Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslav Baška, Dušan Bublavý, Peter Šuca predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zabezpečiť, aby stavby slúžiace na plnenie úloh troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky boli považované za stavby pre bezpečnosť štátu.
Vzhľadom na skutočnosť, že v objektoch slúžiacich na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo predsedu vlády Slovenskej republiky je nevyhnutné dodržiavať prísne režimové opatrenia, je dôvodné, aby aj pri konaniach podľa stavebného zákona boli v súvislosti s týmito stavbami dodržiavané osobitné opatrenia.
S prihliadnutím na to, že ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu ústavného zriadenia ako aj bezpečnosti osôb a majetku je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, zahrnutím stavieb slúžiacich na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo predsedu vlády Slovenskej republiky pod pojem „stavby pre bezpečnosť štátu“ sa docieli, aby pôsobnosť stavebného úradu pre tieto stavby vykonávalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predložený návrh zákona nebude mať vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nebude mať sociálne vplyvy ani vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana.
2
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslav Baška, Dušan Bublavý, Peter Šuca
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Stavby, ktoré slúžia na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo predsedu vlády Slovenskej republiky podliehajú osobitným režimovým opatreniam, a to predovšetkým z dôvodu, že ide o troch najvyšších ústavných činiteľov štátu. Je preto dôvodné, aby sa tieto stavby považovali za stavby pre bezpečnosť štátu.
3. Ciele a výsledný stav
Vykonávanie pôsobnosti stavebného úradu Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pri stavbách slúžiacich na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo predsedu vlády Slovenskej republiky.
4. Dotknuté subjekty
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
5. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
3
nie
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
💧 Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
jaroslav_baska@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ zákona: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslav Baška, Dušan Bublavý, Peter Šuca
2.
Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
3.
Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
-Bezpredmetné vzhľadom na vnútroštátny charakter návrhu zákona
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
- Bezpredmetné vzhľadom na vnútroštátny charakter návrhu zákona
5
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
V § 139b ods. 10 sa navrhuje rozšírenie pojmu „stavby pre bezpečnosť štátu“ o stavby slúžiace na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo predsedu vlády Slovenskej republiky. Ide o stavby, v ktorých je potrebné dodržiavať osobitné režimové opatrenia ohľadom ich bezpečnosti, keďže slúžia na plnenie úloh najvyšších ústavných činiteľov.
K bodu 2
Navrhovaným prechodným ustanovením sa upravuje pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako stavebného úradu v konaniach o stavbách slúžiacich na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo predsedu vlády Slovenskej republiky začatých a právoplatne neukončených do nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
K čl. II
Ustanovuje sa účinnosť zákona tak, aby reflektovala predpokladanú dĺžku procesu prerokúvania a schvaľovania zákonov Národnou radou Slovenskej republiky.