NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 300/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z . z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z. a zákona č. 287/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 odsek 14 znie:
„(14) Ošetrovateľská prax je praktické uskutočňovanie činnosti sestry pri:
a) poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
b) riadení a poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ambulantná starostlivosť“) a ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ústavná starostlivosť“) metódou ošetrovateľského procesu.“.
2.V § 2 ods. 17 sa slovo „ošetrovateľskej“ nahrádza slovom „zdravotnej“.
3.V § 2 odsek 18 znie:
„(18) Prax v pôrodnej asistencii je praktické uskutočňovanie činnosti pôrodnej asistentky pri:
a)poskytovaní starostlivosti v pôrodnej asistencii,
b)riadení a poskytovaní ambulantnej starostlivosti a ústavnej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu.“.
4.V § 2 sa za odsek 18 vkladá nový odsek 19, ktorý znie:
„(19) Prax pôrodnej asistencie zahŕňa najmä:
a)určovanie potrieb pôrodnej asistencie a zdrojov ich zabezpečovania,
b)vedenie dokumentácie pôrodnej asistencie, ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácie a vyhodnocovanie výsledkov starostlivosti v pôrodnej asistencii,
c)starostlivosť o reprodukčné zdravie,
d)výchovu zdravotníckych pracovníkov v pôrodnej asistencii a k profesionálnej etike,
e)spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve príslušného zdravotníckeho zariadenia a spoluprácu s inými fyzickými osobami a s právnickými osobami pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní starostlivosti v pôrodnej asistencii.“.
Doterajšie odseky 19 až 33 sa označujú ako odseky 20 až 34.
5.V § 4 ods. 6 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „zariadenie sociálnej pomoci“)“.
6.V § 7 ods. 1 písm. d) sa slová „zariadení sociálnej pomoci“ nahrádzajú slovami „zariadení sociálnych služieb
4aa)
a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
4ab)
“.
7.V § 7 ods. 2 sa slová „§ 2 ods. 23“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 24“.
8.V § 10a vrátane nadpisu sa slová „zariadenie sociálnej pomoci“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „zariadenie sociálnych služieb
4aa)
a zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
4ab)
“ v príslušnom tvare.
9.V § 10a ods. 5 znie:
„(5) Zodpovedná osoba musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, trojročnú odbornú prax a musí spĺňať odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore:
a)ošetrovateľská starostlivosť v komunite,
b)ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,
c)ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,
d)ošetrovateľská starostlivosť o dospelých.
10.V § 46 ods. 1 písmeno h) znie:
„h) vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom53aaa),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53aaa znie:
53aaa) Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.V § 46 ods. 3 sa na konci pripájajú slová „v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb
4aa)
a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
4ab)
“.
12.V prílohe č. 1 k zákonu č. 576/2004 Z. z. nadpis prílohy znie:
„Základné materiálno-technické vybavenie na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb
4aa)
a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
4ab)
“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2019.