoci“. Existujúca skratka pôsobí mylne. Zákon o sociálnej pomoci bol nahradený zákonom o sociálnych službách, preto nemožno hovoriť ani o zariadeniach sociálnej pomoci, ale o zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
K bodu 7
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s Čl. I bodom 4.
K bodu 9
4
Sústavu špecializačných študijných odborov ustanovuje nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (ďalej len „nariadenie vlády“).
S účinnosťou od 1. septembra 2018 sa upravili špecializačné odbory pre sestru uvedené v prílohe č. 3, časť D, písm. a) nariadenia vlády.
Cieľom predloženého návrhu zákona je preto oprava a zosúladenie terminológie zákona s novšou úpravou obsiahnutou v nariadení vlády.
K bodom 10 a 11
Hoci sestra samosprávneho kraja plní úlohy na úseku zdravotníctva vo vzťahu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie, v zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 písm. h) zákona tieto činnosti vykonáva len v zdravotníckych zariadeniach.
Keďže samosprávny kraj je taktiež zriaďovateľom zariadení sociálnych služieb, kde sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie), je žiadúce, aby bolo poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti kontrolované aj v týchto zariadeniach.
Cieľom predloženého návrhu zákona je preto umožniť sestre samosprávneho kraja výkon jej kontrolných úloh nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb, kde sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť a tiež v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z uvedeného dôvodu sa tiež spresňuje odkaz v novej poznámke pod čiarou 53aaa, obsah doterajšieho ustanovenia § 46 ods. 1 písm. h) zákona zostáva rovnaký.
K Čl. II
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2019, a to so zohľadnením legisvakančnej lehoty, ako aj prípadných zmien podzákonných právnych noriem.
5
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v článku 53 (právo usadiť sa) a článku 168 (verejné zdravie) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)bezpredmetné,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c)bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie
úplný
6
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Od návrhu zákona sa neočakávajú žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nevyvoláva žiadne sociálne vplyvy a nemá vplyv ani na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
7
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.